Forskrift om tilvisning av plass til oppankring og fortøyning i Geirangerfjorden, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2004-12-07-1634
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forMøre og Romsdal
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6 jf LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort16.12.2004
KorttittelForskrift om oppankring i Geirangerfjorden

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 7. desember 2004 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder farvannet øst for E 007° 10 i Geirangerfjorden, jf. sjøkart nr. 127.

Forskriften gjelder lospliktige fartøy etter lov 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. § 13 med tilhørende forskrifter. Kystdirektoratet kan ved enkeltvedtak bestemme at forskriften også skal gjelde fartøy som ikke er lospliktige.

§ 2.Melding

Fartøy som planlegger å gå inn i farvannet skal tidligst mulig, og senest en uke før anløp, sende opplysninger om fartøyets navn og kallesignal til Kystverket. Fartøy med særlige krav til sikkerhetstiltak skal opplyse om dette. For sommersesongen skal melding være gitt innen 15. april samme år.

§ 3.Tilvisning av ankringsplass

Fartøy som ønsker å stoppe i farvannet, skal følge Kystverkets tilvisning av plass for ankring eller fortøyning. Fartøy som ikke følger anvisningene kan pålegges å gå ut av farvannet.

Kystverket kan nekte fartøy å gå inn i farvannet dersom anløp ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig. Varsel om dette skal gis så tidlig som mulig.

§ 4.Taubåt

I spesielle tilfeller kan Kystverket pålegge fartøy å nytte taubåt eller holde taubåt i beredskap i området.

§ 5.Hastighetsbegrensning og aktsomhetsplikt

Høyeste tillatte hastighet i farvannet er 8 knop. Ved seilas og oppankring i farvannet skal alle fartøy utvise spesiell aktsomhet.

§ 6.Lytteplikt på radio

Fartøy i eller på vei til eller fra farvannet, skal lytte kontinuerlig på VHF-kanalene 13 og 16.

§ 7.Dispensasjon

Kystdirektoratet, eller den det bemyndiger, kan i spesielle tilfelle dispensere fra bestemmelsene i forskriften. Søknad om dispensasjon sendes skriftlig til Kystdirektoratet én måned før fartøyets planlagte ankomst.

§ 8.Straffebestemmelser

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften her, straffes med bøter etter lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 28, hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

§ 9.Ansvar

Forskriften her medfører ingen endringer i det ansvar fartøyets fører ellers har i forhold til fartøyets fremdrift, navigering, manøvrering og ankring.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.