Forskrift om fartsbegrensning i Mandal havnedistrikt, sjøkart nr. 457, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1996-07-20-771
PublisertII 1996 269
Ikrafttredelse28.09.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning, Mandal

Fastsatt av Mandal bystyre 28. september 1995 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 20. juli 1996.

§ 1.(fartsbegrensning)

Innenfor Mandal havnedistrikt må det ikke gås med større hastighet enn 7 knop, begrenset av en rett linje mellom Torkelhola og Lauberget.

Innenfor elvemunningen er fartsgrensen 5 knop.

§ 2.(tidsbegrensning)

Forskriften gjelder fra 1. september 1996 og inntil videre.

§ 3.(unntak)

Forskriften gjelder ikke for forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøy og ambulansefartøyer.

§ 4.(dispensasjon)

Mandal bystyre/havnestyre kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser, jf. § 6 i forskrift av 20. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen.

§ 5.(straff)

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter havne- og farvannslovens § 28 hvis ikke overtredelsen rammes av strengere straffebestemmelse.