Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 6, Risør kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2009-09-14-1181
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse01.05.2010
Sist endretFOR-2011-02-14-142, FOR-2011-01-18-48
EndrerFOR-1996-08-30-879
Gjelder forRisør kommune, Aust-Agder
HjemmelFOR-2003-06-19-748-§3, LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort17.09.2009   kl. 14.10
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Risør

Hjemmel: Fastsatt av Risør bystyre 27. mars 2008 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 14. september 2009 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3. Endret ved forskrifter 18 jan 2011 nr. 48, 14 feb 2011 nr. 142.

§ 1.(fartsbegrensning)

5 knop er høyeste tillatte fart på sjøen i tidsrommet 1. mai–31. august innenfor 50 meter fra land, holmer og skjær som er synlig over vannflaten.

5 knop er høyeste tillatte fart hele året i følgende farvann:

a)Innenfor Fiesundene vest for en linje trukket fra posisjon 58°41,310′N, 009°13,767′Ø og videre til posisjon 58°41,242′N, 009°13,841′Ø og til (posisjon 58°41,114′N, 009°13,886′Ø), og øst for linje trukket fra posisjon 58°40,888′N, 009°13,115′Ø og til posisjon 58°40,831′N, 009°13,171Ø).
b)Nipekilen nord for linje fra Stormyr (posisjon 58° 39,830′N, 009° 9,255′Ø) øst til sørvestligste punkt ved Ørnevika (posisjon 58° 39,760′N, 009° 9,089′Ø).
c)Hødnebøkilen nord for linje trukket ved innløpet til Hødnebøkilen fra sørøstligste punkt på Vikingsdal (posisjon 58° 44,892′N, 009° 15,299′Ø) øst til Labakken (posisjon 58° 44,875′N, 009° 15,344′Ø).
d)Sundskanalen øst for en linje fra Nedre Sundet (posisjon 58° 43,385′N, 009° 12,193′Ø) til Ekeberg (posisjon 58° 43,373′N, 009° 12,197′Ø) og vest for linje fra Brattfjell (posisjon 58° 43,403′N, 009° 12,392′Ø) til Sundet (posisjon 58° 43,387′N, 009° 12,400′Ø).
e)Bommen sørøst for linje fra nordspissen av Leikerøya (posisjon 58° 43,558′N, 009° 15,223′Ø) til nordspissen av Østre Risøen (posisjon 58° 43,643′N, 009° 15,437′Ø) vest til Risøya (posisjon 58° 43,660′N, 009° 15,606′Ø) og nord for linje fra sydøstlig punkt på Leikerøya (posisjon 58° 43,236′N, 009° 15,535′Ø) til sydvestlig punkt på Risøya (posisjon 58° 43,273′N, 009° 15,668′Ø).
f)Perleporten vest for en linje trukket fra posisjon 58°44,145′N, 009°17,840′Ø og videre til posisjon 58°44,131′N, 009°17,847′Ø, og nord for en linje trukket fra posisjon 58°43,801′N, 009°17,861′Ø og videre til posisjon 58°43,809′N, 009°17,947′Ø, og nord for en linje trukket fra posisjon 58°43,715′N, 009°18,214′Ø og til posisjon 58°43,750′N, 009°18,323′Ø.
g)Indre havn nordvest for linje fra Holmen (posisjon 58° 43,253′N, 009° 14,508′Ø) nordøst til Steinmoloen (posisjon 58° 43,211′N, 009° 14,405′Ø).

8 knop er høyeste tillatte fart hele året i følgende farvann:

a)Søndeled innenfor Tollkastet nord for linje fra østligste punkt på Kisskår (posisjon 58° 44,526′N, 009° 5,244′Ø) sørøst til sørligste punkt på Frøyna (posisjon 58° 44,505′N, 009° 5,322′Ø), og innenfor Frøyna vest for linje fra nordligste punktet på Frøyna (posisjon 58° 44,904′N, 009° 5,423′Ø) nord til Spillmannsholmen (posisjon 58° 44,960′N, 009° 5,423′Ø).
b)Risør sør for en linje fra Buvika (posisjon 58° 43,513′N, 009° 14,674′Ø) rett øst til Skomakerskjær (posisjon 58° 43,513′N, 009° 14,745′Ø), videre sør-sørøst til Terneskjær (posisjon 58° 43,388′N, 009° 14,883′Ø) og sørøst til Leikerøy (posisjon 58° 43,334′N, 009° 15,106′Ø), og nord for en linje fra Randvik (posisjon 58° 42,742′N, 009° 13,856′Ø) sørøst til Bjørneskjær (posisjon 58° 42,625′N, 009° 14,121′Ø), videre øst til nordspissen av Stangholmen (posisjon 58° 42,588′N, 009° 14,597′Ø) og nord gjennom posisjon 58° 42,618′N, 009° 14,748′Ø til en linje fra østligste punkt på Olavsholmen (posisjon 58° 42,803′ N, 009° 15,238′ Ø) nordøst til sørspissen av Lyngholmen (posisjon 58° 42,847′N, 009° 15,363′Ø), og vest for linje fra nord på Lyngholmen (posisjon 58° 42,965′ N, 009° 15,289′ Ø) nordvest til sørspissen av Brennholmen (posisjon 58° 43,048′N, 009° 15,199′Ø), og vest for linje fra nordøstlig punkt på Brennholmen (posisjon 58° 43,163′N, 009° 15,456′Ø) til sørøstlig punkt på Leikerøya (posisjon 58° 43,210′N, 009° 15,486′Ø).
0Endret ved forskrifter 18 jan 2011 nr. 48, 14 feb 2011 nr. 142.
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet i første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffeansvar)

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter § 28 i lov 8. juni 1984 nr. 51 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. mai 2010.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 30. august 1996 nr. 879 om fartsbegrensning i Risør havnedistrikt (sjøkart nr. 6), Risør kommune, Aust-Agder.