Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslofjorden og Drammensfjorden, sjøkart nr. 3 og 4, Hurum kommune, Buskerud.

DatoFOR-1998-07-27-782
PublisertII 1998 570
Ikrafttredelse01.09.1998
Sist endret
EndrerFOR-1980-08-20-3238, FOR-1947-07-15-3013
Gjelder forHurum kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Hurum

Fastsatt av Kystdirektoratet 27. juli 1998 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 annet ledd, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 6 annet ledd.

§ 1.Fartsbegrensning

Innenfor Hurum kommune i en avstand av 150 meter fra land eller øyer i hele kommunens kystlinje fra kommunegrensen ved Beston i Oslofjorden til kommunegrensen ved Grimsrud i Drammensfjorden, unntatt Svelvikstrømmen, er største tillate fart 5 knop.

I Sætrepollen og Sandspollen gjelder fartsgrensen inne i hele området.

§ 2.Unntak

Forskriften gjelder ikke for

a)forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege ombord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Ovennevnte fartøyer skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.Dispensasjon

Kystverket 1. distrikt kan - etter begrunnet søknad - i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser. Det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badene, eller omgivelsene forøvrig.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter § 28 bokstav d i havne- og farvannsloven.

§ 5.Ikrafttredelse og opphevelse av eldre bestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. september 1998.

Fra samme tid oppheves følgende to forskrifter:

Forskrift 20. august 1980 nr. 3238 om påbud om innskrenket fart i Sætrepollen, Hurum kommune, Buskerud.

Forskrift 15. juli 1947 nr. 3013 om fartsbestemmelse i innløpet til Drammensfjorden.