Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 459, Kristiansand kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2008-04-02-316
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.05.2008
Sist endretFOR-2015-03-13-222 fra 01.05.2015
EndrerFOR-1995-08-23-805, FOR-1980-03-28-88, FOR-1983-02-07-1140.
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-2003-06-19-748-§3
Kunngjort03.04.2008   kl. 14.00
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Kristiansand

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansand havnestyre 18. september 2007 med hjemmel i delegeringsvedtak fastsatt av Kristiansand bystyre 26. november 2003, forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 2. april 2008 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd. Endret ved forskrifter 25 april 2008 nr. 408, 13 mars 2015 nr. 222 (i kraft 1 mai 2015).

§ 1.(fartsbegrensning)

I tidsrommet 1. mai-31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet innenfor 50 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten i Kristiansand kommune. Bestemmelsen her gjelder ikke i farvann hvor det er fastsatt andre bestemmelser om fartsbegrensning.

3 knop er høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann:

a)I Auglandsbukta vest for en linje trukket fra posisjon 58° 7,27′N, 007° 58,21′Ø (sydligste punkt på Jaktodden) til 58° 7,13′N, 007° 57,99′Ø (nordøstligste punkt på Storeneset).
b)I Østerhavnen nord for en linje trukket fra Odderøya i posisjon 58° 8,45′N, 008° 0,11′Ø til 58° 8,63′N, 008° 0,66′Ø (sydligste punkt på Tangen).
c)I Vesterhavnen nord for en linje trukket fra posisjon 58° 8,32′N, 007° 59,79′Ø (Odderøya kai 13 nordligste punkt) til 58° 8,31′N, 007° 59,69′Ø (Lagmannsholmen Syd).
d)I Bertesbukta nord for en linje trukket vest fra posisjon 58° 8,66′N, 008° 2,09′Ø over 58° 8,60′N, 008° 1,85′Ø (sydligste punkt på søndre Kuholmene) til 58° 8,58′N, 008° 1,64′Ø (vestsiden av Kuholmsbukta).
e)I Herøkanalen innenfor en linje i nord trukket fra posisjon 58° 7,11′N, 008° 5,31′Ø til 58° 7,11′N, 008° 5,38′Ø, og i syd innenfor en linje trukket fra posisjon 58° 6,88′N, 008° 5,18′Ø til 58° 6,87′N, 008° 5,20′Ø.

5 knop er høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann:

a)Nord for en linje trukket fra posisjon 58° 8,24′N, 007° 58,57′Ø (Nordodden) til 58° 8,31′N, 007° 59,69′Ø (Lagmannsholmen Syd).
b)I sundet mellom Bredalsholmen og Andøya innenfor sjøområdet begrenset i syd av en linje trukket fra posisjon 58° 6,39′N, 007° 59,46′Ø (Andøyas sydøstligste pynt) til 58° 6,46′N, 007° 59,63′Ø (Bredalsholmen), og i øst av en linje trukket fra posisjon 58° 6,69′N, 007° 59,35′Ø (nordligste pynt på Bredalsholmen) til 58° 6,74′N, 007° 59,28′Ø (Halvreisoddens sydspiss).
c)I Brøvikbukta vest for en linje trukket fra posisjon 58° 6,39′N, 007° 59,46′Ø (Andøyas sydøstligste pynt) til 58° 6,26′N, 007° 59,37′Ø (Madeiras nordøstligste pynt).
d)I Randøysundsleden innenfor sjøområdet begrenset slik:
-i øst av en linje fra posisjon 58° 6,42′N, 008° 6,76′Ø (østre Randøs nordligste pynt) og over sundet til 58° 6,57′N, 008° 6,84′Ø (Mannevigodden),
-i vest av en linje trukket fra posisjon 58° 6,97′N, 008° 4,82′Ø (Herø), over sydspissen av Teistholmen og videre til 58° 7,34′N, 008° 4,18′Ø (Dvergsnestangen),
-videre i sundet mellom Hærøya og Stokken av en linje trukket fra posisjon 58° 6,71′N, 008° 6,13′Ø (vestre side av Stokken) over varde på Rakmannskjær til 58° 6,72′N, 008° 5,44′Ø (Herøy).
e)Nord for en linje trukket fra posisjon 58° 5,31′N, 008° 6,19′Ø (sydenden av Ytre Kalvøy) til 58° 5,35′N, 008° 6,66′Ø over sydligste punkt på Buholmen, og øst for en linje trukket gjennom 58° 6,098′N, 008° 6,181′Ø og 58° 6,089′ N, 008° 6,17′Ø (smaleste punkt mellom Vestre Randøy og Indre Kalvøy, «nåløyet»).
f)I Otra nord for en linje trukket fra posisjon 58° 8,63′N, 008° 0,66′Ø (Tangens sydøstligste punkt) til 58° 5,35′N, 008° 6,66′Ø (Galgebergtangen).
g)Båthavnen i Rona, øst for en rettvisende linje strukket fra 58° 09,79′ N 008° 04,49′ Ø over 58° 09,85′ N 008° 04,58′ Ø.
h)Båthavnen i Hånes, øst for en rettvisende linje strukket fra 58° 10,10′ N 008° 04,69′ Ø over 58° 10,29′ N 008°04,67′ Ø.
i)Båthavnen i Eidsbukta, vest for en rettvisende linje strukket fra 58° 10,67′ N 008° 02,88′ Ø over 58° 10,91′ N 008° 02,98′ Ø.
0Endret ved forskrifter 25 april 2008 nr. 408, 13 mars 2015 nr. 222 (i kraft 1 mai 2015).
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd skal vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans hvis vedtaket er truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffeansvar)

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter § 28 i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. mai 2008.

Fra samme tidspunkt oppheves:

-forskrift 23. august 1995 nr. 805 om fartsbegrensninger i sjøen i Kristiansand havnedistrikt, Kristiansand kommune, Vest-Agder, Sjøkart nr. 9 og 459.
-forskrift 28. mars 1980 nr. 88 om sakte fart i havn, Kristiansand kommune, Vest-Agder.
-forskrift 7. februar 1983 nr. 1140 om påbud om innskrenket fart i Kristiansand havnedistrikt, (sjøkart nr. 9 og 459), Kristiansand kommune, Vest-Agder.