Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Grenland havnedistrikt, sjøkart nr. 5 og 6, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-2002-06-17-610
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3
Kunngjort27.06.2002
KorttittelForskrift om fart i sjøen, Grenland

Fastsatt av Grenland Havneråd 19. juni 1998 med hjemmel i vedtekter for Grenland havnevesen av 11. juni 1991 § 9 pkt. 7, jf. lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 6 annet ledd og forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 17. juni 2002 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd.

§ 1.Fartsbegrensning

5 knop er største tillatte hastighet i følgende farvann:

a)Havsund:

Vest for en rett linje fra nordpynt Kjeholmen til sydøstpynt Kjønnøya.

Øst for en rett linje fra Rødlandet over Brentholmen til Kjønnøya.

b)Klokkersundet:

I øst innenfor en linje fra nordpynt Kjeholmen til sørpynt Kjønnøya.

I sydvest innenfor en linje fra Klokkertangen og tvers over sundet til utenforliggende holmer.

c)Valleområdet:

I øst innenfor en rett linje fra utløpet av sundet mellom østre og vestre Vågøy til Svalbergodden (odden på fastlandet ved Bredsand).

I syd og vest innenfor en rett linje fra sydøst pynt Furuholmen til vestre Vågøy. I øst fra vestpynt Furuholmen i rett linje til Isneslandet.

§ 2.Unntak

Forskriften gjelder ikke for

a)forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten, hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Ovennevnte fartøyer skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.Dispensasjon

Grenland havnestyre kan etter begrunnet søknad i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser. Det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene for øvrig.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter § 28 bokstav d i havne- og farvannsloven.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2002.