Forskrift om fartsbegrensning i Smedaholmsundet, Fitjar kommune, Hordaland.

DatoFOR-1996-05-02-471
PublisertII 1996 157
Ikrafttredelse01.07.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forFitjar kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i Smedaholmsundet

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kystdirektoratet 2. mai 1996 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd og forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 annet ledd.

I

Under fart i Smedaholmsundet Fitjar kommune, Hordaland fylke, sjøkart nr. 19 skal fartøyer på strekningen mellom en rett linje trukket øst - vest gjennom Smedaholmens nordvestligste punkt til Teløy og en linje rettvisende nor - syd fra Østligste punkt av Bondeholmen til Smedaholmen og en rett linje rettvisende nordvest fra nordligste punkt av Store Eldøy til Piløya gå med redusert fart, ikke over 5 knop.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jfr. § 28 i lov om havner og farvann m.v. av 8. juni 1984 nr. 51.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 1996.