Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 8, Grimstad kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2009-09-16-1184
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse01.05.2010
Sist endretFOR-2011-08-30-908
EndrerFOR-1993-10-12-988, FOR-1994-10-14-966
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder
HjemmelFOR-2003-06-19-748-§3, LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort17.09.2009   kl. 14.10
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Grimstad

Hjemmel: Fastsatt av Grimstad kommunestyre 25. februar 2008 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 16. september 2009 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3. Endret ved forskrifter 7 april 2010 nr. 483 (i kraft 1 mai 2010), 5 aug 2010 nr. 1163 (endring i tittel), 30 aug 2011 nr. 908..

§ 1.(fartsbegrensning)

30 knop er høyeste tillatte fart på sjøen innenfor 100 meter fra land, holmer og skjær mot åpent hav som er synlig over vannflaten.

7 knop er høyeste tillatte fart i Landvikvannet.

5 knop er høyeste tillatte fart i tidsrommet 1. mai til 31. august innenfor 50 meter fra land, øyer, holmer og skjær som er synlig over vannflaten.

5 knop er høyeste tillatte fart hele året i følgende farvann:

a)Indre havn avgrenset av rette linjer mellom følgende punkter:
1.østligste punkt på Vesøyhauet (posisjon 58° 19,190′ N, 008° 35,650′ Ø),
2.vestligste punkt på Ulehaue (posisjon 58° 20,090′ N, 008° 36,060′ Ø) og
3.sørligste punkt på Biodden (posisjon 58° 20,400′ N, 008° 36,090′ Ø).
b)Reddalskanalen fra Strandfjorden avgrenset av en rett linje mellom posisjon 58° 18,521′ N, 008° 31,887′ Ø og posisjon 58° 18,518′ N, 008° 31,915′ Ø til Landvikvannet avgrenset av en rett linje fra posisjon 58°19,452′ N, 008° 30,919′ Ø til posisjon 58° 19,504′ N, 008° 31,014′ Ø og
c)Eineidkanalen fra Landvikvannet avgrenset av en rett linje mellom posisjon 58° 19,431′ N, 008° 29,669′ Ø og 58° 19,467′ N, 008° 29,683′ Ø til Reddalsvannet avgrenset av en rett linje mellom posisjon 58° 19,510′ N, 008° 29,385′ Ø og 58° 19,517′ N, 008° 29,412′ Ø.

3 knop er høyeste tillatte fart i Hesneskanalen fra Osterkilen (avgrenset av en rett linje mellom posisjon 58° 20,38′ N, 008° 37,084′ Ø og 58° 20,375′ N, 008° 37,079′ Ø) til Barselkilen (avgrenset av en rett linje mellom posisjon 58° 20,371′ N, 008° 37,299′ Ø og 58° 20,359′ N, 008° 37,302′ Ø).

0Endret ved forskrift 7 april 2010 nr. 483 (i kraft 1 mai 2010).
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet i første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffansvar)

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak eller lokale forskrifter gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

0Endret ved forskrift 30 aug 2011 nr. 908.
§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. mai 2010.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12. oktober 1993 nr. 988 om fartsbegrensninger i sjøen, Grimstad kommune, Aust-Agder og forskrift 14. oktober 1994 nr. 966 om fartsbegrensning i Landvikvannet, Grimstad kommune, Aust-Agder.