Forskrift om avgifter og godtgjørelser for Lenvik havn 2004, Lenvik kommune, Troms.

DatoFOR-2004-04-15-726
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse01.05.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forLenvik kommune, Troms.
HjemmelLOV-1984-06-08-51, FOR-1994-12-02-1070, FOR-1994-12-02-1077
Kunngjort13.05.2004
KorttittelForskrift om avgifter i Lenvik havn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Lenvik kommunestyre 15. april 2004 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v., forskrift 2. desember 1994 nr. 1070 om hvilke kostnader m.v. de forskjellige havneavgifter skal dekke, forskrift 2. desember 1994 nr. 1077 om havneavgifter, beregninger og beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering m.v.,

I

I. Generelle bestemmelser 

1. Formål (jf. forskrift 2. desember 1994 nr. 1077 § 1)

Havneavgiftene skal sammen med øvrige inntekter av havnevirksomheten, gi dekning for kostnader Lenvik havn KF trenger til administrasjon, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg og installasjoner mv. Basis for avgiftene skal være Lenvik havnevesen sine kostnader til investering og utgifter til drift. 

1.1 Hjemmel

Avgifts- og havneregulativet er fastsatt med hjemmel i:

-Lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 21 - § 25.
-Forskrift 2. desember 1994 nr. 1070 om hvilke kostnader m.v. de forskjellige havneavgifter skal dekke, fastsatt i medhold av § 22 i lov om havner og farvann.
-Forskrift 2. desember 1994 nr. 1077 om havneavgifter, beregninger og beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering m.v., fastsatt av Fiskeridepartementet i medhold av § 24 i lov om havner og farvann.
-Vedtak i Lenvik kommunestyre den 15. april 2004, sak 35/04. 
1.2 Avgiftsområde, Lenvik havnedistrikts grenser

Havneavgiftene oppkreves innenfor det avgiftsområdet som ble fastsatt av Lenvik kommunestyre 18. desember 2000, med endringer i kommunestyre 15. april 2004.

Lenvik havnedistrikt ble godkjent av Kystdirektoratet 21. april 2004. 

1.3 Innkreving av avgifter

Anløpsavgifter betales for fartøy som anløper en havn innen distriktet, mens øvrige avgifter og vederlag for fartøytrafikk, passasjer- og varetransporter/lagring, er knyttet til kaier og terminalanlegg som disponeres av kommunens havnevesen. (Jf. forskrift 2. desember 1994 nr. 1077 om havneavgifter, beregninger og beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering m.v. § 2).

Kommunens foretak kan inngå avtaler med private kaieiere om bruk av anlegg, havneoppsyn, oppkreving av avgifter og godtgjørelser. 

1.4 Oppkreving av havneavgifter

Ved bruk av offentlig disponerte kaier, arealer og innretninger, kan havnestyret pålegge operatøren å kreve opp avgifter og godtgjørelser på havnevesenets vegne mot avtalt provisjon.

Faste brukere av havneanlegg skal avlegge månedlig oppgave over egen trafikk på vedkommende anlegg.

Trafikkavgift oppkreves av Tollvesenet, som avlegger regnskap for havnevesenet. 

1.5 Fast avtale om leie av kaianlegg og havneinnretninger

Havnestyret kan i stedet for havneavgifter etter lovens § 23, inngå leieavtale for hele eller deler av et kaianlegg eller areal med tilhørende innretninger. Leien skal dekke kostnader som henføres til driften av leieobjektet. 

1.6 Straffeansvar

I medhold av lov om havner og farvann, § 28, straffes med bøter den som forsettlig eller uaktsomt unndrar seg betaling av gjeldende havneavgifter. Manglende vederlag innkreves etter de privatrettslige regler. 

1.7 Opplysningsplikt for havnebrukere og private kaieiere

Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi havnevesenet de opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve avgiftene jf. forskrift 17. august 1989 nr. 819 om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunens plikt til å føre statistikk.

Lenvik havnevesen KF skal gi pålegg til havnebrukerne og private kaieiere om å gi slike opplysninger som nevnt ovenfor.

Rapportering av godsmengde over offentlige kaier skal foretas fortløpende for hvert anløp, og senest 5 virkedager etter skipets avgang. 

1.8 Beregningsgrunnlag for skipsavgifter

Anløpsavgift og kaiavgift beregnes på grunnlag av fartøyets «G».

Ved beregningen legges fartøyets ytre mål til grunn som følger:

-fartøyets største lengde i meter (L)
-fartøyets største bredde i meter (B)
-fartøyets største dypgående i meter (D) - sommerdypgående.

Avgiftsgrunnlaget «G» framkommer ved sum av lengde og bredde multiplisert med dypgående: (G = (L+B)x D).

Dersom dimensjonene ikke er oppgitt i målebrev, bestemmes disse av havnemyndigheten etter skjønn.

Dypgående settes til minimum 3 meter for fartøyer lenger enn 20 meter.

II. Skipsavgifter 

2. Anløpsavgift, § 23 a) jf. forskrift 2. desember 1994 nr. 1077 § 8

Anløpsavgift er skipets betaling for bruk av farleden i avgiftsområdet. (Dvs. i alle havner innenfor Lenvik havnedistrikt). 

2.1 Regulativ for anløpsavgift

Med de unntak som er nevnt nedenfor (2.3) skal fartøy som anløper havnen betale anløpsavgift etter følgende satser: 

IntervallAvg. SatsTuristskipssats
De første 150 Gkr 0,69kr 1,40
De neste 150 Gkr 0,80kr 2,00
De neste 200 Gkr 1,20kr 2,50
De neste 200 Gkr 1,55kr 3,15
De neste 200 Gkr 3,05kr 4,10
De neste 300 Gkr 4,30kr 5,20
De neste 300 Gkr 6,70kr 7,10
De neste 500 Gkr 7,30kr 8,20
De neste 500 Gkr 7,50kr 8,50
For alle over 2500 Gkr 7,50kr 8,70
 
2.2 Anløpsavgiften erlegges etter følgende kriterier
a)Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor et og samme døgn erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn.
b)For fartøy som anløper havnen hyppig, kan havnestyret bestemme at det bare skal betales avgift for et bestemt antall anløp i en kalendermåned.

Det kan dessuten fastsettes månedsavgift.

c)Fartøy som hovedsakelig oppholder seg i havnen uten å forlate avgiftsområdet, betaler avgift for sin bruk av farleden og havnen. Avgiften kan regnes på måneds- eller årsbasis, og det bør skjelnes mellom fartøy i stadig fart og henliggende fartøy. 
2.3 Fritatt for anløpsavgiften er:
-Fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen.
-Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster eller losser eller tar om bord skipsfornødenheter eller passasjerer.
-Bergings- og isbryterfartøy under utførelse av berging og isbryting.
-Fiskefartøy
-Fartøy som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jf. § 5 i forskriftene til lovens § 22.

Minstestørrelse for fartøy for oppkreving av anløpsavgift er 25G.

Sjøfly som lander i havnen skal betale en anløpsavgift på kr 60,- pr. landing.

Eventuell bruk av båt kommer i tillegg til denne avgiften.

3. Kaiavgift, HFL § 23 b), jf. forskrift 2. desember 1994 nr. 1077 § 5 og § 9

Kaiavgift er skipets betaling for bruk av offentlige kaier. Avgiften betales en gang pr. døgn eller del av døgn. Ankomstdagen regnes alltid som helt døgn (liggetid). 

3.1 Regulativ for kaiavgift

Fartøyer som benytter offentlige kaier eller fortøyningsinnretninger skal betale kaiavgift etterfølgende satser: 

IntervallTrafikk avg. sats
De første 150 Gkr 1,15
De neste 150 Gkr 1,66
De neste 200 Gkr 2,53
De neste 200 Gkr 3,08
De neste 200 Gkr 3,46
De neste 300 Gkr 4,20
De neste 300 Gkr 4,24
De neste 500 Gkr 6,22
De neste 500 Gkr 6,66
De neste 1000 Gkr 6,75

Minsteavgift uansett kategori av fartøy kr 50,- pr. døgn eller del av døgn. 

3.2 Kaiavgiften erlegges etter følgende kriterier:

Liggetiden regnes fra fartøyets ankomst til avgang. Del av nytt døgn inntil 6 timer regnes som helt døgn.

For fartøy som etter ordre fra havneadministrasjonen må forhale kai for å gi plass for et annet fartøy og deretter legger til igjen innen 3 timer, regnes sammenhengende liggetid. Ved lengre tids fravær fra kai skal det gjøres fratrekk ved beregningen av liggetid.

Fartøy som ligger utenpå et annet ved kai, betaler kaiavgift som om det lå ved kai. 

3.3 Kaiavgift for fartøy under 15 meter betaler etter følgende satser:

Fiskefartøyer, skyssbåter og fritidsbåter inntil 15 meters lengde som for kortere eller lengre perioder benytter fast plass ved havnevesenets kaier eller fortøyningsanlegg: 

Lengde i meterPr. md.Pr. år
Fartøy inntil 15 meterkr 200,-kr 2000,-

Havnestyret kan bestemme at det skal betales kaiavgift bare for et bestemt antall anløp i løpet av en kalendermåned.

III. Vareavgifter

4. Vareavgift § 23 d), jf. forskrift 2. desember 1994 nr. 1077 § 11

Vareavgift er varens betaling for bruk av kaier og arealer.

For varer som losses eller lastes over kaier og terminalområder som havnevesenet disponerer, skal vareeier betale vareavgift. 

4.1 Beregningsgrunnlag for vareavgift

For gods med bare angitt kubikkmål regnes 1 m³ = ½ tonn og 100 dm³ = 50 kg.

4.2 Regulativ for vareavgift 
Regulativ for vareavgiftVareavgift
Stykkgods
- All stykkgodsvarerkr 23,- pr. tonn
Bulkgods og partilaster
- Bulk som ikke er spesifisert nedenforkr 7,- pr. tonn
- Partilaster som ikke er spesifisert nedenforkr 10,- pr. tonn
- Silicastøvkr 4,50 pr. tonn
Containere
Containere 10 fotkr 96,-
Containere 20 fotkr 210,-
Containere 23 fotkr 221,-
Containere 25 fotkr 245,-
Containere 40 fotkr 415, -
Spesialgods
Husseksjoner under 6 meterkr 100,- pr. stk
Husseksjoner over 6 meterkr 200,- pr. stk.

Definisjon:

Stykkgods er varer som er emballert, pallert eller stuet i containere, eller løst stuet, slik at det kan behandles som en enhet, unntak er big bags.

Bulk: Med bulk menes varer (tørr eller flytende) som er uemballert og løst stuet direkte i lasterom.

Partilaster som losses og lastes som big bags og i tillegg andre spesifiserte partilaster som: bygningsprodukter, papir og plast, jern/aluminium.

Minsteavgift for utgående varer er kr 10,-. 

4.3 Fritatt for vareavgift

Fritatt for vareavgift er passasjerbagasje, postforsendelser, proviant, bunkers, og andre skipsforsyninger til fartøyets eget behov. 

4.4 Bestemmelser for oppkreving av vareavgift

Avgiften betales av vareeier, dvs. mottaker ved inngående og avsender ved utgående last.

Når avgiften kreves inn av ekspeditør eller megler gis provisjon 10%.

Havneadministrasjonen eller revisor gis adgang til kontroll av oppkrevingen.

Fører av fartøy som ikke har stedlig agent plikter å gi havnekontoret oppgave over varepartier og avsender/mottaker.

Mottakere og avsendere av gods, ekspeditør, fartøyredere og andre som direkte og indirekte formidler trafikk fra, til eller innen havnedistriktet, er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgaver på særskilt skjema over lastebærers data, godsets art, mengde, transport, avsendelse - eller bestemmelsessted, passasjertall mv.

IV. Vederlag/godtgjørelse 

5. Vederlag for overliggende varer

Varer eller gods må plasseres på steder havneoppsynet anviser.

Varer som losses på terminalområder havnevesenet disponerer, kan ligge vederlagsfritt i 48 timer etter lossing. Varer som ikke avhentes kan havnevesenet omplassere for mottakers regning og risiko. Tillates varene lagret utover 48 timer, betales kr 3,- pr. opptatt m² /døgn.

Ved bruk av åpne plasser utenom terminalområder kan havneadministrasjonen inngå avtale om arealleie i det enkelte tilfelle. Lagring på utearealer, kaier eller skur, skjer på vareeieres risiko.

Varer som blir liggende uten samtykke, kan havnevesenet fjerne eller lagre for mottakers eller avsenders regning. Blir slike varer ikke avhentet inne 3 md. kan havnevesenet selge varene ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring.

Varer som ikke gir sikkerhet for påløpne omkostninger eller som er lett utsatt for, eller kan forårsake skade, har havnevesenet rett til å selge før utløpet av 3 md., eller også tilintetgjøre om det finnes nødvendig. 

5.1 Utelager - utleie 
IntervallLeiepris
1 årkr 35,- m²
½ årkr 28,- m²
1 md.kr 14,- m²
1 dag (utover 48 t)kr 3,- m²
 
5.2 Fortøyning og losskasting av fartøy

Fartøy som anløper havn må selv besørge forsvarlig fortøyning.

I samband med ankomstmelding (ETA) bestilling av kaiplass eller ankerplass, kan nødvendig fortøyningsbistand rekvireres fra havnekontoret, mot dekning av faktiske kostnader (tarifflønn).

For rutegående fartøy med faste anløpstider kan det inngås særskilt avtale om fortøyningsbistand. 

5.3 Renovasjon og vann

Med unntak av fartøyer som betaler anløpsavgift pr. md./år og rutegående fartøyer som ikke benytter havnas renovasjonsordning, skal fartøyer som anløper betale godtgjørelse for renovasjon etter følgende satser: 

IntervallTrafikk sats
0 - 100 Gkr 30,-
101 - 150 Gkr 75,-
301 - 500 Gkr 125,-
501 - 700 Gkr 210,-
701 - 1000 Gkr 580,-
1001 - 1300 Gkr 600,-
1301 - 1500 Gkr 800
1500 og overkr 1200,-

Passasjerskip utenfor rute og militærfartøyer med forholdsvis stor besetning betaler for renovasjon etter kubikk (volum). 

Vannpris

For fylling av vann betales kr 10,- pr. tonn + mva. 24%. 

Strømpris

Fartøyer som får strøm fra land betaler kr 1,- pr. KWT. 

5.4 Andre bestemmelser

For havneavgifter og godtgjørelser etter denne forskrift, er rederen ansvarlig for betalingen. Et fartøy kan holdes tilbake inntil skyldige havneregninger er betalt eller sikkerhet stillet.

Sjøfartslovens § 247 annet ledd gis tilsvarende anvendelse. Tollklarering skal nektes når havneregninger ikke er betalt.

For havneavgifter og godtgjørelser ved vareforsendelser er mottakeren ansvarlig ved inngående og avskiperen ved utgående forsendelse, jf. sjøforsvarslovens § 251.

Skyldig havneavgift både av fartøy og varer kan inndrives ved direkte utpanting.

Ved forsinket betaling av havneavgift eller godtgjørelse svares morarente etter lov om renter ved forsinket betaling m.v.

II

Forskriften trer i kraft 1. mai 2004.