Forskrift om fartsbegrensning i Lillesand havnedistrikt (sjøkart nr. 8 og 9), Lillesand kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1996-08-28-878
PublisertII 1996 308
Ikrafttredelse01.10.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillesand kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Lillesand havn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Lillesand kommunestyre 11. april 1996 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 28. august 1996.

I

§ 1.(fartsbegrensning)

Innenfor Lillesand havnedistrikt må det ikke gås med større hastighet enn 5 knop i en minste avstand fra land, holmer og skjær i en avstand av 50 meter.

§ 2.(tidsbegrensning)

Fartsbegrensningen gjelder i perioden 15. juni til 15. august.

§ 3.(unntak)

Forskriften gjelder ikke forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer samt losfartøy og ambulansefartøy hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

§ 4.(dispensasjon)

Lillesand kommunestyre/havnestyre kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser, jf. § 6 i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen.

§ 5.(straff)

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter havne- og farvannslovens § 28 hvis ikke overtredelsen rammes av strengere straffebestemmelse.

II

Forskriften trer i kraft 1. oktober 1996.