Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 3 og 482, Moss kommune, Østfold.

DatoFOR-2007-02-06-132
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoss kommune, Østfold.
HjemmelFOR-2003-06-19-748-§3, LOV-1984-06-08-51-§6,
Kunngjort08.02.2007
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Moss

Fastsatt av Moss havnestyre 22. februar 2006 med hjemmel i Moss bystyres delegeringsvedtak 11. oktober 2005, forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd, gitt med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 6. februar 2007 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd.

§ 1.Fartsbegrensning

5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:

a)I Moss havn avgrenset i sør av en rett linje fra foten av moloen i vest i Fiskebåthavn (posisjon 59° 25,75′ N, 010° 38,80′ Ø) og sørøst til sørspissen av Moss havns sydligste kai Klakken (posisjon 59° 25,49′ N, 010° 39,38′ Ø), og avgrenset i nord av en rett linje fra Rossnestangen (posisjon 59° 26,79′ N, 010° 39,51′ Ø) og rett øst til fastlandet på andre siden (posisjon 59° 26,79′ N, 010° 40,09′ Ø).
b)I Kambobukta innenfor en rett linje fra det sørligste punkt på Stykkås (posisjon 59° 28,58′ N, 010° 41,18′ Ø) og til det nordligste punkt på pynten ved innløpet til Kambobukta (posisjon 59° 28,46′ N, 010° 41,01′ Ø).
§ 2.Unntak

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.Dispensasjon

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter § 28 i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 2007.