Forskrift for tildeling av båtplasser ved kommunale brygger og havner, Hvaler kommune, Østfold.

DatoFOR-2007-06-21-716
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse21.06.2007
Sist endretFOR-2009-05-20 mr. 551
EndrerFOR-1988-09-14-852
Gjelder forHvaler kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort28.06.2007
Rettet21.01.2010, § 2-3 bokstav b.
KorttittelForskrift om tildeling av båtplass, Hvaler

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hvaler kommunestyre 21. juni 2007 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6. Endret ved forskrifter 14 mai 2008 nr. 532, 20 mai 2009 nr. 551, oppheves ved froskrift 10 jan 2014 nr. 17 (i kraft 1 feb 2014).

I

Kap. I. Formål og virkeområde

§ 1-1.Formålet er å regulere rett til båtplass i kommunale brygger og havner i Hvaler kommune.

Virkeområdet er kommunale brygger og småbåthavner samt andre havner eller deler av havner hvor kommunen har forvaltningsansvar.

§ 1-2.Definisjoner

Fiskefartøy er fartøy som er registrert i Fiskeridirektoratets fartøysregister.

Fritidsfartøy er andre farkoster som benyttes til fritidsformål.

§ 1-3.Myndighet

Myndighet til å treffe vedtak i henhold til denne forskriften er tillagt Utvalget for miljø og teknikk, som er kommunens havnestyre.

Kommunestyret kan delegere oppgaver med løpende forvaltning av havnene. Eventuelle klager eller saker av prinsipiell betydning legges fram for det organ kommunestyret bemyndiger.

0Endret ved forskrift 14 mai 2008 nr. 532.

Kap. II. Erverv og bortfall av båtplass mv.

§ 2-1.Søknad om båtplass

Søknad sendes Hvaler kommune. Søknaden er personlig og gjelder for søkerens egen båt.

Søknaden må inneholde søkerens navn, fødselsdato og bopel, hva slags båt det søkes om plass for (type, lengde, bredde, dypgående og registreringsnr.).

Dersom søkeren ikke er fast bosatt i Hvaler kommune, må det oppgis hvilken annen tilknytning søkeren har til kommunen, ev. adresse til hytte/fritidsbolig.

§ 2-2.Endring av opplysninger

Dersom det skjer endring mv. av opplysninger som er gitt under § 2-1 eller andre bestemmelser i, eller i medhold av dette reglementet, skal endringsmelding sendes kommunen snarest.

§ 2-3.Fortrinnsrett til båtplass (prioritetsrekkefølge)
a.Fiskefartøyer eller fartøyer som benyttes i havbruksnæring.
b.Andre næringsdrivende registrert med hovedkontorets adresse i Hvaler. Båten skal være registrert på bedriften. Båten skal være godkjent driftsmiddel i selskapets regnskap. Det skal dokumenteres behov for bruk av båt i bedriftens næring og båten skal være egnet til formålet. Ovenstående gjelder ikke utleieforetak som driver utleie av færre enn 10 utleieenheter.
c.Person bosatt i Hvaler kommune, registrert etter lov om folkeregistrering.
d.Utenbygdsboende som eier eller fester eiendom i Hvaler kommune. Kan tildeles plasser tidsavgrenset til ett år av gangen («åremålsplass»).
e.Andre søkere. Kan tildeles midlertidige (kortvarige) plasser.
0endret ved forskrift 20 mai 2009 nr. 551.
§ 2-4.Tildeling av båtplass

Tildeling av ledig båtplass foretas i den rekkefølge søknadene er innkommet.

Personer som allerede leier kommunal båtplass, kan tildeles midlertidig (kortvarig) plass dersom det ikke finnes søkere på venteliste som kan benytte ledig plass.

Søkere som ikke kan tildeles plass etter første søknad, plasseres på venteliste for hver prioritetskategori og tilbys plass ved ledighet, basert på søknadens dato (jf. § 3-1).

§ 2-5.Aksept av tildeling

Tildelt båtplass må aksepteres innen 30 dager.

§ 2-6.Bytte av båtplass

Plassbytte omsøkes på samme måte som i § 2-1.

Eventuell ny plasstildeling skjer etter samme retningslinjer som ved første gangs tildeling.

§ 2-7.Bruk av båtplass

Båtplass må ikke uten tillatelse benyttes til båt som er bredere enn oppgitt i søknaden.

Plass som meldes ledig for lengre tid enn en uke, disponeres av båtforeningen til midlertidig utleie eller gjesteplass.

§ 2-8.Overføring av leierett

Leierett til båtplass kan overføres til fastboende ektefelle/samboer, barn eller foreldre. Dersom leieretten ikke blir overført på grunn av dødsfall eller sykdom, må den som vil overføre leieretten ha disponert plassen i minst 2 år.

Når båtplass leies på grunnlag av eiendoms- eller festerett til fritidseiendom (jf. § 2-3 bokstav d), kan leieretten til båtplassen overføres sammen med retten til fritidseiendommen, til utenbygdsboende ektefelle/samboer, barn eller foreldre.

§ 2-9.Avbrudd i leieforholdet

Etter søknad kan leietaker fritas fra plikten til å benytte båtplassen for en tid av inntil ett år. Når særlige grunner foreligger, kan det samtykkes i lengre avbrudd i leietiden.

Båtplass som ikke benyttes, disponeres av den som forvalter havnen, til sesong- eller midlertidig utleie etter prioritet - uten vederlag til plassinnehaver.

§ 2-10.Tap av båtplass

Leier kan utelukkes og fratas plassretten ved uhjemlet overdragelse eller framleie, eller andre grove eller gjentatte brudd på dette reglementet eller andre bestemmelser som er gjort gjeldende for havnen.

Ved slikt bortfall refunderes ikke innbetalt leie.

§ 2-11.Oppsigelse av båtplass

Leieforhold skal sies opp skriftlig.

Ved oppsigelse før 15. mars betales ikke leie for samme år.

I spesielle tilfeller kan leien ettergis ved oversittelse av fristen.

§ 2-12.Endring av leietakers status

Når leietaker endrer sin tilknytning til kommunen, kan båtplassen sies opp med 3 måneders varsel.

Kap. III. Diverse

§ 3-1.Havner med venteliste

Så lenge det er venteliste for plass i den enkelte havn, må ingen tildeles mer enn én plass i havnen, med unntak av personer som har båtplass etter § 2-3 bokstav a.

§ 3-2.Særlige regler

På grunnlag av spesielle forhold kan havnestyret fastsette særlige regler for enkelte havner, som havnens eller opplagsplassens beliggenhet måtte tilsi.

Båter i havnen eller på tilvist opplagsplass skal merkes med registreringsnummer eller eiers navn, adresse og telefonnummer.

§ 3-3.Opphevelse

Denne forskriften opphever forskrift 14. september 1988 nr. 852 om reglement/leieavtale for småbåtplasser ved kommunale brygger, Hvaler kommune, Østfold.

II

Forskriften trer i kraft 21. juni 2007.