Forskrift om fartsbegrensning i Molde havnedistrikt, sjøkart nr. 33 og 217, Molde kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2001-01-05-109
PublisertII 2001 hefte 1
Ikrafttredelse01.02.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelFOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort22.02.2001
KorttittelForskr. om fartsbegrensning i Molde havn

Fastsatt av Molde kommunestyre 14. september 2000 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd jf. lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 6 annet ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 5. januar 2001.

§ 1.Fartsbegrensning

Innenfor en avstand av 200 meter fra land skal motordrevne fartøyers fart ikke overstige 10 knop.

I farvannet som i vest avgrenses av en linje trukket fra moloanlegget vestenfor Reknespynten til Bjørsetholmen og videre til Hjertøytangen, og i øst av en linje trukket fra spissen av molo Kviltorp til østre spiss av Gåsøya på Sæterøya skal motordrevne fartøyers fart ikke overstige 7 knop.

§ 2.Unntak

Fartsbegrensningen gjelder ikke for

a)forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege i tjeneste ombord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som er nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.Dispensasjon

Molde kommune v/havnestyret kan etter begrunnet søknad - i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser. Det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene forøvrig.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter § 28 bokstav d i havne- og farvannsloven.

§ 5.Ikrafttredelse og opphevelse av eldre bestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. februar 2001.