Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo havnedistrikt, sjøkart nr. 4 og 452, Oslo kommune.

DatoFOR-1995-06-15-1181
PublisertII 1996 1
Ikrafttredelse19.02.1996
Sist endret
EndrerFOR-1990-08-13-3250
Gjelder forOslo
HjemmelFOR-1988-01-29-130-§2, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Oslo

Fastsatt av Oslo havnestyre 23. mai 1995 med hjemmel i midlertidig forskrift av 29. januar 1988 nr. 130 om utvidelse av havnestyrets myndighet, Oslo kommune § 2 første ledd. Godkjent av Kystdirektoratet 15. juni 1995 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd, jfr. lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd.

§ 1.Generell fartsbegrensning

I Oslo havnedistrikt skal fartøyers fart ikke overstige 5 knop innenfor en avstand av 150 meter fra land.

§ 2.Fartsbegrensning i indre havnebasseng

Indre havnebasseng er det området som ligger innenfor linjen trukket fra Skurvegrunnen lysbøye over Kavringsanden til kaien på Hovedøyas nordside, fra Sandtangen lykt til Bleikøy lykt, fra overrettmerkene på Bleikøyas sydøstlige side til Sjursøyas sydvestlige punkt og til Raudskjær, fra Kjerringskjær til tidligere Nordstrand Kul- og Vedbolag.

I det indre havnebasseng skal fartøyer gå med sakte fart, og ikke over 5 knop.

§ 3.Spesiell fartsbegrensning angitt ved skilt

Når hensynet til sikkerheten i skipstrafikken, miljømessige forhold eller trafikkavviklingen krever det kan havneoppsynet ved skilt angi spesielle fartsbegrensninger i områder der dette er påkrevet. Slik skilting skal tilfredsstille de krav som er angitt i statlig fastsatt forskrift.

§ 4.Dispensasjon fra fartsbegrensninger

For rutegående fartøyer kan havnestyret eller den det bemyndiger, etter skriftlig søknad dispensere fra fartsbegrensning fastsatt i medhold av denne forskriften. Slik dispensasjon kan også gis for andre fartøyer når bestemmelsen om fartsbegrensning i medhold av denne forskriften kan virke urimelig.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 19. februar 1996.

Fra samme tid oppheves forskrift av 13. august 1990 nr. 3250 om endring og reglement for Oslo havnedistrikt, Oslo kommune.