Forskrift om fartsbegrensning i Rosnesvågen, sjøkart nr. 10, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1995-01-18-134
PublisertAvd II 1995 Nr. 2
Ikrafttredelse01.04.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning, Mandal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kystdirektoratet 18. januar 1995 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd og forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 annet ledd.

I

Under fart i Rosnesvågen, Mandal kommune, Vest-Agder fylke, sjøkart nr. 10 skal fartøyer gå med redusert fart, ikke over 5 knop. Fartsbegrensningen gjelder sjøområdet i hele Rosnesvågen avgrenset av en rett linje trukket rettvisende nord fra Austerodden ved innløpet til Vågen.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jf. § 28 i lov om havner og farvann m.v. av 8. juni 1984 nr. 51.

II

Forskriften trer i kraft 1. april 1995.