Forskrift om fartsbegrensninger i sjøen i Vestby havnedistrikt, sjøkart nr. 3 og 4, Vestby kommune, Akershus.

DatoFOR-1995-07-18-671
PublisertAvd II 1995 262
Ikrafttredelse18.07.1995
Sist endret
EndrerFOR-1972-06-27-3220
Gjelder forVestby kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensninger, Vestby

Fastsatt av Vestby kommunestyre 22. mai 1995 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd og forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 18. juli 1995.

§ 1.Fartsgrenser

5 - fem knop er største tillatte hastighet i følgende sjøområder i Vestby havnedistrikt:

1.Innenfor en avstand av 150 meter fra land eller øyer i hele kommunens kystlinje fra kommunegrensen ved Elveskjeret mot Frogn i nord til kommunegrensen ved Løvikholmen mot Moss i syd.
2.Sonskilen: Sjøområdet innenfor en rett linje mellom Sonstangen og Sauholmens nordspiss.
§ 2.Avvik
1.Fartsgrensen i § 1 gjelder ikke for Forsvarets, politiets, tollvesenets og havnevesenets fartøyer, samt ambulansefartøyer hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.
2.Større fartøyer under gjennomfart i den del av farvannet i Mossesundet hvor fartsbegrensningen er gjort gjeldende gis anledning til å holde større fart enn 5 knop dersom dette er nødvendig for å holde minste sikre styrefart.
§ 3.Dispensasjoner

Vestby havnestyre kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportstevner, regattaer, vannskisportsstevner e.l.

§ 4.Straffebestemmelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 28, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme dato oppheves forskrift av 27. juni 1972 nr. 3220 om fartsbegrensning innen Son havneområde i Vestby, Vestby kommune, Akershus.