Forskrift om fartsbegrensning i vassdrag og deler av vassdrag, båtsportkart nr. 3, 4, 5, 6 A og 8, Nome kommune, Telemark.

DatoFOR-1996-12-12-1429
PublisertII 1997 80
Ikrafttredelse01.04.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNome kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1984-06-08-51, FOR-1988-12-30-1182-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i vassdrag, Nome

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kystdirektoratet 12. desember 1996 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd.

I

§ 1.(fartsbegrensning)

Innenfor et belte på 100 meter fra land, for de deler av Norsjø og Flåvatn som ligger i Nome kommune grenser, for elvestrekningen mellom Ulefossen og Ulefoss sluse ned mot Norsjø og for den delen av Norsjø som ligger mellom dette elveløpet og en rett linje mellom ytre spissen av Kvernodden til høyeste punkt på øya Torva, og herifra en rett linje til utløpet av Vibeto/Søvebekken i Norsjø. For hele kanalstrekningen mellom Ulefossen/Ulefoss sluse og opp til og med Kårsteinsundet i Flåbygd inklusiv sidebukter og hele Nomevann samt den nedre del av Østeråelva som er fremkommelig med båt må det ikke gås med større hastighet enn 5 knop.

§ 2.(unntak)

Bestemmelsen om fartsbegrensninger gjelder ikke for utrykningsbåter i oppdrag, slik som ambulansefartøyer, eller fartøyer med lege ombord, hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget. Ovennevnte fartøyer skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kystdirektoratet kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser, jf. § 6 i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen.

§ 4.(straff)

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter § 28 bokstav d i havne- og farvannsloven.

II

Forskriften trer i kraft 1. april 1997.