Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 47, Namsos kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2008-08-21-949
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse21.08.2008
Sist endretFOR-2010-01-15-36
EndrerFOR-1997-09-15-1126
Gjelder forNamsos kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelFOR-2003-06-19-748-§3, LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort28.08.2008   kl. 14.10
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Namsos

Hjemmel: Fastsatt av Namsos havnevesen 21. august 2008 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 13 første ledd bokstav a jf. forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd. Endret ved forskrift 15 jan 2010 nr. 36.

§ 1.(fartsbegrensning)

5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:

a)I Finnangervågen innenfor en linje trukket fra posisjon 64° 37,5′ N, 011° 9,3′ Ø og i rett linje til posisjon 64° 37,4′ N, 011° 9,265′ Ø og videre i en rett linje til posisjon 64° 37,348′ N, 011° 9,379′ Ø.
b)I indre Namsos kommunes havner og sjøområder, definert som: sjøområdet innenfor en rett linje fra Kiskaia, Tiendeholmen (Pos. N 64° 27,59′ E 11° 30,05′) til tidligere Shellkai Anfinnvika (Pos N 64° 27,73′ E 11° 28,68′).
0Endret ved forskrift 15 jan 2010 nr. 36.
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriften bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffeansvar)

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

0Endret ved forskrift 15 jan 2010 nr. 36.
§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. september 1997 nr. 1126 om fartsbegrensning i Namsos havnedistrikt, Namsos kommune, Nord-Trøndelag.