Forskrift om fartsbegrensninger i deler av Eidangerfjorden i Grenland Havnedistrikt, Porsgrunn kommune, Telemark.

DatoFOR-1994-10-04-962
PublisertAvd II 1994 Nr. 8
Ikrafttredelse01.12.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsgrunn kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensninger, Eidangerfjorden

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kystdirektoratet 4. oktober 1994 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 6 annet ledd jfr forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd.

I

Det innføres fartsbegrensning på maks 8 knop i følgende områder i Eidangerfjorden innenfor Grenland havnedistrikt, sjøkart nr. 5 og 473:

På vestsiden av fjorden innenfor (vestenfor) en linje trukket i 100 meters avstand utenfor og parallelt med rette linjer som går mellom følgende punkter:

Fra Banken (Øya, Brevik) til Ørviktangens østpynt, Kotøyas østpynt og videre til østpynt Mule Varde.

På østsiden av fjorden innenfor (østenfor) en linje trukket i 100 meters avstand utenfor og parallelt med rette linjer som går mellom følgende punkter:

Fra vestligste odde ved Sand (Sandøyas vestside) til Oksøyas vestpynt, Seivalls vestpynt, Røratangen vestpynt og videre til vestpynt av Vissevågøy.

På nordsiden av fjorden nordenfor en rett linje trukket mellom østpynt Mule Varde og vestpynt av Vissevågøy.

II

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jfr. § 28 i lov om havner og farvann m.v. av 8. juni 1984 nr. 51.

III

Forskriften trer i kraft 1. desember 1994.