Forskrift om bruk av og orden i Oslo havnedistrikt, Oslo kommune.

DatoFOR-1996-01-22-43
PublisertII 1996 15
Ikrafttredelse19.02.1996
Sist endretFOR-2000-02-10-154 fra 24.04.2000
EndrerFOR-1972-09-15
Gjelder forOslo
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§16, LOV-1984-06-08-51-§10, FOR-1990-10-16-806
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk og orden i Oslo havn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Oslo havnestyre 23. mai 1995 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 16 fjerde ledd. Godkjent av Kystdirektoratet 22. januar 1996 i medhold av lovens § 10 annet ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 1990 nr. 806. Endret ved forskrift 10 feb 2000 nr. 154 (i kraft 24 april 2000).

Kap. I Havnedistriktet og havnemyndighetene

§ 1-1.(virkeområde)

Forskriften her gjelder for Oslo havnedistrikt med mindre annet er bestemt i de enkelte paragrafer.

Om et tiltak krever tillatelse fra statlig myndighet etter lov om havner og farvann eller forskrifter gitt i medhold av denne lov, er det ikke nødvendig med tillatelse etter forskriften.

§ 1-2.(havnestyret)

Som kommunens styringsorgan har havnestyret ansvaret for, og oppsyn med all bruk av og virksomhet i havnedistriktet. Havnestyret fører kontroll med havneadministrasjonens virksomhet.

§ 1-3.(havneadministrasjonen og havneoppsynet)

Havneadministrasjonen utøver den kommunale havnedriften.

Havneoppsynet omfatter Havnedirektøren og de personer i havneadministrasjonen som i henhold til intern instruks har myndighetsutøvelse som sin oppgave. Havneoppsynet har det daglige tilsyn i havnedistriktet, og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven blir etterlevet.

Under utøvelsen av sine tilsyns- og håndhevelsesoppgaver skal havneoppsynets tjenestemenn bære uniform i de tilfeller havnestyret eller havnedirektøren finner det nødvendig, og ha tjenestebevis. Dette skal vises av tjenestemenn som ikke bærer uniform når det forlanges.

Havneadministrasjonenes tjenestemenn for øvrig, skal innen havnedistriktet bære tjenestebevis som forevises på forlangende.

§ 1-4.(vedtak om bruk av sjø- og landområder)

Havnestyret kan nedlegge forbud mot bruk eller sette vilkår for bruk av sjø- og landområdene i havnedistriktet dersom:

-nyttetrafikken blir hindret
-fartøyers ferdsel innen havnedistriktet blir vanskeliggjort
-havnevirksomheten på land blir hindret
-visse bruksområder helt eller delvis utelukker hverandre
-vedtatte planer for bruken gjør dette nødvendig
-bruken kan volde fare eller skade.

Begrensningene skal ikke være større eller vare lengre enn det som er nødvendig.

I kurante tilfeller kan havneoppsynet nedlegge forbud eller sette vilkår som nevnt i foregående ledd. Det samme gjelder når det ikke er tid til å sammenkalle havnestyret før et nødvendig vedtak treffes.

§ 1-5.(vilkår)

Til enhver tillatelse etter forskriften her kan havnestyret eller havneoppsynet fastsette vilkår.

§ 1-6.(unntak)

Havnestyret og havneoppsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften.

§ 1-7.(delegasjon)

Havnestyret kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.

§ 1-8.(sikkerhetskontroll)

Havnestyret eller havneoppsynet kan iverksette undersøkelse av personer og gods som befinner seg i havnedistriktet når hensynet til sikkerheten i skipsfarten krever det. Dette reduserer ikke det ansvar rederen har etter sjøfartslovgivningen.

§ 1-9.(straff)

Overtredelse av forskriften her straffes med bøter etter havne- og farvannslovens § 28.

Kap. II Fortøyning, opphold i havnen m.m.

§ 2-1.(fortøyning, oppankring m.v.)

Havneoppsynet kan bestemme om, hvor og på hvilken måte et fartøy kan fortøye ved kommunens anlegg. Fortøyning må ikke skje i bærende konstruksjonsdel for kai, bygning eller annen innretning. Havneoppsynet kan pålegge bruk av fortøyningsassistanse ved anløp til kommunalt anlegg.

Fortøyninger, varp eller spring, må ikke uten tillatelse plasseres i eller utsettes over farled, eller stenge adkomsten til kaier, arealer eller på annen måte hindre ferdselen.

§ 2-2.(karantene m.m.)

Fartøyer som går i utenriks fart eller kommer fra områder med farlige smittsomme sykdommer, skal straks etter fortøyning ved kai ta de nødvendige forholdsregler for å hindre at skadedyr kommer i land, etter havneoppsynets nærmere bestemmelser.

Fartøyer som ankommer til havnedistriktet med karanteneflagg eller som beordres undergitt karantene, skal ankre på anvist ankerplass hvor fartøyet skal bli liggende inntil det gis ordre eller tillatelse til å gå til en annen ankrings- eller fortøyningsplass.

Anvisning av eller ordre eller tillatelse til å gå til annen ankerplass eller fortøyningsplass gis av kommunens helsemyndigheter gjennom havneoppsynet.

§ 2-3.(flytting av fartøyer)

Havneoppsynet kan bestemme at et fartøy skal flyttes eller fjernes, dersom hensynet til trafikkforholdene eller havnens drift gjør dette nødvendig, eller det er fare for skade.

Fartøyer med største lengde over 20 meter skal alltid ha tilgjengelig, tilstrekkelig mannskap for å kunne utføre havneoppsynets pålegg etter første ledd med mindre havneoppsynet bestemmer annet. Havneoppsynet kan bestemme at dette også skal gjelde mindre fartøyer.

§ 2-4.(taubåtassistanse)

Havneoppsynet kan pålegge et fartøy bruk av taubåt dersom dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller av hensyn til den øvrige ferdsel.

§ 2-5.(bruk av propell og maskineri)

Fartøy må ikke under opphold ved kai, bruke propell, herunder sidepropell, før umiddelbart før fartøyet skal gå. Under manøvrering til eller fra kai, skal det utvises forsiktighet slik at propellvannet ikke forårsaker skade på andre fartøyer eller havneanlegg. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler.

Hjelpemaskineri som forstyrrer arbeidsforhold og omgivelser kan havneoppsynet pålegge stoppet.

Under opphold ved kai er bruk av fremdriftsmaskineri som forstyrrer omgivelsene forbudt.

§ 2-6.(dekking av utløpsåpninger)

Under opphold ved kai skal fartøyer forsvarlig avstenge utløpsåpninger som vender mot kaien eller mot andre fartøyer i den utstrekning det er nødvendig for at spillvann, damp e.l. ikke skal være sjenerende eller volde fare.

§ 2-7.(røykutvikling)

Fartøyer i havnen må ikke forårsake sot eller røykutvikling som kan være til unødig sjenanse eller medføre skade.

§ 2-8.(støyende arbeid o.l.)

Havneoppsynet kan forby rustbanking eller annet støyende arbeide på fartøyer i havnedistriktet.

Kap. III Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg

§ 3-1.(virkeområde med definisjon)

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder havnearealer og havneanlegg som eies eller disponeres av kommunen eller av selskap og sammenslutning der kommunen eier 50% eller mer, her benevnt kommunens havnearealer og havneanlegg. Som havnearealer og havneanlegg regnes enhver bygning, innretning eller land- og sjøareale som brukes til havneformål.

§ 3-2.(adgang til kommunens havnearealer og havneanlegg)

Havneadministrasjonen kan begrense eller forby adgangen til kommunens havnearealer og havneanlegg.

§ 3-3.(bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg)

Enhver må rette seg etter de bestemmelser og pålegg som havneoppsynet gir i forbindelse med bruken av kommunens havnearealer og havneanlegg.

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten havneoppsynets tillatelse brukes til virksomheter som faller utenom havnens normale aktiviteter.

§ 3-4.(handel, fabrikkdrift, lagring o.l.)

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten tillatelse fra havneoppsynet brukes til handel, produksjon, auksjoner, omsetningsvirksomhet, lagring av varer o.l.

Likeledes må ikke kommunens havnearealer brukes til friluftstilstelninger o.l. som opptar stor plass eller medfører sammenstimling av mennesker, uten tillatelse fra havneoppsynet.

§ 3-5.(lossing, lasting og transport)

Lossing, lasting og transport må skje forsvarlig slik at kommunens havnearealer og havneanlegg ikke påføres skader. Varer må ikke slepes på kai uten bruk av ruller eller traller og heller ikke styrtes fra kjøretøy, jernbanevogn eller fartøy uten forsvarlig underlag.

§ 3-6.(tungt godshåndteringsutstyr)

Ved bruk av tungt godshåndteringsutstyr må grensene for belastning bestemt for arealet eller anlegget ikke overskrides.

§ 3-7.(frist for utførelse av laste- og lossearbeid)

Havneoppsynet kan fastsette en rimelig frist for når lasting eller lossing skal være ferdig utført.

§ 3-8.(lagring av losse- og lastemateriell)

Losse-, laste- og transportmateriell skal etter bruk fjernes eller settes bort på det sted havneoppsynet anviser.

§ 3-9.(oppbevaring av varer o.l.)

Intet må opplegges på kommunens kaier, lager eller arealer uten havneoppsynets tillatelse. Varer som tillates opplagt, skal oppta minst mulig areal. Disse må ikke komme nærmere kaikant enn 1 meter og nærmere kran eller jernbanespor enn 1,8 meter. Adkomsten til lager, fartøyer, fortøyningsinnretninger, innretninger av betydning for sikkerheten eller landingstrapper må ikke sperres.

Varer o.l. skal fjernes snarest mulig etter endt lossing og senest innen 48 timer, hvis havneoppsynet ikke tillater dem opplagt i lengre tid. Havneoppsynet kan flytte varene for eierens regning og risiko, når forholdene gjør det nødvendig.

Kommunen er ikke forpliktet til å inngjerde eller føre tilsyn med opplagte varer på sine kaier, lager eller arealer.

§ 3-10.(ut- eller ompakking av varer)

Utpakking eller ompakking, bearbeiding o.l. som forurenser eller er til hinder for ferdselen eller arbeidet i havnen, er ikke tillatt på kommunens havnearealer og havneanlegg uten tillatelse fra havneoppsynet.

§ 3-11.(fjerning av avfall)

Den som har benyttet havnearealer eller havneanlegg til lossing eller lasting, plikter å fjerne avfall, emballasje, rester av last o.l. så snart som mulig etter at lossing eller lasting er avsluttet og senest innen arbeidstidens slutt eller til den tid havneoppsynet bestemmer. Avfall m.v. må kunne anbringes på anvist sted.

§ 3-12.(fjerning av kjøretøy)

Kjøretøyer som er parkert i strid med parkeringsforbud eller på en slik måte at det er til ulempe for havnevirksomheten, kan fjernes av havneoppsynet for eierens regning og risiko.

§ 3-13.(varsel om skade)

Den som har forårsaket skade på kommunens havnearealer, havneanlegg eller innretninger, plikter snarest mulig å melde dette til havneoppsynet.

Kap. IV Forskjellige bestemmelser

§ 4-1.(vrak m.v. som kan volde fare eller skade)

Vrak, synkeferdige fartøyer eller gjenstander som kan volde fare eller skade, må ikke føres inn i havnedistriktet uten etter tillatelse fra havneoppsynet.

§ 4-2.(sikring av fartøyer og gjenstander)

Fartøyer og gjenstander må sikres slik at de ikke kan komme i drift eller på annen måte volde fare eller skade. Dersom fare eller skade likevel skulle oppstå, plikter eieren eller den ansvarlige straks å iverksette nødvendige tiltak for å hindre eller begrense faren eller skaden.

§ 4-3.(bruk av offentlige arealer til plassering av fartøyer m.m.)

Uten tillatelse fra havneoppsynet må fartøyer eller gjenstander ikke plasseres på kommunale havneanlegg og havnearealer. Det samme gjelder for plassering på andre kommunale og offentlige arealer med mindre plasseringen er kortvarig.

§ 4-4.(overlastede fartøyer)

Havneoppsynet kan nekte overlastede eller ikke sjødyktige fartøyer å forlate kai eller fortøyning, samt beordre slike fartøyer til nærmeste land eller kai.

§ 4-5.(passering av flytende arbeidsredskaper m.m.)

Ved passering av mudderapparater, dykker- og arbeidsprammer, flåter o.l., eller hvor det pågår anleggsarbeide i og ved sjøen, skal det vises særlig aktsomhet. Passerende må om nødvendig holde godt unna og redusere hastigheten til minste styrefart slik at det ikke oppstår bølgeslag eller annen fare for skade.

§ 4-6.(isbryting)

Utenfor de alminnelige benyttede skipsleiene, må ingen bryte råk eller lage annen åpning i isen som kan volde fare eller ulempe, uten at det er innhentet tillatelse fra havneoppsynet.

Havneoppsynet avgjør hva som kan regnes som alminnelig benyttet skipslei.

§ 4-7.(dykkerarbeid m.m.)

Dykkerarbeid skal ikke finne sted uten etter tillatelse fra havneoppsynet.

Dykkerarbeid skal markeres med det internasjonale signalflagg «A» eller med tilsvarende merket skjerm. Om natten skal markeringen være belyst.

Bestemmelsen gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier, må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig foretas merking som nevnt i denne bestemmelsens annet ledd, og gis melding til havneoppsynet om dykkingen.

§ 4-8.(bruk av eksplosive varer)

Eksplosive varer skal ikke brukes før det er gitt tillatelse fra havneoppsynet.

Kap. V Supplerende bestemmelser

§ 5-1.(forbud mot bruk av sidepropell).......
§ 5-2.(ferje- og fløttmannstrafikk)

Innen havnedistriktet skal ingen drive ervervmessige ferje-, fløttmannstrafikk eller rutetrafikk uten havnestyrets tillatelse. Bestemmelsen her gjelder ikke når det kreves tillatelse fra annen myndighet.

§ 5-3.(registrering av slepebåter, lektere o.l.)

Den som disponerer losjiskip, lektere, slepebåter, vannbåter, bunkersbåter, verkstedbåter eller produksjonsfartøyer som i hovedsak skal anvendes innenfor havnedistriktet skal, innen 8 dager etter at de er tatt i bruk, melde fra til havneoppsynet for registrering og gi de opplysninger havneoppsynet ber om.

Dersom fartøy nevnt i foregående ledd ikke er påført registreringsnummer, kan det tildeles et nummer av havneoppsynet som også bestemmer hvordan nummeret skal påføres fartøyet. Det registeret havneoppsynet fører etter denne bestemmelse skal være offentlig.

§ 5-4.(passering av broer, kanaler m.v.).......
§ 5-5.(tillatelse til anlegg og innretninger)

Ingen må innen havnedistriktet legge ut faste eller flytende anlegg eller innretninger slik som f.eks. flåter, kiosker, husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer o.l. uten etter tillatelse fra havneoppsynet. Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til ulempe for ferdselen eller andre brukere av området.

§ 5-6.(vesentlige hindringer eller ulemper for ferdselen)

Når bruk av farvann kan skape vesentlige hindringer eller ulemper for den alminnelige ferdsel, skal tillatelse fra havneoppsynet innhentes senest 30 dager før den iverksettes.

Havneoppsynet kan kreve at bruken ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-7.(arrangementer)

Regattaer, båtstevner, fritidsbåtsamlinger eller andre arrangementer, også på havnevesenets eiendom på land innen havnedistriktet, må ikke finne sted uten etter tillatelse fra havneoppsynet.

Havneoppsynet kan forby fisking fra havnevesenets anlegg og ellers i havnedistriktet hvis det er til hinder for ferdselen.

§ 5-8.(dykking)

Dykking, herunder sportsdykking i havnedistriktet, kan bare finne sted i de områder og på den tid havneoppsynet gir anvisning på. Ved slik dykking kan havneoppsynet samtidig fastsette vilkår for selve dykkingen og om tilstrekkelig merking av at dykking pågår. Dersom ingen særlig markering blir krevet av havneoppsynet, gjelder likevel denne forskrifts § 4-7 annet ledd.

Bestemmelsen her gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig gis melding til havneoppsynet om dykkingen.

§ 5-9.(motorisert ferdsel).......
§ 5-10.(luftputefartøyer)

Luftputefartøyer må kun brukes etter at tillatelse er innhentet fra havneoppsynet.

§ 5-11.(seilbrett og vannskiaktiviteter)

Bruk av seilbrett og vannskikjøring er tillatt i Lysakerfjorden og syd for parallellsirkel 59 grader 52 minutter. Bruk av seilbrett og vannskikjøring andre steder i havnedistriktet må ha havneoppsynets tillatelse i hvert enkelt tilfelle.

§ 5-12.(luftfartøyer)

Luftfartøyer kan ikke lande eller ta av i havnedistriktet uten havneoppsynets tillatelse i hvert enkelt tilfelle.

§ 5-13.(opplag)

Fartøyer som ønskes lagt opp innen havnedistriktet skal innhente tillatelse fra havneoppsynet som eventuelt også anviser plass for opplaget.

§ 5-14.(forbud mot visse typer motorisert ferdsel)

Bruk av jet-ski, vannscooter, vannmotorsykkel, vannmoped, motorisert surfbrett o.l. kan bare skje innenfor området beskrevet i § 5-11.

§ 5-15.(Opphevet ved forskrift 10 feb 2000 nr. 154 (i kraft 24 april 2000).
§ 5-16.(Supplerende regler om lossing, lasting og transport)

Det kreves tillatelse fra havneoppsynet for bruk av motorisert laste- og losseutstyr på terminalene. Havneoppsynet kan fastsette vilkår vedrørende teknisk standard og forsikring for slik utstyr.

Av miljømessige eller sikkerhetsmessige grunner kan havneoppsynet sette vilkår for, eller nekte bruk av laste- og losseutstyr.

Ved omlasting av massegods på kai må sluk tildekkes.

Ved skifting (forhaling, skyving) av jernbanevogner på havnenes spor skal det alltid påses at jernbanesporet er klart og fritt for hindringer. Ved skyving av jernbanevogner skal alltid en person gå foran vognene for å påse at det ikke blir kollisjoner. Skifting av jernbanevogner må ikke finne sted samtidig med skifting av kraner.

Kap. VI Avsluttende bestemmelser

§ 6-1.(opphevelse)

Fra det tidspunkt forskriften her trer i kraft1 oppheves alle bestemmelser unntatt i § 1, første, annet og tredje ledd i forskrifter og reglement for Oslo havnedistrikt vedtatt 15. september 1972 i medhold av bestemmelsene i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 nr. 8 § 8 b, og godkjent av Havnedirektøren den 29. november og 15. desember 1972.

119. feb 1996.
§ 6-2.(overgangsbestemmelser)

Tiltak det kreves tillatelse til etter disse forskrifter, og som allerede var foretatt uten tillatelse etter tidligere gjeldende lovgivning og forskrifter, kan kreves omgjort med 3 måneders varsel. Dersom det ikke er mulig å varsle eieren av anlegget eller innretning, kan disse fjernes uten varsel.