Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 41, Frøya kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2005-12-15-1532
PublisertII 2005 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
EndrerFOR-1966-12-06-3116
Gjelder forFrøya kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelFOR-2003-06-19-748-§3, LOV-1984-06-08-51-§6, FOR-2002-10-15-1162, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort21.12.2005
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Frøya

Fastsatt av Kystdirektoratet 15. desember 2005 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 annet ledd, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd og delegeringsvedtak 15. oktober 2002 nr. 1162.

§ 1.Fartsbegrensning

5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:

Alt farvann innenfor et området avgrenset av rette linjer mellom følgende punkter:

1.neset sør for molo i Dyrvika (Dyrvikslaget) (posisjon 63° 45,460′ N - 008° 49,760′ Ø).
2.sørligste punkt på Likholmen (posisjon 63° 45,550′ N - 008° 50,238′ Ø).
3.nordligste punkt på Likholmen (posisjon 63° 45,737′ N - 008° 49,895′ Ø) og innenfor rette linjer mellom følgende punkter:
4.nordvestligste pynt på Sørøyvågen (posisjon 63° 46,144′ N - 008° 49,800′ Ø)
5.nordvestligste pynt på den vestligste av Kalvholmene (posisjon 63° 46,340′ N - 008° 49,717′ Ø)
6.nordvestligste pynt på den nordligste av Kalvholmene (posisjon 63° 46,463′ N - 008° 49,832′ Ø)
7.Kalvholmene lykt (posisjon 63° 46,478′ - 008° 49,415′ Ø)
8.lykt med rød blink på Frøya vest for Kalvholmene lykt (posisjon 63° 46,492′ N - 008° 49,173′ Ø).
§ 2.Unntak

Forskriften gjelder ikke for:

a)forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.Dispensasjon

Kystdirektoratet kan etter begrunnet søknad i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser. Det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene for øvrig.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 28 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. desember 1966 nr. 3116 om sakte fart i sundet mellom Uttian og Frøya, Frøya kommune, Sør-Trøndelag.