Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Skiensvassdraget og Telemarkskanalen, sjøkart nr. 5, Skien kommune, Telemark.

DatoFOR-1998-07-24-781
PublisertII 1998 569
Ikrafttredelse01.10.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien kommune, Telemark.
HjemmelFOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-1984-06-08-51-§6, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Skien

Fastsatt av Kystdirektoratet 24. juli 1998 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 annet ledd, jf. lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 6 annet ledd.

§ 1.Fartsbegrensning

Det innføres en fartsbegrensning på 5 knop for deler av vassdraget i Skien kommune:

a)I et belte på 100 meter fra strandlinjen.
b)På følgende elvestrekninger:

Hjellevannet - Farelva - Skotfosselva - Løveidkanalen - Falkumelva.

§ 2.Unntak

Forskriften gjelder ikke for

a)forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege ombord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Ovennevnte fartøyer skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.Dispensasjon

Kystverket 1. distrikt kan - etter begrunnet søknad - i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser. Det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badene, eller omgivelsene forøvrig.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter § 28 bokstav d i havne- og farvannsloven.

§ 5.Ikrafttredelse og opphevelse av eldre bestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. oktober 1998.