Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 1 og 470, Hvaler kommune, Østfold

DatoFOR-2008-03-14-294
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse15.06.2008
Sist endretFOR-2011-05-03-449 fra 01.06.2011
EndrerFOR-1976-06-25-3610, FOR-1982-04-20-3239
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
HjemmelFOR-2003-06-19-748-§3, LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort27.03.2008   kl. 15.20
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Hvaler

Hjemmel: Fastsatt av Hvaler kommunestyre 10. oktober 2007 med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. § 13 første ledd bokstav a. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 14. mars 2008. Endret ved forskrifter 3 mars 2010 nr. 1385 (ny hjemmel), 3 mai 2011 nr. 449 (i kraft 1 juni 2011).

§ 1.(fartsbegrensning)

5 knop er høyeste tillatte fart hele året i følgende farvann:

a)I Skjærhalden avgrenset av en linje fra østre odde av Gilbergodden (posisjon 59° 1,46′ N, 011° 2,68′ Ø) til østre ende av Tareholmen (posisjon 59° 1,35′ N, 011° 2,59′ Ø), fra dennes vestligste punkt (posisjon 59° 1,11′ N, 011° 2,22′ Ø) over nordspissen på Store Ellingholmen (posisjon 59° 1,10′ N, 011° 2,11′ Ø) og en linje vest til Hvileberget, Kirkøy (posisjon 59° 1,11′ N, 011° 1,74′ Ø).
b)I Herfølrenna avgrenset av en linje fra Herføls østre odde (posisjon 59° 00,21′ N, 011° 3,43′ Ø) til Askjærsundet, Søndre Sandøy (posisjon 59° 0,37′ N, 011° 3,80′ Ø), og en linje fra Herføl (posisjon 59° 0,03′ N, 011° 3,32′ Ø) til Høyemans sydvestre odde (posisjon 59° 0,03′ N, 011° 3,55′ Ø) og videre øst til sydvestre odde på Søndre Sandøy (posisjon 59° 0,03′ N, 011° 4,15′ Ø).

5 knop er høyeste tillatte fart i perioden 1. juni til 31. august i følgende farvann:

a)I Holtekilen avgrenset av en linje fra nordspissen av Koltorpneset (posisjon 59° 2,83′ N, 011° 3,54′ Ø) mot nordvest til skjær/halvøy nord for Sildevika (posisjon 59° 2,91′ N, 011° 3,45′ Ø).
b)I Romsundet avgrenset av en linje fra Romsungen (posisjon 59° 3,62′ N, 011° 4,88′ Ø) til nærmeste odde øst på Kirkøy (posisjon 59° 3,65′ N, 011° 4,79′ Ø) og en linje fra Kjennvikholmenes vestre punkt (posisjon 59° 2,96′ N, 011° 3,90′ Ø) til odden Kuhaugen på Kirkøy (posisjon 59° 2,99′ N, 011° 3,78′ Ø).
c)I Edholmen/Stafsengkilen avgrenset av en linje fra Edholmens nordligste punkt (posisjon 59° 5,10′ N, 011° 4,29′ Ø) over Røsholmungen (posisjon 59° 5,15′ N, 011° 3,98′ Ø) til Røsholmens nordøstlige odde (posisjon 59° 5,19′ N, 011° 3,71′ Ø), og en linje fra Kongstangens sydligste punkt på Røsholmen (posisjon 59° 4,66′ N, 011° 3,72′ Ø) over Vaskekluten til Kirkøy (posisjon 59° 4,65′ N, 011° 3,46′ Ø).
d)I Bølingshavn avgrenset av en linje fra Skipholmens østre odde (posisjon 59° 3,60′ N, 010° 59,99′ Ø) rett øst til Kirkøy (posisjon 59° 3,60′ N, 011° 0,07′ Ø) og en linje fra odde vest for Bukta på Kirkøy (posisjon 59° 3,42′ N, 010° 59,94′ Ø) rett nord forbi Bakkeskjær til Skipholmens sydligste punkt (posisjon 59° 3,54′ N, 010° 59,94′ Ø).
e)I Makøsundet avgrenset av en linje fra Bråteholmens nordvestre odde (posisjon 59° 2,68′ N, 011° 6,88′ Ø) mot nordvest til nærmeste odde på Nordre Sandøy (posisjon 59° 2,73′ N, 011° 6,75′ Ø) og en linje fra Bråteholmens vestligste punkt (posisjon 59° 2,49′ N, 011° 6,81′ Ø) mot vest-sørvest til nærmeste odde på Nordre Sandøy (posisjon 59° 2,44′ N, 011° 6,69′ Ø).
f)I Lisundet avgrenset av en linje fra Sandholmens nordøstlige odde (posisjon 59° 4,63′ N, 010° 57,40′ Ø) rett øst til odde sørvest på Løperen (posisjon 59° 4,64′ N, 010° 57,53′ Ø) og en linje fra Store Ingerholmens nordøstlige odde (posisjon 59° 5,14′ N, 010° 57,67′ Ø) rett øst til Løperen (posisjon 59° 5,14′ N, 010° 57,74′ Ø).
g)I Ødegårdskilen avgrenset av en linje fra østre odde på landtunge øst for riksvei 108 (posisjon 59° 6,89′ N, 010° 54,77′ Ø) mot sydøst til nærmeste odde på østsiden av kilen (posisjon 59° 6,83′ N, 010° 54,95′ Ø).
h)I Skjelsbusundet avgrenset av en linje som følger riksvei 108 fra Vesterøy (posisjon 59° 5,90′ N, 010° 55,05′ Ø) til Spjærøy (posisjon 59° 5,87′ N, 010° 55,13′ Ø) og en linje fra molonokken i Kjellvika (posisjon 59° 4,49′ N, 010° 53,33′ Ø) rett vest til odde på Vesterøy (posisjon 59° 4,49′ N, 010° 53,19′ Ø).
0Endret ved forskrift 3 mai 2011 nr. 449 (i kraft 1. juni 2011).
§ 2.(unntak)

Forskriften gjelder ikke for

a)forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straff)

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter § 28 i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 15. juni 2008.

Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:

1.Forskrift 25. juni 1976 nr. 3610 om fartsgrenser for fartøyer i Stafsengkilen og Trekvartsundet i Hvaler kommune, Østfold, og
2.forskrift 20. april 1982 nr. 3239 om innskrenket fart i Skjærhalden havnedistrikt, Hvaler kommune, Østfold.