Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Eidsvågen, sjøkart nr. 23 og 119, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2009-10-23-1309
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse01.04.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-2003-06-19-748-§3
Kunngjort29.10.2009   kl. 14.55
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Bergen

Hjemmel: Fastsatt av Bergen og Omland havnestyre 2. april 2009 med hjemmel i delegeringsvedtak 13. januar 2009 og forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 23. oktober 2009 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd.

§ 1.(fartsbegrensning)

5 knop er høyeste tillatte fart på sjøen i indre del av Eidsvågen øst for en rett linje trukket fra nordvestre hjørne på Storøya, gjennom nordre ende av Busholmen og til fastlandet på nedre Åstveit, og øst for en rett linje fra lykten på sørvestre del av Storøya, gjennom den grønne bøyestaken i hovedløpet, og videre i samme retning til fastlandet på Eidsvågsneset.

§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet i første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffeansvar)

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 8. juni 1984 nr. 51 § 28 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. april 2010.