Forskrift om fartsbegrensning i Jondal havneområde, sjøkart nr. 117, Jondal kommune, Hordaland.

DatoFOR-2000-11-06-1129
PublisertII 2000 619
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forJondal kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Jondal havneområde

Fastsatt av Kystdirektoratet 6. november 2000 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 og forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensning i sjøen § 3 annet ledd.

§ 1.Fartsbegrensning

7 knop er største tillate fart i Jondal havneområde i en rett linje fra Akkjerhaugen til Sætveit i syd.

§ 2.Unntak

Fartsbegrensningen gjelder ikke for

a)forsvarets, politiets, tollvesenet og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege ombord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som er nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.Dispensasjon

Kystverket 2. distrikt kan etter begrunnet søknad - i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser. Det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene forøvrig.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter § 28 bokstav d i havne- og farvannsloven.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.