Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i på deler av Skiensvassdraget, båtsportkart nr. 8 og 9, Sauherad kommune, Telemark.

DatoFOR-1998-07-27-783
PublisertII 1998 571
Ikrafttredelse01.10.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forSauherad kommune, Telemark.
HjemmelFOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-1984-06-08-51-§6, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Sauherad

Fastsatt av Kystdirektoratet 27. juli 1998 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 annet ledd, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 6 annet ledd.

§ 1.Fartsbegrensning

I følgende deler av vassdraget i Sauherad kommune er største tillate fart 5 knop:

a)I et belte på 100 meter fra strandlinjen
b)På elvestrekninger og i verneområder som følger:
-Sauraelva og Nautesund fuglefredningsområde;

Fra en linje mellom Holmen og Odden, på Akkerhaugen.

Til en linje mellom Undelånsbukta og Odden på Årud, Gvannes.

-Årnesbukta fuglefredningsområde og Gvarvelva;

Fra en linje mellom Årnes og Aslakborg, Notodden.

Til så langt elva er farbar med motorbåt.

§ 2.Unntak

Forskriften gjelder ikke for

a)forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege ombord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Ovennevnte fartøyer skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.Dispensasjon

Kystverket 1. distrikt kan - etter begrunnet søknad - i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser. Det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badene, eller omgivelsene for øvrig.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter § 28 bokstav d i havne- og farvannsloven.

§ 5.Ikrafttredelse og opphevelse av eldre bestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. oktober 1998.