Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10, Søgne kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-2007-05-03-456
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse20.05.2007
Sist endret
EndrerFOR-1996-08-26-872, FOR-1980-05-06-3236, FOR-1980-05-20-3237, FOR-1975-01-25-3233
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder.
HjemmelFOR-2003-06-19-748-§3, LOV-1984-06-08-51-§6§3
Kunngjort03.05.2007
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Søgne

Fastsatt av Søgne kommunestyre 22. juni 2006 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 3. mai 2007 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd.

§ 1.(fartsbegrensning)

I tidsrommet 1. mai-31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet innenfor 50 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten i Søgne kommune. Bestemmelsen her gjelder ikke i farvann hvor det er fastsatt andre bestemmelser om fartsbegrensning.

3 knop er høyeste tillatte hastighet i Lundeelven nord for en linje rettvisende østvest fra posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,04′ i vest, til posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,23′ i øst.

5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:

a)I Høllefjorden og Søgneelva så langt denne er farbar, begrenset av en rett linje fra Amfeneset (posisjon N 58° 04,26′, Ø 007° 47,73′) til Labholmen (posisjon N 58° 04,31′, Ø 007° 48,20′) og videre i en rett linje fra Labholmen gjennom sydpynten av Saltholmen (posisjon N 58° 04,23′, Ø 007° 48,76′) til Aaroslandet (posisjon N 58° 04,17′ Ø 007° 49,17′).
b)I Ny-Hellesund vest for en linje sydøst-nordvest gjennom Helløs nordøstligste punkt med posisjon N 58° 03,36′, Ø 007° 50,84′ til N 58° 03,40′ 007° 50,78′, og øst for en linje rettvisende nord-sør fra Kabelø (posisjon N 58° 03,10′, Ø 007° 50,09′) til Monsøya (posisjon N 58° 03,14′, Ø 007° 50,14′).
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er klageinstans.

§ 4.(straffeansvar)

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter § 28 i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 20. mai 2007.

Fra samme tidspunkt oppheves

-forskrift 26. august 1996 nr. 872 om fartsbegrensning i Søgne havnedistrikt, sjøkart nr. 10, Søgne kommune, Vest- Agder,
-forskrift 6. mai 1980 nr. 3236 om innskrenket fart i Lundeelven, Torvfjorden, Søgne kommune, Vest-Agder,
-forskrift 20. mai 1980 nr. 3237 om innskrenket fart Ny-Hellesund, Søgne kommune, Vest-Agder og
-forskrift 25. januar 1975 nr. 3233 om fartsbegrensning innenfor Ålo havnedistrikt, Søgne kommune, Vest- Agder.