Forskrift om fartsbegrensninger i sjøen i Eigersund havnedistrikt, Eigersund kommune, Rogaland, Sjøkart nr. 13 og 467.

DatoFOR-1995-08-18-727
PublisertAvd II 1995 286
Ikrafttredelse01.10.1995
Sist endret
EndrerFOR-1965-08-31-3103
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, LOV-1984-06-08-51-§7, FOR-1988-12-30-1182-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartbegrensninger, Eigersund

Fastsatt av Eigersund kommunestyre 12. juni 1995 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd og § 7 annet og tredje ledd og forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 18. august 1995.

§ 1.Forskriftens anvendelse

Denne forskriften gjelder for fartøyer, som definert i havne- og farvannslovens § 3, uansett størrelse eller framdriftsmiddel, herunder sjøfly på vannet, innenfor Eigersund havnedistrikt ellers og vassdrag så langt de er farbare med fartøy fra sjøen.

§ 2.Generell fartsbegrensning

Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene forøvrig.

§ 3.Fartsbegrensning innenfor havnedistriktet Egersund havn og Vågen

5 - fem knop er største tillatte hastighet for fartøyer under fart innen for sjøområdet Egersund havn og Vågen (indre havn) begrenset i nord av nordsiden av Eigerøy bro og i syd av en rettvisende øst-vest linje trukket gjennom Sprengsodden.

§ 4.Sakte fart bestemmelser innenfor havnedistriktet
1.På strekningen mellom Grunnsundholmen til nordsiden av Eigerøy bro Nordre Sundet (Nyleia) gjelder sakte fart bestemmelse (merket med «SAKTE FART» skilt).
2.På strekningen mellom Råshagen og Sprengsodden gjelder sakte fart bestemmelse (merket med «SAKTE FART» skilt).
§ 5.Unntaksbestemmelse

Fartsbegrensninger gjelder ikke for:

a)forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege ombord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningene er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 6.Dispensasjon

Innenfor Eigersund havnedistrikt kan havnestyret gi dispensasjon fra denne forskrift. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke oppstår slik skade eller fare for skade som beskrevet i § 2.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages.

Kystdirektoratet er klageinstans.

§ 7.Staffebestemmelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her straffes med bøter etter § 28 i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 for såvidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. oktober 1995. Fra samme dato oppheves forskrift av 31. august 1965 nr. 3103 om innskrenket fart i Nordre sund i Eigersund.