Forskrift om sikkerhetssone ved tidevannskraftverk i Kvalsundet, sjøkart nr. 99, Kvalsund kommune, Finnmark.

DatoFOR-2005-12-20-1549
PublisertII 2005 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2006-01-05-13
Endrer
Gjelder forKvalsund kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§16, LOV-1984-06-08-51-§5, FOR-2002-10-15-1162, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort21.12.2005
KorttittelForskrift om sikkerhetssone i Kvalsundet

Fastsatt av Kystdirektoratet 20. desember 2005 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 16 fjerde ledd, jf. § 5 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 15. oktober 2002 nr. 1162 punkt VI. Endret 5 jan 2006 nr. 13.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å hindre aktivitet som kan medføre en sikkerhetsrisiko i området rundt tidevannskraftverket i Kvalsundet i Kvalsund kommune.

§ 2.Forskriftens geografiske virkeområde

Forskriften får anvendelse på et begrenset område i sjø med en ytre omkrets på to hundre meter fra punkt N 70° 30′ 45,3″ Ø 023° 57′ 17,2″ geodetisk datum WGS84.

0Endret ved forskrift 5 jan 2006 nr. 13.
§ 3.Ferdselsbegrensninger

Innenfor området som er nevnt i § 2 forbys all form for dykking, fiske og oppankring.

§ 4.Unntak

Begrensningene i § 3 gjelder ikke for konsesjonshaver eller noen som arbeider for konsesjonshaver. Med konsesjonshaver forstås Hammerfest Strøm AS, eller den som gyldig har fått overdratt konsesjonen til drift av tidevannskraftverket fra konsesjonshaver.

§ 5.Straffeansvar

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her straffes med bøter etter lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 28 første ledd bokstav c, for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.