Forskrift om midlertidig ferdselsforbud ved vraket av krysseren «Murmansk», Hasvik kommune, Finnmark

DatoFOR-2009-07-14-1015
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse14.07.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forHasvik kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-2009-04-24-1010
Kunngjort03.08.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om ferdselsforbud ved vraket av 'Murmansk'

Hjemmel: Fastsatt av Kystverkets hovedkontor 14. juli 2009 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 første ledd og delegeringsvedtak 24. april 2009 nr. 1010.

§ 1.(Formål)

Formålet med denne forskriften er å sikre at personer og gjenstander ikke blir skadet ved opphold på og i nærheten av vraket av krysseren «Murmansk» og at arbeid ved vraket kan foregå uforstyrret.

§ 2.(Midlertidig forbud mot bruk av farvannet)

Fra og med 1. august 2009 til og med 31. desember 2011 er det forbudt å ferdes innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1)fra posisjon 70° 38,235′ N, 021° 56,960′ Ø,
2)sør til posisjon 70° 38,061′ N, 021° 56,874′ Ø,
3)øst til posisjon 70° 38,061′ N, 021° 57,536′ Ø, og
4)nord til posisjon 70° 38,223′ N, 021° 57,554′ Ø.

Det er heller ikke tillatt med bruk av miniubåt, undervannsutstyr som «Remotely Operated Vehicles» eller lignende i området som nevnt i første ledd.

§ 3.(Unntak)

Ferdselsforbud i § 2 gjelder ikke for:

a)Forsvaret, ambulanse-, politi-, rednings- eller oppsynsvirksomhet, og
b)fartøy som foretar undersøkelser og arbeid på eller ved vraket av krysseren «Murmansk» på oppdrag fra Kystverket.
§ 4.(Dispensasjon)

Vardø trafikksentral kan gi dispensasjon fra ferdselsforbudet i § 2.

Dispensasjon kan bare gis for virksomhet som ikke kommer i strid med formålet for ferdselsforbudet.

§ 5.(Straffebestemmelse)

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften er straffbar etter lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 28.

§ 6.(Ikraftsetting)

Forskriften trer i kraft straks.