Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo kommuner, Rogaland og Hordaland

DatoFOR-2009-12-16-1617
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-1996-07-09-760
Gjelder forHaugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo kommuner, Rogaland og Hordaland
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42
Kunngjort22.12.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om orden i og bruk av farvann, Karmsund

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av rådet for Karmsund interkommunale havnevesen IKS 16. desember 2009 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 14 første ledd og § 42 første ledd.

Kap. I. Virkeområde og havnemyndighet

§ 1-1.(virkeområde)

Forskriften her gjelder for sjøområdet oppgitt i tabellen (UTM nedenfor med mindre annet er bestemt i de enkelte paragrafer.

Virkeområde i sjøen for Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS (samarbeidskommunene) skal være rette linjer mellom følgende punkter: 

I farvannet Selbjørnfjorden - Spannosen - Kobbosen - Brennøyosen - Nyleia:

Punkt nr.UTM-koordinater i statens kartverks kartserie M 711, EUREF 89 SONE-32
NordverdiØstverdi
1.6650 953277 479
2.6651 067280 946
3.6647 412282 996
4.6646 532284 548
5.6646 045284 467
6.6645 587285 077
7.6645 524285 379
8.6645 149285 698
9.6645 354286 268
10.6644 967286 306
11.6643 512286 937
12.6643 347287 941
13.6642 545289 317
14.6640 514290 638

I farvannet Stokksund - østre Spissøysundet - Otterøysundet - Digernessundet - Bømlafjorden:

Punkt nr.UTM-koordinater i statens kartverks kartserie M 711, EUREF 89 SONE-32
NordverdiØstverdi
15.6640 117292 132
16.6638 318292 292
17.6635 725293 653
18.6632 480294 060
19.6629 780296 140
20.6627 670296 390
21.6626 100297 800
22.6627 770300 020
23.6626 640301 720
24.6629 130306 170

I farvannet Halsnøyfjorden - Ålfjorden:

Punkt nr.UTM-koordinater i statens kartverks kartserie M 711, EUREF 89 SONE-32
NordverdiØstverdi
25.6628 900307 930
26.6625 800306 720
27.6622 470307 030
28.6618 760305 400
29.6613 720304 730
30.6608 080305 160
31.6606 298303 964
32.6605 500303 268
33.6603 416302 645

I farvannet Sundførvågen - Grindafjorden - Skjoldafjorden:

Punkt nr.UTM-koordinater i statens kartverks kartserie M 711, EUREF 89 SONE-32
NordverdiØstverdi
34.6602 868301 800
35.6603 387300 472
36.6602 779299 724
37.6600 901299 738
38.6600 061299 988
39.6599 991300 098
40.6595 879301 155
41.6595 591301 059
42.6594 391301 719
43.6594 021302 569
44.6594 791303 649
45.6597 021304 269
46.6597 861305 449
47.6599 541305 858
48.6599 961306 618
49.6599 651307 358
50.6595 941307 719
51.6595 877308 180

I farvannet Yrkefjorden - Vindafjorden - Jelsafjorden - Nedstrandfjorden:

Punkt nr.UTM-koordinater i statens kartverks kartserie M 711, EUREF 89 SONE-32
NordverdiØstverdi
52.6590 212312 918
53.6589 942313 149
54.6592 192316 519
55.6593 792320 199
56.6594 392322 819
57.6588 942323 539
58.6586 842324 819
59.6582 642324 979
60.6578 592323 669
61.6578 352315 969
62.6570 142311 275

I farvannet Boknafjorden - Sirafjorden - Urtefjorden - Osen - Selbjørnfjorden:

Punkt nr.UTM-koordinater i statens kartverks kartserie M 711, EUREF 89 SONE-32
NordverdiØstverdi
63.6563 692302 119
64.6559 592299 669
65.6558 141292 249
66.6554 271286 279
67.6562 078281 220
68.6572 581269 170
69.6579 941274 019
70.6589 790267 339
71.6618 202278 674
72.6635 774277 982
73.6650 953277 479

Unntatt fra kommunenes sjøområder er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand av 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje.

Om et tiltak krever tillatelse fra statlig myndighet etter lov om havner og farvann eller forskrifter gitt i medhold av denne lov, er det ikke nødvendig med tillatelse etter forskriften.

Det som i forskriften er benevnt som havnevesenets arealer, innretninger og anlegg, tilsvarer det som i havneloven benevnes som kommunenes arealer, innretninger og anlegg.

§ 1-2.(havnestyret)

Kommunene Haugesund, Karmøy, Bømlo, Bokn, Sveio og Tysvær har oppnevnt et havneråd til å gjøre endelige vedtak i saker som etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann hører inn under kommunestyrene. Som havnerådets styringsorgan har havnestyret ansvaret for, og oppsyn med all bruk av - samt all virksomhet i kommunenes sjøområder. Havnestyret fører kontroll med havneadministrasjonens virksomhet.

§ 1-3.(havneadministrasjonen)

Havneadministrasjonen utøver den interkommunale havnedriften. Havneadministrasjonen har det daglige tilsyn i kommunenes sjøområder og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven blir etterlevet.

Under utøvelsen av sine tilsyns- og håndhevelsesoppgaver skal havneadministrasjonens tjenestemenn bære uniform i de tilfeller havnestyret finner det nødvendig, og ha tjenestebevis. Dette skal vises av tjenestemenn som ikke bærer uniform når det forlanges.

§ 1-4.(vedtak om bruk av sjø- og landområder)

Havnestyret kan nedlegge forbud mot bruk eller sette vilkår for bruk av sjø- og landområdene i kommunenes sjøområder dersom:

-sikkerheten trues
-nyttetrafikken blir hindret
-fartøyers ferdsel innen kommunenes sjøområder blir vanskeliggjort
-havnevirksomheten på land blir hindret
-visse bruksområder helt eller delvis utelukker hverandre
-virksomheten strider med vedtatte planer
-bruken kan volde fare eller skade.

Begrensningene skal ikke være større eller vare lengre enn det som er nødvendig.

I kurante tilfeller, og alltid når sikkerheten trues, kan havneadministrasjonen nedlegge forbud eller sette vilkår som nevnt i foregående ledd. Det samme gjelder når det ikke er tid til å sammenkalle havnestyret før et nødvendig vedtak treffes.

§ 1-5.(vilkår)

Til enhver tillatelse etter forskriften her kan havnestyret eller havneadministrasjonen fastsette vilkår.

§ 1-6.(unntak)

Havnestyret og havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften.

§ 1-7.(delegering)

Havnestyret kan gi utfyllende bestemmelser til forskriftene her.

§ 1-8.(sikkerhetskontroll)

Havnestyret eller havneadministrasjonen kan iverksette undersøkelse av personer og gods som befinner seg i havnedistriktet når hensynet til sikkerheten i skipsfarten krever det. Dette reduserer ikke det ansvar rederen har etter sjøfartslovgivningen.

§ 1-9.(straffeansvar)

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

Kap. II. Fortøyning, opphold i havnen m.m.

§ 2-1.(fortøyning, oppankring mv.)

Havneadministrasjonen kan bestemme om, hvor og på hvilken måte et fartøy kan fortøye ved havnevesenets anlegg. Fortøyning må ikke skje i bærende konstruksjonsdel for kai, bygning eller annen innretning. Havneadministrasjonen kan pålegge bruk av fortøyningsassistanse ved anløp av havneadministrasjonens anlegg. Dette fritar ikke fører eller rederi for ansvar etter lov om sjøfart.

Fortøyninger, varp eller spring, må ikke uten tillatelse plasseres i eller utsettes over farled, eller stenge adkomsten til kaier, arealer eller på annen måte hindre ferdselen.

§ 2-2.(karantene m.m.)

Fartøyer som går i utenriks fart eller kommer fra områder med farlige smittsomme sykdommer, skal, etter havneadministrasjonens nærmere bestemmelser, straks etter fortøyning ved kai ta de nødvendige forholdsregler for å hindre at skadedyr kommer i land.

§ 2-3.(flytting av fartøyer)

Havneadministrasjonen kan bestemme at et fartøy skal flyttes eller fjernes, dersom hensynet til trafikkforholdene eller havnens drift gjør dette nødvendig.

Fartøyer med største lengde over 20 meter skal alltid ha tilgjengelig, tilstrekkelig mannskap for å kunne utføre pålegg fra havneadministrasjonen med mindre havneadministrasjonen har dispensert fra kravet. I spesielle tilfeller kan havneadministrasjonen bestemme at dette også skal gjelde mindre fartøyer.

§ 2-4.(slepebåtassistanse)

Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy bruk av egnet slepebåt dersom dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller av hensyn til den øvrige ferdsel.

§ 2-5.(bruk av propell og maskineri)

Under opphold ved kai skal unødvendig bruk av propell unngås. Propeller, herunder sidepropell skal først settes i bevegelse umiddelbart før fartøyet forlater kaien. Under manøvrering til eller fra kai, skal det utvises den største forsiktighet slik at propellvannet ikke forårsaker skade på andre fartøyer eller havneanlegg. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler.

Hjelpemaskineri (lysmotor etc.) som forstyrrer arbeidsforhold og omgivelser vesentlig, kan havneadministrasjonen pålegge stoppet.

Under opphold ved kai er bruk av fremdriftsmaskineri som forstyrrer omgivelsene forbudt.

§ 2-6.(dekking av utløpsåpninger)

Under opphold ved kai skal fartøyer forsvarlig avstenge utløpsåpninger som vender mot kaien eller mot andre fartøyer i den utstrekning det er nødvendig for at spillvann, damp e.l. ikke skal være sjenerende eller volde fare.

§ 2-7.(røykutvikling)

Fartøyer i havnen må ikke forårsake sot eller røykutvikling som kan være til unødig sjenanse eller medføre skade.

§ 2-8.(støyende arbeid o.l.)

Havneadministrasjonen kan forby rustbanking eller annet støyende arbeide på fartøyer i havnedistriktet.

Kap. III. Bruk av havnevesenets havneanlegg og arealer

§ 3-1.(virkeområde med definisjon)

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder havneanlegg og arealer som eies eller disponeres av havnevesenet. Som havnearealer og havneanlegg regnes enhver bygning, innretning eller land- og sjøarealer som brukes til havneformål.

§ 3-2.(adgang til havnevesenets anlegg og arealer)

Havneadministrasjonen kan begrense eller forby adgangen til havnevesenets anlegg og arealer.

§ 3-3.(bruk av havnevesenets anlegg og arealer)

Enhver må rette seg etter de bestemmelser og pålegg som havneadministrasjonen gir i forbindelse med bruken av havnevesenets anlegg og arealer.

§ 3-4.(handel, fabrikkdrift, lagring o.l.)

Havnevesenets anlegg og arealer må ikke uten tillatelse fra havneadministrasjonen brukes til handel, produksjon, auksjoner, omsetningsvirksomhet, lagring av varer o.l.

Likeledes må det ikke arrangeres friluftstilstelninger o.l. som opptar stor plass eller medfører sammenstimling av mennesker, uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-5.(lossing, lasting og transport)

Lossing, lasting og transport må skje forsvarlig slik at havnevesenets anlegg og arealer ikke påføres skade. Varer må ikke slepes på kai uten bruk av ruller eller traller og heller ikke styrtes fra kjøretøy eller fartøy uten forsvarlig underlag.

§ 3-6.(tungt godshåndteringsutstyr)

Ved bruk av tungt godshåndteringsutstyr må grensene for belastning bestemt for arealet eller anlegget ikke overskrides.

§ 3-7.(frist for utførelse av laste- og lossearbeid)

Havneadministrasjonen kan fastsette en rimelig frist for når lasting eller lossing skal være ferdig utført.

§ 3-8.(lagring av losse- og lastemateriell)

Losse-, laste- og transportmateriell skal etter bruk fjernes eller settes bort på det sted havneadministrasjonen anviser.

§ 3-9.(oppbevaring av varer o.l.)

Intet må opplegges på havnevesenets kaier, lager eller arealer uten havneadministrasjonens tillatelse. Varer må ikke komme nærmere kaikant enn 1 meter. Adkomsten til lager, fartøyer, fortøyningsinnretninger, innretninger av betydning for sikkerheten eller landingstrapper må ikke sperres.

Varer o.l. skal fjernes snarest mulig etter endt lossing og senest innen 48 timer. Dette gjelder ikke for gods som etter regulativ for vederlag tillates å ligge lenger på spesielle vilkår. Havneadministrasjonen har alltid rett til å flytte varene for eierens regning og risiko, når forholdene gjør det nødvendig.

§ 3-10.(ut- eller ompakking av varer)

Utpakking eller ompakking av varer som kan medføre noen form for forurensning eller ulempe, er ikke tillatt på havnevesenets anlegg og arealer uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-11.(fjerning av avfall)

Den som har benyttet havnearealer eller havneanlegg til lossing eller lasting, plikter å fjerne avfall, emballasje, rester av last o.l. så snart som mulig etter at lossing eller lasting er avsluttet og senest innen arbeidstidens slutt samme dag eller til den tid havneadministrasjonen bestemmer. Om nødvendig skal arealet spyles. Avfall mv. må kunne anbringes på anvist sted.

§ 3-12.(fjerning av kjøretøy)

Kjøretøyer som er parkert i strid med parkeringsforbud eller på en slik måte at det er til ulempe for havnevirksomheten, kan fjernes av havneadministrasjonen for eierens regning og risiko.

§ 3-13.(varsel om skade)

Den som har forårsaket skade på havnevesenets kaianlegg, arealer og innretninger forøvrig, plikter snarest mulig å melde dette til havneadministrasjonen.

Kap. IV. Forskjellige bestemmelser

§ 4-1.(vrak mv. som kan volde fare eller skade)

Vrak, synkeferdige fartøyer eller gjenstander som kan volde fare eller skade, må ikke føres inn i kommunenes sjøområder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 4-2.(sikring av fartøyer og gjenstander)

Fartøyer og gjenstander må sikres slik at de ikke kan komme i drift eller på annen måte volde fare eller skade. Dersom fare eller skade likevel skulle oppstå, plikter eieren eller den ansvarlige straks å iverksette nødvendige tiltak for å hindre eller begrense faren eller skaden.

§ 4-3.(bruk av havnevesenets arealer til plassering av fartøyer m.m.)

Uten tillatelse fra havneadministrasjonen må ikke fartøyer eller gjenstander plasseres på havnevesenets anlegg og arealer.

§ 4-4.(overlastede fartøyer)

Havneadministrasjonen kan nekte overlastede eller ikke sjødyktige fartøyer å forlate kai eller fortøyning, samt beordre slike fartøyer til nærmeste red eller kai.

§ 4-5.(passering av flytende arbeidsredskaper m.m.)

Ved passering av mudderapparater, dykker- og arbeidsprammer, flåter o.l., eller hvor det pågår anleggsarbeide i og ved sjøen, skal det vises særlig aktsomhet. Passerende må om nødvendig holde godt unna og redusere hastigheten til minste styrefart slik at det ikke oppstår bølgeslag eller annen fare for skade.

§ 4-6.(isbryting)

Utenfor de alminnelige benyttede skipsleiene, må ingen bryte råk eller lage annen åpning i isen som kan volde fare eller ulempe, uten at det er innhentet tillatelse fra havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen avgjør hva som kan regnes som alminnelig benyttet skipslei.

§ 4-7.(dykkerarbeid m.m.)

Dykkerarbeid skal ikke finne sted i kommunenes sjøområder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen. Dykkerarbeid skal markeres med det internasjonale signalflagg «A» eller med tilsvarende merket skjerm. Om natten skal markeringen være belyst. Bestemmelsen gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier, må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig foretas merking som nevnt i denne bestemmelsen her, og melding skal gis til havneadministrasjonen så snart det praktisk lar seg gjøre.

§ 4-8.(bruk av eksplosive varer)

Eksplosive varer skal ikke brukes før det er gitt tillatelse fra havneadministrasjonen.

Kap. V. Supplerende bestemmelser

§ 5-1.(forbud mot bruk av sidepropell)
§ 5-2.(ferje- og fløttmannstrafikk)

Innen kommunenes sjøområder skal ingen drive ervervmessige ferje-, fløttmannstrafikk eller rutetrafikk uten havnestyrets tillatelse. Bestemmelsen her gjelder ikke når det kreves tillatelse fra annen myndighet.

§ 5-3.(registrering av slepebåter, lektere o.l.)

Havneadministrasjonen kan forlange at den som disponerer losjiskip, lektere, slepebåter, vannbåter, bunkersbåter, verkstedbåter eller produksjonsfartøyer som bare skal anvendes innenfor kommunenes sjøområder melder fra til havneadministrasjonen slik at registrering kan foretas. Havneadministrasjonen bestemmer hvilke opplysninger som skal oppgis. Registreringen skal skje på årsbasis. Fartøyer av denne art som tas i bruk innen kommunenes sjøområder i løpet av året, skal innen 8 dager etter at de er tatt i bruk meldes til havneadministrasjonen som også bestemmer hvordan nummeret skal påføres fartøyet. Det register havneadministrasjonen fører skal være offentlig.

§ 5-4.(passering av broer, kanaler mv.)
§ 5-5.(tillatelse til anlegg og innretninger)

Ingen må i kommunenes sjøområder legge ut faste eller flytende anlegg eller innretninger slik som f.eks. flåter, kiosker, husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer o.l. uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen. Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke på noen måte vil være til ulempe for ferdselen eller andre brukere av området.

§ 5-6.(vesentlige hindringer eller ulemper for ferdselen)

Når bruk av farvann kan skape vesentlige hindringer eller ulemper for den alminnelige ferdsel, skal det gis melding til havneadministrasjonen om bruken senest 24 timer før den iverksettes. Havneadministrasjonen kan kreve at bruken ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-7.(arrangementer)

Arrangør eller ansvarlig for regattaer, båtstevner, fritidsbåtsamlinger eller andre arrangementer som kan være til ulempe for nyttetrafikken skal hvis mulig senest 24 timer før arrangementets begynnelse gi melding til havneadministrasjonen. Havneadministrasjonen kan kreve at arrangementet ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-8.(dykking)

Dykking må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

1.Smedasundet/Killingøybassenget mellom breddekoordinatene N 59 grader 24,0 minutter og N 59 grader 25,4 minutter.
2.Garpeskjær/Krossen mellom breddekoordinatene N 59 grader 24,5 minutter og N 59 grader 24,9 minutter og lengdekoordinatene Ø 5 grader, 15,2 minutter og Ø 5 grader 15,9 minutter.
3.Vibrandøysundet mellom breddekoordinatene N 59 grader 24,8 minutter og 59 grader 25,4 minutter.
4.Salhusstrømmen mellom breddekoordinatene N 59 grader 22,3 minutter og N 59 grader 22,8 minutter.
5.Bukkøysundet/Vormedal mellom breddekoordinatene N 59 grader 21,1 minutter og 59 grader 21,5 minutter.
6.Karmsund trafikk- og fiskerihavn mellom breddekoordinatene N 59 grader 20,0 minutter og N 59 grader 20,5 minutter og lengdekoordinatene Ø 5 grader 17,7 minutter og 5 grader 18,7 minutter.
7.Kopervik havn mellom breddekoordinatene N 59 grader 17,0 minutter og N 59 grader 17,2 minutter og lengdekoordinatene Ø 5 grader 18,2 minutter og 5 grader 19,5 minutter.
8.Nesagapet Skudeneshavn mellom breddekoordinatene N 59 grader 08,4 minutter og N 59 grader 08,7 minutter og lengdekoordinaten Ø 5 grader 16,0 minutter og Ø 5 grader og 17,1 minutter.

Havneadministrasjonen kan midlertidig forby dykking i andre områder, samt til enhver tid trekke gitt tillatelse tilbake.

Bestemmelsen her gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig gis melding til havneadminstrasjonen om dykkingen.

§ 5-9.(motorisert ferdsel)
§ 5-10.(luftputefartøyer)
§ 5-11.(seilbrett)

Seilbrett må ikke brukes i følgende områdene angitt i § 5-8 (om dykking) uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 5-12.(luftfartøyer)

Luftfartøyer skal kontakte havneadministrasjonen før det foretas landing eller letting i Karmsundet mellom breddekoordinatene N 59 grader 15,0 minutter og N 59 grader 25,5 minutter.

§ 5-13.(opplag)

Fartøyer med største lengde over 20 meter, og som skal ligge i opplag i over en måned, skal meldes til havneadministrasjonen, som kan kreve at opplag ikke kan skje uten tillatelse. Havneadministrasjonen kan forlange et opplagt fartøy flyttet eller fjernet. Denne forskrift gjelder ikke fartøyer som omfattes av statlige forskrifter om opplag.

§ 5-14.(forbud mot visse typer motorisert ferdsel)

Bruk av jetski, vannscooter, vannmotorsykkel, vannmoped, motorisert surfebrett o.l. må ikke finne sted i følgende områdene gjengitt i § 5-8 (om dykking) uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 5-15.(lysbruk)

Havneadministrasjonen kan forby lysbruk som er til betydelig sjenans for omgivelsene eller som anses som et sikkerhetsproblem i navigasjonssammenheng.

Kap. VI. Avsluttende bestemmelser

§ 6-1.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010 og erstatter forskrift 9. juli 1996 nr. 760 om bruk av og orden i havner - Karmsund interkommunale havnevesen (KIH), Rogaland, fastsatt av Karmsund interkommunale havneråd 18. mars 1992, stadfestet av Kystdirektoratet 9. juli 1996.

§ 6-2.(overgangsbestemmelser)

Tiltak det kreves tillatelse til etter disse forskrifter, og som allerede var foretatt uten tillatelse etter tidligere gjeldende lovgivning og forskrifter, kan kreves omgjort med 3 måneders varsel. Dersom det ikke er mulig å varsle eieren av anlegget eller innretning, kan disse fjernes uten varsel.