Forskrift om fartsbegrensning i sjøen fra Langøy ut Steinsund, sjøkart nr. 23, Askøy kommune, Hordaland.

DatoFOR-2000-07-21-856
PublisertII 2000 422
Ikrafttredelse01.08.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland.
HjemmelFOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-1984-06-08-51-§6, LOV-1984-06-08-51-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Askøy

Fastsatt av Bergen og Omland havnevesen 24. april 1998 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd. Forskriften er godkjent av Kystdirektoratet 21. juli 2000 i medhold av forannevnte forskrifts § 3 første ledd.

§ 1.Fartsbegrensning

Innenfor Bergen og Omland havnevesen i Askøy kommune, i området fra Langøy til Steinsund i nord er største tillate fart 5 knop.

§ 2.Unntak

Forskriften gjelder ikke for

a)forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege ombord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Ovennevnte fartøyer skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.Dispensasjon

Bergen og Omland havnevesen kan - etter begrunnet søknad - i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser. Det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene forøvrig.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter § 28 bokstav d i havne- og farvannsloven.

§ 5.Ikrafttredelse og opphevelse av eldre bestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. august 2000.