Forskrift om bruk av og orden i havner, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1997-10-20-1136
PublisertII 1997 619
Ikrafttredelse20.11.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§16, LOV-1984-06-08-51-§10, FOR-1990-10-16-806
Kunngjort
KorttittelForskrift om havner, Trondheim

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Trondheim havnestyre 11. juni 1997 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 16 fjerde ledd og § 10 første ledd, jf. delegeringsvedtak av 16. oktober 1990 nr. 806. Stadfestet av Kystdirektoratet 20. oktober 1997.

I

Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene

§ 1-1.(virkeområde)

Forskriften her gjelder for Trondheim havnedistrikt med mindre annet er bestemt i de enkelte paragrafer.

Om et tiltak krever tillatelse fra statlig myndighet etter lov om havner og farvann eller forskrifter gitt i medhold av denne lov, er det ikke nødvendig med tillatelse etter forskriften.

§ 1-2.(havnestyret)

Som Trondheim Havns styringsorgan har havnestyret ansvaret for, og oppsyn med all bruk av og virksomhet i havnedistriktet.

De nærmere bestemmelser om havnestyrets virksomhet følger av dets vedtekter fastsatt av Trondheim bystyre den 31. januar 1996, Sak Bnr. 7/96.

§ 1-3.(havnedirektøren)

Havnedirektøren utøver den daglige havnedriften, og skal føre tilsyn med at havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven blir etterlevet.

De av havnedirektøren som utfører tilsyn, kontroll- og forvaltningsoppgaver i henhold til havne- og farvannsloven og dens forskrifter skal bære uniform eller kunne framvise tjenestebevis.

§ 1-4.(vedtak om bruk av sjø- og landområder)

Havnestyret kan nedlegge forbud mot bruk eller sette vilkår for bruk av sjø- og landområdene i havnedistriktet dersom:

-nyttetrafikken blir hindret
-fartøyers ferdsel innen havnedistriktet blir vanskeliggjort
-havnevirksomheten på land blir hindret
-visse bruksområder helt eller delvis utelukker hverandre
-vedtatte planer for bruken gjør dette nødvendig
-bruken kan volde fare eller skade.

Begrensningene skal ikke være større eller vare lengre enn det som er nødvendig.

I kurante tilfeller kan havnedirektøren nedlegge forbud eller sette vilkår som nevnt i foregående ledd. Det samme gjelder når det ikke er tid til å sammenkalle havnestyret før et nødvendig vedtak treffes.

§ 1-5.(vilkår)

Til enhver tillatelse etter forskriften her kan havnestyret eller havnedirektøren fastsette vilkår.

§ 1-6.(unntak)

Havnestyret og havnedirektøren kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften.

§ 1-7.(delegasjon)

Havnestyret og havnedirektøren kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.

§ 1-8.(sikkerhetskontroll)

Havnestyret eller havnedirektøren kan iverksette undersøkelse av personer og gods som befinner seg i havnedistriktet når hensynet til sikkerheten i skipsfarten krever det. Dette reduserer ikke det ansvar rederen har etter sjøfartslovgivningen.

§ 1-9.(straff)

Overtredelse av forskriften her straffes med bøter etter havne- og farvannslovens § 28.

Kap. II. Fortøyning, opphold i havnen m.m.

§ 2-1.(fortøyning, oppankring m.m.)

Havnedirektøren kan bestemme om, hvor og på hvilken måte et fartøy kan fortøye ved Trondheim Havns anlegg. Fortøyning må ikke skje i bærende konstruksjonsdel for kai, bygning eller annen innretning. Havnedirektøren kan pålegge bruk av fortøyningsassistanse ved anløp til kommunalt anlegg.

Fortøyninger, varp eller spring, må ikke uten tillatelse plasseres i eller utsettes over farled, eller stenge adkomsten til kaier, arealer eller på annen måte hindre ferdselen.

§ 2-2.(karantene m.m.)

Fartøyer som går i utenriks fart eller kommer fra områder med farlige smittsomme sykdommer, skal straks etter fortøyning ved kai ta de nødvendige forholdsregler for å hindre at skadedyr kommer i land, etter havnedirektørens nærmere bestemmelser.

Fartøyer som ankommer til havnedistriktet med karanteneflagg eller som beordres undergitt karantene, skal ankre på anvist ankerplass hvor fartøyet skal bli liggende inntil det gis ordre eller tillatelse til å gå til en annen ankrings- eller fortøyningsplass.

Anvisning av eller ordre eller tillatelse til å gå til annen ankerplass eller fortøyningsplass gis av Trondheim Havns helsemyndigheter gjennom havneadministrasjonen.

§ 2-3.(flytting av fartøyer)

Havnedirektøren kan bestemme at et fartøy skal flyttes eller fjernes, dersom hensynet til trafikkforholdene eller havnens drift gjør dette nødvendig, eller det er fare for skade.

Fartøyer med største lengde over 20 meter skal alltid ha tilgjengelig, tilstrekkelig mannskap for å kunne utføre havneadministrasjonens pålegg etter første ledd med mindre havneadministrasjonen bestemmer annet. Havneadministrasjonen kan bestemme at dette også skal gjelde mindre fartøyer.

§ 2-4.(taubåtassistanse)

Havnedirektøren kan pålegge et fartøy bruk av taubåt dersom dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller av hensyn til den øvrige ferdsel.

§ 2-5.(bruk av propell og maskineri)

Fartøy må ikke under opphold ved kai, bruke propell, herunder sidepropell, før umiddelbart før fartøyet skal gå. Under manøvrering til eller fra kai, skal det utvises forsiktighet slik at propellvannet ikke forårsaker skade på andre fartøyer eller havneanlegg. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler.

Hjelpemaskineri som forstyrrer arbeidsforhold og omgivelser kan havneadministrasjonen pålegge stoppet.

Under opphold ved kai er bruk av fremdriftsmaskineri som forstyrrer omgivelsene forbudt.

§ 2-6.(dekking av utløpsåpninger)

Under opphold ved kai skal fartøyer forsvarlig avstenge utløpsåpninger som vender mot kaien eller mot andre fartøyer i den utstrekning det er nødvendig for at spillvann, damp e.l. ikke skal være sjenerende eller volde fare.

§ 2-7.(røykutvikling)

Fartøyer i havnen må ikke forårsake sot eller røykutvikling som kan være til unødig sjenanse eller medføre skade.

§ 2-8.(støyende arbeid o.l.)

Havnedirektøren kan forby rustbanking eller annet støyende arbeide på fartøyer i havnedistriktet.

Kap. III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg

§ 3-1.(virkeområde med definisjon)

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder havnearealer og havneanlegg som eies eller disponeres av Trondheim Havn eller av selskap og sammenslutning der Trondheim Havn eier 50% eller mer, her benevnt Trondheim Havns havnearealer og havneanlegg. Som havnearealer og havneanlegg regnes enhver bygning, innretning eller land- og sjøareal som brukes til havneformål.

§ 3-2.(adgang til Trondheim Havns havnearealer og havneanlegg)

Havnedirektøren kan begrense eller forby adgangen til Trondheim Havns havnearealer og havneanlegg.

§ 3-3.(bruk av Trondheim Havns havnearealer og havneanlegg)

Enhver må rette seg etter de bestemmelser og pålegg som havnedirektøren gir i forbindelse med bruken av Trondheim Havns havnearealer og havneanlegg.

Trondheim Havns havnearealer og havneanlegg må ikke uten havnedirektørens tillatelse brukes til virksomheter som faller utenom havnens normale aktiviteter.

§ 3-4.(handel, fabrikkdrift, lagring o.l.)

Trondheim Havns havnearealer og havneanlegg må ikke uten tillatelse fra havneadministrasjonen brukes til handel, produksjon, auksjoner, omsetningsvirksomhet, lagring av varer o.l.

Likeledes må ikke Trondheim Havns havnearealer brukes til frilufts tilstelninger o.l. som opptar stor plass eller medfører sammenstimling av mennesker, uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-5.(lossing, lasting og transport)

Lossing, lasting og transport må skje forsvarlig slik at Trondheim Havns havnearealer og havneanlegg ikke påføres skader. Varer må ikke slepes på kai uten bruk av ruller eller traller og heller ikke styrtes fra kjøretøy, jernbanevogn eller fartøy uten forsvarlig underlag.

§ 3-6.(tungt godshåndteringsutstyr)

Ved bruk av tungt godshåndteringsutstyr må grensene for belastning bestemt for arealet eller anlegget ikke overskrides.

§ 3-7.(frist for utførelse av laste- og lossearbeid)

Havnedirektøren kan fastsette en rimelig frist for når lasting eller lossing skal være ferdig utført.

§ 3-8.(lagring av losse- og lastemateriell)

Losse-, laste- og transportmateriell skal etter bruk fjernes eller settes bort på det sted havnedirektøren anviser.

§ 3-9.(oppbevaring av varer o.l.)

Intet må opplegges på Trondheim Havns kaier, lager eller arealer uten havnedirektørens tillatelse. Varer som tillates opplagt, skal oppta minst mulig areal. Disse må ikke komme nærmere kaikant enn 1 meter og nærmere kran eller jernbanespor enn 1,4 meter. Adkomsten til lager, fartøyer, fortøyningsinnretninger, innretninger av betydning for sikkerheten eller landingstrapper må ikke sperres.

Varer o.l. skal fjernes snarest mulig etter endt lossing og senest innen 48 timer, hvis havnedirektøren ikke tillater dem opplagt i lengre tid. Havneadministrasjonen kan flytte varene for eierens regning og risiko, når forholdene gjør det nødvendig.

Trondheim Havn er ikke forpliktet til å inngjerde eller føre tilsyn med opplagte varer på sine kaier, lager eller arealer.

§ 3-10.(ut- eller ompakking av varer)

Utpakking eller ompakking, bearbeiding o.l. som forurenser eller er til hinder for ferdselen eller arbeidet i havnen, er ikke tillatt på Trondheim Havns havnearealer og havneanlegg uten tillatelse fra havnedirektøren.

§ 3-11.(fjerning av avfall)

Den som har benyttet havnearealer eller havneanlegg til lossing eller lasting, plikter å fjerne avfall, emballasje, rester av last o.l. så snart som mulig etter at lossing eller lasting er avsluttet og senest innen arbeidstidens slutt eller til den tid havnedirektøren bestemmer. Avfall m.m. må kunne anbringes på anvist sted.

§ 3-12.(fjerning av kjøretøy)

Kjøretøyer som er parkert i strid med parkeringsforbud eller på en slik måte at det er til ulempe for havnevirksomheten, kan fjernes av havnedirektøren for eierens regning og risiko.

§ 3-13.(varsel om skade)

Den som har forårsaket skade på Trondheim Havns havnearealer, havneanlegg eller innretninger, plikter snarest mulig å melde dette til havnedirektøren.

Kap. IV. Forskjellige bestemmelser

§ 4-1.(vrak m.m. som kan volde fare eller skade)

Vrak, synkeferdige fartøyer eller gjenstander som kan volde fare eller skade, må ikke føres inn i havnedistriktet uten etter tillatelse fra havnedirektøren.

§ 4-2.(sikring av fartøyer og gjenstander)

Fartøyer og gjenstander må sikres slik at de ikke kan komme i drift eller på annen måte volde fare eller skade. Dersom fare eller skade likevel skulle oppstå, plikter eieren eller den ansvarlige straks å iverksette nødvendige tiltak for å hindre eller begrense faren eller skaden.

§ 4-3.(bruk av offentlige arealer til plassering av fartøyer m.m.)

Uten tillatelse fra havnedirektøren må fartøyer eller gjenstander ikke plasseres på Trondheim Havns havneanlegg og havnearealer. Det samme gjelder for plassering på andre kommunale og offentlige arealer med mindre plasseringen er kortvarig.

§ 4-4.(overlastede fartøyer)

Havnedirektøren kan nekte overlastede eller ikke sjødyktige fartøyer å forlate kai eller fortøyning, samt beordre slike fartøyer til nærmeste land eller kai.

§ 4-5.(passering av flytende arbeidsredskaper m.m.)

Ved passering av mudderapparater, dykker- og arbeidsprammer, flåter o.l., eller hvor det pågår anleggsarbeide i og ved sjøen, skal det vises særlig aktsomhet. Passerende må om nødvendig holde godt unna og redusere hastigheten til minste styrefart slik at det ikke oppstår bølgeslag eller annen fare for skade.

§ 4-6.(isbryting)

Utenfor de alminnelige benyttede skipsleiene, må ingen bryte råk eller lage annen åpning i isen som kan volde fare eller ulempe, uten at det er innhentet tillatelse fra havnedirektøren.

Havnedirektøren avgjør hva som kan regnes som alminnelig benyttet skipslei.

§ 4-7.(dykkerarbeid m.m.)

Dykkerarbeid skal ikke finne sted uten etter tillatelse fra havnedirektøren.

Dykkerarbeid skal markeres med det internasjonale signalflagg «A» eller med tilsvarende merket skjerm. Om natten skal markeringen være belyst.

Bestemmelsen gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig foretas merking som nevnt i denne bestemmelsens annet ledd, og gis melding til havnedirektøren om dykkingen.

§ 4-8.(bruk av eksplosive varer)

Eksplosive varer skal ikke brukes før det er gitt tillatelse fra havnedirektøren.

Kap. V. Supplerende bestemmelser

§ 5-1.(forbud mot bruk av sidepropell)

- - -

§ 5-2.(ferje- og fløttmannstrafikk)

Innen havnedistriktet skal ingen drive ervervmessige ferje-, fløttmanns- eller rutetrafikk uten havnestyrets tillatelse. Bestemmelsen her gjelder ikke når det kreves tillatelse fra annen myndighet.

§ 5-3.(registrering av slepebåter, lektere o.l.)

Den som disponerer losjiskip, lektere, slepebåter, vannbåter, bunkersbåter, verkstedbåter eller produksjonsfartøyer som bare skal anvendes innenfor havnedistriktet skal, innen utgangen av januar hvert år, melde fra til havnedirektøren for registrering og gi de opplysninger havnedirektøren ber om. Fartøyer av denne art som tas i bruk innen havnedistriktet i løpet av året, skal innen 8 dager etter at de er tatt i bruk meldes til havnedirektøren.

Dersom fartøy nevnt i foregående ledd ikke er påført registreringsnummer, kan det tildeles et nummer av havnedirektøren som også bestemmer hvordan nummeret skal påføres fartøyet. Det registeret havneadministrasjonen fører etter denne bestemmelse skal være offentlig.

§ 5-4.(passering av broer, kanaler m.m.)

Ved trafikk i begge retninger gjennom kanalene og bruene skal inngående trafikk vike for utgående fartøyer, unntaket er fartøyer som trafikkerer Ravnkloløpet. Utgående fartøyer gjennom Ravnkloløpet (Ravnkloa bru) har vikeplikt for inngående fartøyer til Ytre basseng.

Bruene er utstyrt med signallys. Når rødt lys er tent er bruene bemannet og klar for åpning, fartøyer kan nærme seg med forsiktighet. Når grønt lys tenner er brua åpen for gjennomfart.

§ 5-5.(tillatelse til anlegg og innretninger)

Ingen må legge ut faste eller flytende anlegg eller innretninger slik som f.eks. flåter, kiosker, husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer o.l. uten etter tillatelse fra havnedirektøren. Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til ulempe for ferdselen eller andre brukere av området.

§ 5-6.(vesentlige hindringer eller ulemper for ferdselen)

Når bruk av farvann kan skape vesentlige hindringer eller ulemper for den alminnelige ferdsel, skal det gis melding til havnedirektøren om bruken senest 8 dager før den iverksettes.

Havnedirektøren kan kreve at bruken ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-7.(arrangementer)

Regattaer, båtstevner, fritidsbåtsamlinger eller andre arrangementer, og på Trondheim Havns eiendom på land, innen havnedistriktet må ikke finne sted uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 5-8.(dykking)

Dykking må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havnedirektøren:

-I havnebassengene, Nidelva og indre farvann avgrenset mellom Gamle Bybro, ytre moloer og inntil 50 meter utenfor kaiene på Pir 1 og Ila Pir.

Havnedirektøren kan midlertidig forby dykking i andre områder, samt til enhver tid trekke gitt tillatelse tilbake.

Bestemmelsen her gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig gis melding til havnedirektøren om dykkingen.

§ 5-9.(motorisert ferdsel)

---

§ 5-10.(luftputefartøyer)

Luftputefartøyer kan kun brukes etter at tillatelse er innhentet fra havnedirektøren.

§ 5-11.(seilbrett)

Seilbrett må ikke brukes innenfor område bestemt i § 5-8 uten etter tillatelse fra havnedirektøren.

§ 5-12.(luftfartøyer)

Luftfartøyer kan ikke lande eller ta av i havnedistriktet uten havnedirektørens tillatelse.

§ 5-13.(opplag)

Fartøyer med største lengde over 20 meter, og som skal ligge i opplag i over en måned, skal meldes til havnedirektøren, som kan kreve at opplag ikke kan skje uten tillatelse.

Havneadministrasjonen kan forlange et opplagt fartøy flyttet eller fjernet.

Denne forskrift gjelder ikke fartøyer som omfattes av statlige forskrifter om opplag.

§ 5-14.(forbud mot visse typer motorisert ferdsel)

Bruk av jet-ski, vannscooter, vannmotorsykkel, vannmoped, motorisert surfbrett o.l. må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havnedirektøren:

Trondheim Havn

-I Trondheim havnedistrikt innenfor en avstand av 150 meter fra anlegg, moloer og land.

Kap. VI. Avsluttende bestemmelser

§ 6-1.(opphevelse)

Fra det tidspunkt forskriften her trer i kraft oppheves tidligere forskrifter gitt i medhold av § 8 bokstav b og § 56 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 nr. 8, samt Trondheim bystyres sak Bnr.: 124/91 av 15. august 1991.

§ 6-2.(overgangsbestemmelser)

Tiltak det kreves tillatelse til etter disse forskrifter, og som allerede var foretatt uten tillatelse etter tidligere gjeldende lovgivning og forskrifter, kan kreves omgjort med 3 måneders varsel. Dersom det ikke er mulig å varsle eieren av anlegget eller innretning, kan disse fjernes uten varsel.

II

Forskriften trer i kraft 20. november 1997.