Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 37, 38 og 41, Hitra kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2006-07-11-916
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse25.07.2006
Sist endret
EndrerFOR-1966-02-08-3106, FOR-1962-02-12-3089
Gjelder forHitra kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-2003-06-19-748-§3, FOR-2002-10-15-1162, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort13.07.2006
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Hitra

Fastsatt av Kystdirektoratet 11. juli 2006 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd og forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 15. oktober 2002 nr. 1162.

§ 1.Fartsbegrensning

5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:

a)I Knarrlagsundet innenfor:
1.en rett linje fra det sørøstligste punkt på Ulvøya (posisjon 63° 39,753' N, 009° 03,757' E) rett sør til Fjellværøy (posisjon 63° 39,659' N, 009° 03,757' E), og
2.en rett linje fra nordvestligste punkt på Fjellværøy (posisjon 63° 39,767' N, 009° 05,879' E) rett nord til Ulvøya (posisjon 63° 39,840' N, 009° 05,879' E).
b)I Helsøysundet innenfor:
1.en rett linje fra sørøstligste punkt på Lille Helsøy (posisjon 63° 31,700' N, 008° 21,900' E) og rett øst til Kvenvær (posisjon 63° 31,700' N, 008° 22,692' E),
2.en rett linje fra sørøstligste punkt på Lille Helsøy (posisjon 63° 31,700' N, 8° 21,900' E) og rett nord til Store Helsøya (posisjon 63° 31,836' N, 008° 21,900' E), og
3.en rett linje fra nordøstligste punkt på Store Helsøya (posisjon 63° 32,370' N, 008° 23,608' E) og rett øst til Kværnvær (posisjon 63° 32,370' N, 008° 23,977' E).
c)I Dolmsundet innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende punkter:
1.nordligste punkt på neset rett nord for Hopsjøen og rett sør for den lille holmen øst for Hundholmen (posisjon 63° 37,735' N, 008° 42,617' E),
2.sørligste punkt på holmen øst for Hundholmen (posisjon 63° 37,784' N, 008° 42,608' E),
3.sørligste punkt på Hundholmen ved rød blink (posisjon 63° 37,812' N, 008° 42,910' E),
4.sørligst punkt på holmen nordøst for Hundholmen (posisjon 63° 37,925' N, 008° 43,425' E),
5.sørligste punkt på holmen sør for Larsøya (posisjon 63° 38,027' N, 008° 42,222' E), og
6.Hitra rett sør for holmen sør for Larsøya (posisjon 63° 37,945' N, 008° 44,222' E).
d)I Dolmsundet innenfor:
1.en rett linje fra sørligste punkt Stadsvik (posisjon 63° 38,347' N, 008° 47,793' E) og rett sør til Kvernhusvika (63° 38,273' N, 008° 47,833' E), og
2.en rett linje fra Angelsnes (posisjon 63° 38,526' N, 008° 49,096' E) og rett sør til Vassæther (posisjon 63° 38,388' N, 008° 49,079' E).
e)I Børøysundet innenfor:
1.en rett linje fra sørvestpynten av Børøya (posisjon 63° 34,035' N, 009° 12,110' E) og rett vest over til Hestvika på Hitra (posisjon 63° 34,035' N, 009° 11,999' E), og
2.en rett linje fra enden på moloen i vest nord i Børøysundet (posisjon 63° 34,378' N, 009° 11,728' E) og rett øst til enden av moloen på Børøya (posisjon 63° 34,378' N, 009° 11,679' E).
§ 2.Unntak

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.Dispensasjon

Kystdirektoratet kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kystdirektoratet kan delegere myndighet etter første ledd til Kystverkets distriktskontor.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er klageinstans for vedtak som er truffet av Kystverkets distriktskontor. Fiskeri- og kystdepartementet er klageinstans for vedtak som er truffet av Kystdirektoratet.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter § 28 i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 25. juli 2006.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 8. februar 1966 nr. 3106 om påbud om innskrenket fart i Helsøysundet, Hitra kommune, Sør-Trøndelag og forskrift 12. februar 1962 nr. 3089 om sakte fart i Knarrlagsundet i Fillan, Hitra kommune, Sør-Trøndelag.