Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 1, 3 og 464, Fredrikstad kommune, Østfold.

DatoFOR-2006-06-19-653
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse05.07.2006
Sist endretFOR-2008-01-10-14 fra 01.03.2008
EndrerFOR-1993-12-01-1102, FOR-2002-06-21-615
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-2003-06-19-748-§3
Kunngjort22.06.2006
KorttittelForskrift om fartsgrense til sjøs, Fredrikstad

Fastsatt av havnestyret i Borg Havn IKS 9. mai 2006 med hjemmel i delegeringsvedtak fastsatt av Fredrikstad kommune 17. februar 2000 og i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første og andre ledd, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 19. juni 2006 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd. Endret ved forskrift 10 jan 2008 nr. 14 fra 1 mars 2008.

§ 1.Fartsbegrensning

5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:

a)I Seutelva og i Vesterelva avgrenset i sørvest av en rett linje fra Tankodden (posisjon 59° 11,73′ N, 010° 53,85′ Ø) og rett vest til fastlandet sør for Krossnespynten (posisjon 59° 11,73′ N, 010° 53,60′ Ø), og avgrenset i nordøst av en rett linje fra nordøstligste pynt på Isegran (posisjon 59° 12,22′ N, 010° 56,90′ Ø) til Tollbodbrygga (posisjon 59° 12,32′ N, 010° 56,96′ Ø).
b)I Enhuskilen avgrenset av en rett linje fra østligste punkt på Ølbergtangen (posisjon 59° 10,73′ N, 10° 53,88′ Ø) og nordvest til Langøya (posisjon 59° 10,85′ N, 10° 53,61′ Ø).
c)I Risholmsundet avgrenset i vest av en linje mellom Risholmsundet (posisjon 59° 13,86′ N, 010° 44,44′ Ø) og fastlandet (posisjon 59° 13,87 N, 010° 44,25′ Ø) gjennom sydspissen av Gåsungene (posisjon 59° 13,87′ N, 010° 44,34′ Ø). I øst avgrenset av en linje mellom liten odde på Risholmen (posisjon 59° 13,80′ N, 010° 44,82′ Ø) og fastlandet (posisjon 59° 13,90′ N, 010° 44,88′ Ø) der sundet smalner inn.
d)I Skjeløysundet øst for en rett linje trukket fra sydligste punkt på Skjeløya (posisjon 59° 16,05′ N, 010° 44,01′ Ø) til nordligste punkt på det vestligste neset på Tangen på Engelsvikøya (posisjon 59° 15,93′ N, 010° 44, 18′ Ø).
0Endret ved forskrift 10 jan 2008 nr. 14 (i kraft 1 mars 2008).
§ 2.Unntak

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten, hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.Dispensasjon

Innenfor havnedistriktets grenser kan kommunestyret gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Utenfor havnedistriktets grenser kan Kystdirektoratet gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret. Kystdirektoratet kan delegere myndighet etter første ledd til Kystverkets distriktskontor.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er klageinstans for vedtak som er truffet av Kystverkets distriktskontor, kommunestyret eller havnestyret. Fiskeri- og kystdepartementet er klageinstans for vedtak som er truffet av Kystdirektoratet.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter § 28 i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 5. juli 2006.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. desember 1993 nr. 1102 om fartsbegrensning i Seutelva og Vesterelva i Borg havnedistrikt Fredrikstad og Onsøy kommune, Østfold og forskrift 21. juni 2002 nr. 615 om fartsbegrensning i sjøen i Fredrikstad kommune, Østfold, sjøkart nr. 1 og 3.