Forskrift om fartsbegrensning i Farsund havnedistrikt, sjøkart nr. 11, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1996-08-26-873
PublisertII 1996 300
Ikrafttredelse01.10.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Farsund havn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Farsund kommunestyre 30. april 1996 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 26. august 1996.

§ 1.(fartsbegrensning)

Innenfor Farsund havnedistrikt må det ikke gås med større hastighet enn 5 knop innenfor en linje fra Sundsodden til Skjolnes og i Indre havn innenfor en linje fra sørenden av Farøy over nordenden av Engøy til Verven.

I Straumrenna fra Helvikfjorden til Framvaren er største hastighet 3 knop.

§ 2.(unntak)

Forskriften gjelder ikke for forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer samt los og ambulansefartøyer hvor overskridelse av fartsforskriften er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Farsund kommunestyre/havnestyre kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser, jf. § 6 i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen.

§ 4.(straff)

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter havne- og farvannslovens § 28 hvis ikke overtredelsen rammes av strengere straffebestemmelse.

II

Forskriften trer i kraft 1. oktober 1996.