Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 4 og 402, Røyken kommune, Buskerud.

DatoFOR-2006-06-19-654
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
EndrerFOR-1978-09-22-3602, FOR-1978-12-29-3598
Gjelder forRøyken kommune, Buskerud.
HjemmelFOR-2003-06-19-748-§3, LOV-1984-06-08-51-§3, LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort22.06.2006
KorttittelForskrift om fartsgrense til sjøs, Røyken

Fastsatt av Røyken formannskap 23. mai 2006 med hjemmel i reglementer for politiske organer og delegering fastsatt av Røyken kommunestyre 17. juni 2005, og i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 19. juni 2006 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd.

§ 1.(fartsbegrensning)

5 knop er høyeste tillatte hastighet innenfor 150 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten i hele Røyken kommune fra kommunegrensen ved Bjerkås til kommunegrensen ved Beston i Oslofjorden, og fra kommunegrensen ved Grimsrud til kommunegrensen ved Lahell i Drammensfjorden.

5 knop er høyeste tillatte hastighet i Nærsnesbukta innenfor en rett linje fra nordligste punkt på Morbergholmen til jernstake nord for Nærsnestangen.

§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er klageinstans.

§ 4.(straffeansvar)

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter § 28 i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse og opphevelse)

Forskriften trer i kraft 1. juli 2006.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. september 1978 nr. 3602 om fartsgrenser for fartøyer i sundet mellom Killingholmen og Skogsborg i Røyken kommune, Buskerud og forskrift 29. desember 1978 nr. 3598 om fartsgrense for fartøyer i Nærsnesbukta, Røyken kommune, Buskerud.