Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere og andre liknende motordrevne mindre fartøy konstruert for å føre personer, og som etter alminnelig språkbruk ikke kan betegnes som båter, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-2007-03-29-385
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse29.03.2007
Sist endretFOR-2008-02-12-204
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§39
Kunngjort04.04.2007
KorttittelForskrift om bruk av vannscooter, Mandal

Fastsatt av Mandal bystyre 29. mars 2007 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 39 annet ledd. Endret ved forskrift 12 feb 2008 nr. 204.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å regulere bruk av vannscootere og lignende i Mandal kommune.

§ 2.Geografisk avgrensing

Forskriften gjelder for område avsatt til motorsport på sjøen (merket alt. M1 utenfor Sjøsanden) i kommuneplanen for Mandal.

Konkurranseområdet er ca. 500 x 500 m, og skal anlegges som vist på kart,1 og merkes med bøyer i sjøen.

Forskriften gjelder også et nærmere avgrenset område i Mandalselva i sentrum.

0Endret ved forskrift 12 feb 2008 nr. 204.
1Kartvedlegg til kommuneplanen for Mandal 2006-2017.
§ 3.Aktivitetsmessig avgrensing

I området M1 tillates konkurranser for vannjet etc. 1-2 ganger i året.

I forbindelse med større arrangementer o.l., kan rådmannen for en enkelt gang og i et begrenset tidsrom, gi tillatelse til bruk av Mandalselva i sentrum til oppvisningskjøring

Rådmannen og havnevesenet kan for hvert arrangement stille krav om skriftlig plan for varslings- og sikringstiltak, med dokumentasjon som bl.a. kan omfatte beskrivelse av omfanget av personell, båter, utstyr mv. som skal benyttes til formålet, utforming og plassering av fysiske markeringer, kommunikasjonsprosedyrer, mv. Planen skal alltid angi hvem som er ansvarlig for varslings- og sikringstiltakene. Det må søkes til havne- og farvannsmyndighetene om dispensasjon fra gjeldende fartsforskrifter.

0Endret ved forskrift 12 feb 2008 nr. 204.
§ 4.Tidsmessig avgrensing
a)Det skal innhentes tillatelse fra rådmannen for hver enkelt dag områdene skal benyttes.
b)Områdene kan benyttes:

Hverdager mellom kl. 10.00 og 21.00.

Søn- og helligdager mellom kl. 13.00 og 21.00.

c)Ved særskilte anledninger kan rådmannen endre tidspunktene, og/eller begrense aktiviteter som ellers ville ha vært tillatt etter denne forskrift.
§ 5.Forskriftens ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.