Forskrift om fartsbegrensning i Eidekanalen, sjøkart nr. 12 og 473, Flekkefjord kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-2000-10-25-1125
PublisertII 2000 614
Ikrafttredelse01.06.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlekkefjord kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Eidekanalen, Flekkefjord

Fastsatt av Kystdirektoratet 26. oktober 2000 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 § 6 og forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 annet ledd.

§ 1.Fartsbegrensning

5 knop er største tillate fart i Eidekanalen fra Bremneset i nord til Eidsholmen i syd.

§ 2.Unntak

Fartsbegrensningen gjelder ikke for

a)forsvarets, politiets, tollvesenet og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege ombord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som er nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.Dispensasjon

Kystverket 1. distrikt kan etter begrunnet søknad - i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser. Det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene forøvrig.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter § 28 bokstav d i havne- og farvannsloven.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juni 2001.