Forskrift om fartsbegrensning i Dromnessundet, Aure kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1994-09-14-946
PublisertAvd II 1994 Nr. 8
Ikrafttredelse01.11.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forAure kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning, Aure

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kystdirektoratet 14. september 1994 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd og Fiskeridepartementets forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 annet ledd.

I

Under fart i Dromnessundet, Aure kommune, Møre og Romsdal fylke, sjøkart nr. 37 skal fartøyer på strekningen mellom en rett linje trukket rettvisende øst-vest gjennom Vikaskjæret i nord og en linje rettvisende vest fra Espeneset til Vihals i syd, gå med redusert fart, ikke over 5 knop.

II

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jf. § 28 i lov om havner og farvann m.v. av 8. juni 1984 nr. 51.

III

Forskriften trer i kraft 1. november 1994.