Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner, Kristiansand kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2009-12-17-1868
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-1992-01-07-48
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42
Kunngjort04.02.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om bruk av havner mv., Kristiansand

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansand bystyre 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 14 første ledd og § 42 første ledd.

Kap. I. Kristiansand kommunes sjøområde og havnemyndighetene

§ 1-1.(virkeområde)

Forskriften her gjelder for Kristiansand kommunes sjøområde med mindre annet er bestemt i de enkelte paragrafer.

Om et tiltak krever tillatelse fra statlig myndighet etter lov om havner og farvann eller forskrifter gitt i medhold av denne lov, er det ikke nødvendig med tillatelse etter forskriften.

§ 1-2.(havnestyret)

Som kommunens styringsorgan har havnestyret ansvaret for, og oppsyn med all bruk av og virksomhet i Kristiansand kommunes sjøområde. Havnestyret fører kontroll med havneadministrasjonens virksomhet.

§ 1-3.(havneadministrasjonen)

Havneadministrasjonen utøver den kommunale havnedriften. Havneadministrasjonen har det daglige tilsyn i Kristiansand kommunes sjøområde, og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven etterleves.

Under utøvelsen av sine tilsyns- og håndhevelsesoppgaver skal havneadministrasjonens tjenestemenn bære uniform i de tilfeller havnestyret finner det nødvendig, og ha tjenestebevis. Dette skal vises av tjenestemenn som ikke bærer uniform når det forlanges.

§ 1-4.(vedtak om bruk av sjø- og landområder)

Havnestyret kan nedlegge forbud mot bruk eller vilkår for bruk av sjø- og landområdene i Kristiansand kommunes sjøområde dersom:

-nyttetrafikken blir hindret
-fartøyers ferdsel innen Kristiansand kommunes sjøområde blir vanskeliggjort
-havnevirksomheten på land blir hindret
-visse bruksområder helt eller delvis utelukker hverandre
-vedtatte planer for bruken gjør dette nødvendig
-bruken kan volde fare eller skade.

Begrensningene skal ikke være større eller vare lengre enn det som er nødvendig.

I kurante tilfeller kan havneadministrasjonen nedlegge forbud eller sette vilkår som nevnt i foregående ledd. Det samme gjelder når det ikke er tid til å sammenkalle havnestyret før et nødvendig vedtak treffes.

§ 1-5.(vilkår)

Til enhver tillatelse etter forskriften her kan havnestyret eller havneadministrasjonen fastsette vilkår.

§ 1-6.(unntak)

Havnestyret og havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften.

§ 1-7.(delegering)

Havnestyret kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.

§ 1-8.(sikkerhetskontroll)

Havnestyret eller havneadministrasjonen kan iverksette undersøkelse av personer og gods som befinner seg i Kristiansand kommunes sjøområde når hensynet til sikkerheten i skipsfarten krever det. Dette reduserer ikke det ansvar rederen har etter sjøfartslovgivningen.

§ 1-9.(straffansvar)

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

Kap. II. Fortøyning, opphold i havnen m.m.

§ 2-1.(fortøyning, oppankring mv.)

Havneadministrasjonen kan bestemme om, hvor og på hvilken måte et fartøy kan fortøye ved kommunens anlegg. Fortøyning må ikke skje i bærende konstruksjonsdel for kai, bygning eller annen innretning. Havneadministrasjonen kan pålegge bruk av fortøyningsassistanse ved anløp til kommunalt anlegg.

Fortøyninger, varp eller spring, må ikke uten tillatelse plasseres i eller utsettes over farled, eller stenge adkomsten til kaier, arealer eller på annen måte hindre ferdselen.

§ 2-2.(karantene m.m.)

Fartøyer som går i utenriks fart eller kommer fra områder med farlige smittsomme sykdommer, skal straks etter fortøyning ved kai ta de nødvendige forholdsregler for å hindre at skadedyr kommer i land, etter havneadministrasjonens nærmere bestemmelser.

Fartøyer som ankommer til havnen med karanteneflagg eller som beordres undergitt karantene, skal ankre på anvist ankerplass hvor fartøyet skal bli liggende inntil det gis ordre eller tillatelse til å gå til en annen ankrings- eller fortøyningsplass.

Anvisning av eller ordre eller tillatelse til å gå til annen ankerplass eller fortøyningsplass gis av kommunens helsemyndigheter gjennom havneadministrasjonen.

§ 2-3.(flytting av fartøyer)

Havneadministrasjonen kan bestemme at et fartøy skal flyttes eller fjernes, dersom hensynet til trafikkforholdene eller havnens drift gjør dette nødvendig, eller det er fare for skade.

Fartøyer med største lengde over 20 meter skal alltid ha tilgjengelig, tilstrekkelig mannskap for å kunne utføre havneadministrasjonens pålegg etter første ledd med mindre havneadministrasjonen bestemmer annet. Havneadministrasjonen kan bestemme at dette også skal gjelde mindre fartøyer.

§ 2-4.(taubåtassistanse)

Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy bruk av taubåt dersom dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller av hensyn til den øvrige ferdsel.

§ 2-5.(bruk av propell og maskineri)

Fartøy må ikke under opphold ved kai bruke propell, herunder sidepropell, før umiddelbart før fartøyet skal gå. Under manøvrering til eller fra kai, skal det utvises forsiktighet slik at propellvannet ikke forårsaker skade på andre fartøyer eller havneanlegg. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler.

Hjelpemaskineri som forstyrrer arbeidsforhold og omgivelser kan havneadministrasjonen pålegge stoppet.

Under opphold ved kai er bruk av fremdriftsmaskineri som forstyrrer omgivelsene forbudt.

§ 2-6.(dekking av utløpsordninger)

Under opphold ved kai skal fartøyer forsvarlig avstenge utløpsåpninger som vender mot kaien eller mot andre fartøyer i den utstrekning det er nødvendig for at spillvann, damp e.l. ikke skal være sjenerende eller volde fare.

§ 2-7.(røykutvikling)

Fartøyer i havnen må ikke forårsake sot eller røykutvikling som kan være til unødig sjenanse eller medføre skade.

§ 2-8.(støyende arbeid o.l.)

Havneadministrasjonen kan forby rustbanking eller annet støyende arbeide på fartøyer i Kristiansand kommunes sjøområde.

Kap. III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg

§ 3-1.(virkeområde med definisjon)

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder havnearealer og havneanlegg som eies eller disponeres av kommunen eller av selskap og sammenslutning der kommunen eier 50 % eller mer, her benevnt kommunens havnearealer og havneanlegg. Som havnearealer og havneanlegg regnes enhver bygning, innretning eller land- og sjøarealer som brukes til havneformål.

§ 3-2.(adgang til kommunens havnearealer og havneanlegg)

Havneadministrasjonen kan begrense eller forby adgangen til kommunens havnearealer og havneanlegg.

§ 3-3.(bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg)

Enhver må rette seg etter de bestemmelser og pålegg som havneadministrasjonen gir i forbindelse med bruken av kommunens havnearealer og havneanlegg.

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten havneadministrasjonens tillatelse brukes til virksomheter som faller utenom havnens normale aktiviteter.

§ 3-4.(handel, fabrikkdrift, lagring o.l.)

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten tillatelse fra havneadministrasjonen brukes til handel, produksjon, auksjoner, omsetningsvirksomhet, lagring av varer o.l.

Likeledes må ikke kommunens havnearealer brukes til friluftstilstelninger o.l. som opptar stor plass eller medfører sammenstimling av mennesker, uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-5.(lossing, lasting og transport)

Lossing, lasting og transport må skje forsvarlig slik at kommunens havnearealer og havneanlegg ikke påføres skader. Varer må ikke slepes på kai uten bruk av ruller eller traller og heller ikke styrtes fra kjøretøy, jernbanevogn eller fartøy uten forsvarlig underlag.

§ 3-6.(tungt godshåndteringsutstyr)

Ved bruk av tungt godshåndteringsutstyr må grensene for belastning bestemt for arealet eller anlegget ikke overskrides.

§ 3-7.(frist for utførelse av laste- og lossearbeid)

Havneadministrasjonen kan fastsette en rimelig frist for når lasting eller lossing skal være ferdig utført.

§ 3-8.(lagring av losse- og lastemateriell)

Losse-, laste- og transportmateriell skal etter bruk fjernes eller settes bort på det sted havneadministrasjonen anviser.

§ 3-9.(oppbevaring av varer o.l.)

Intet må opplegges på kommunens kaier, lager eller arealer uten havneadministrasjonens tillatelse. Varer som tillates opplagt, skal oppta minst mulig areal. Disse må ikke komme nærmere kaikant enn 1 meter og nærmere kran eller jernbanespor enn 1,4 meter. Adkomsten til lager, fartøyer, fortøyningsinnretninger, innretninger av betydning for sikkerheten eller landingstrapper må ikke sperres.

Varer o.l. skal fjernes snarest mulig etter endt lossing og senest innen 48 timer, hvis havneadministrasjonen ikke tillater dem opplagt i lengre tid. Havneadministrasjonen kan flytte varene for eierens regning og risiko, når forholdene gjør det nødvendig.

Kommunen er ikke forpliktet til å inngjerde eller føre tilsyn med opplagte varer på sine kaier, lager eller arealer.

§ 3-10.(ut- eller ompakking av varer)

Utpakking eller ompakking, bearbeiding o.l. som forurenser eller er til hinder for ferdselen eller arbeidet i havnen, er ikke tillatt på kommunens havnearealer og havneanlegg uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-11.(fjerning av avfall)

Den som har benyttet havnearealer eller havneanlegg til lossing eller lasting, plikter å fjerne avfall, emballasje, rester av last o.l. så snart som mulig etter at lossing eller lasting er avsluttet og senest innen arbeidstidens slutt eller til den tid havneadministrasjonen bestemmer. Avfall mv. må kunne anbringes på anvist sted.

§ 3-12.(fjerning av kjøretøy)

Kjøretøyer som er parkert i strid med parkeringsforbud eller på en slik måte at det er til ulempe for havnevirksomheten, kan fjernes av havneadministrasjonen for eierens regning og risiko.

§ 3-13.(varsel om skade)

Den som har forårsaket skade på kommunens havnearealer, havneanlegg eller innretninger, plikter snarest mulig å melde dette til havneadministrasjonen.

Kap. IV. Forskjellige bestemmelser

§ 4-1.(vrak mv. som kan volde fare eller skade)

Vrak, synkeferdige fartøyer eller gjenstander som kan volde fare eller skade, må ikke føres inn i Kristiansand kommunes sjøområde uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 4-2.(sikring av fartøyer og gjenstander)

Fartøyer og gjenstander må sikres slik at de ikke kan komme i drift eller på annen måte volde fare eller skade. Dersom fare eller skade likevel skulle oppstå, plikter eieren eller den ansvarlige straks å iverksette nødvendige tiltak for å hindre eller begrense faren eller skaden.

§ 4-3.(bruk av offentlige arealer til plassering av fartøyer m.m.)

Uten tillatelse fra havneadministrasjonen må fartøyer eller gjenstander ikke plasseres på kommunale havneanlegg og havnearealer. Det samme gjelder for plassering på andre kommunale og offentlige arealer med mindre plasseringen er kortvarig.

§ 4-4.(overlastede fartøyer)

Havneadministrasjonen kan nekte overlastede eller ikke sjødyktige fartøyer å forlate kai eller fortøyning, samt beordre slike fartøyer til nærmeste land eller kai.

§ 4-5.(passering av flytende arbeidsredskaper m.m.)

Ved passering av mudderapparater, dykker- og arbeidsprammer, flåter o.l., eller hvor det pågår anleggsarbeide i og ved sjøen, skal det vises særlig aktsomhet. Passerende må om nødvendig holde godt unna og redusere hastigheten til minste styrefart slik at det ikke oppstår bølgeslag eller annen fare for skade.

§ 4-6.(isbryting)

Utenfor de alminnelige benyttede skipsleiene, må ingen bryte råk eller lage annen åpning i isen som kan volde fare eller ulempe, uten at det er innhentet tillatelse fra havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen avgjør hva som kan regnes som alminnelige benyttet skipslei.

§ 4-7.(dykkerarbeid m.m.)

Dykkerarbeid skal ikke finne sted uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

Dykkerarbeid skal markeres med det internasjonale signalflagg A eller med tilsvarende merket skjerm. Om natten skal markeringen være belyst.

Bestemmelsen gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier, må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig foretas merking som nevnt i denne bestemmelsens annet ledd, og gis melding til havneadministrasjonen om dykkingen.

§ 4-8.(bruk av eksplosive varer)

Eksplosive varer skal ikke brukes før det er gitt tillatelse fra havneadministrasjonen.

Kap. V. Supplerende bestemmelser

§ 5-1.(forbud mot bruk av sidepropell)

Fartøyer skal ikke bruke sidepropell ved følgende kaianlegg uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

a.Kai 2 Europakaien.
§ 5-2.(ferje- og fløttmanns trafikk)

Innen Kristiansand kommunes sjøområde skal ingen drive ervervmessige ferje-, fløttmannstrafikk eller rute trafikk uten havnestyrets tillatelse. Bestemmelsen her gjelder ikke når det kreves tillatelse fra annen myndighet.

§ 5-3.(registrering av slepebåter, lektere o.l.)

Den som disponerer losjiskip, lektere, slepebåter, vannbåter, bunkersbåter, verkstedbåter eller produksjonsfartøyer som bare skal anvendes innenfor Kristiansand kommunes sjøområde skal, innen utgangen av januar hvert år, melde fra til havneadministrasjonen for registrering og gi de opplysninger havneadministrasjonen ber om. Fartøyer av denne art som tas i bruk innen Kristiansand kommunes sjøområde i løpet av året, skal innen 8 dager etter at de er tatt i bruk meldes til havneadministrasjonen.

Dersom fartøy nevnt i foregående ledd ikke er påført registreringsnummer, kan det tildeles et nummer av havneadministrasjonen som også bestemmer hvordan nummeret skal påføres fartøyet. Det registeret havneadministrasjonen fører etter denne bestemmelse skal være offentlig.

§ 5-4.(plassering av broer, kanaler mv.) ..........
§ 5-5.(tillatelse til anlegg og innretninger)

Paragrafen her gjelder innenfor Kristiansand kommunes sjøområde.

Ingen må legge ut faste eller flytende anlegg eller innretninger slik som f.eks. flåter, kiosker, husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer o.l. uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen. Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til ulempe for ferdselen eller andre brukere av området.

§ 5-6.(vesentlige hindringer eller ulemper for ferdselen)

Når bruk av farvann kan skape vesentlige hindringer eller ulemper for den alminnelige ferdsel, skal det gis melding til havneadministrasjonen om bruken senest 24 timer før den iverksettes.

Havneadministrasjonen kan kreve at bruken ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-7.(arrangementer)

Arrangør eller ansvarlig for regattaer, båtstevner, fritidsbåtsamlinger eller andre arrangementer som kan være til ulempe for nytte trafikken skal hvis mulig senest 7 dager før arrangementets begynnelse gi melding til havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen kan kreve at arrangementet ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-8.(dykking)

Dykking må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

A.I Vesterhavnen Nord for en linje mellom Jaktoddens sydøstpynt, gjennom Timlingens sydpynt til Bragdøya og vest for en linje mellom Odderøyas og Bragdøyas østpynter.
B.I hovedleden inn til Kristiansand havn mellom rette linjer, retning 146°/326°, fra henholdsvis Dybingens sydøstpynt og Odderøyas østpynt, ut til Grunnlinjen.
C.Innenfor et område som går fra Mettesholmen (N 58°05,81′, Ø 7°59,66′), derfra i en rett linje til nordvestre pynt av Yt. Flekkerøy (N 58°05,47′, Ø 8°00,17′), derfra i en rett linje til nordvestre pynt av Kårholmen (N 58°04,97′ Ø 7°59,66′), langs vestre side av Kårholmen til dens sydlige pynt (N 58°04,88 ′ Ø 7°59,63′), derfra i en rett linje til Rislevikodden (N 58°04,63′ Ø 7°58,87′), videre langs land til Trulseodden (N 58°04,22′, Ø 7°58,17′), derfra i en rett linje til Torstensneset (N 58°04,45′, Ø 7°57,45′), derfra langs land til Fossevigen (N 58°04,75′, Ø 7°57,86′), derfra i en rett linje til Hellevigodden (N 58°05,17′, Ø 7°58,83′), og derfra til Mettesholmen.

Havneadministrasjonen kan midlertidig forby dykking i andre områder, samt til enhver tid trekke gitt tillatelse tilbake.

Bestemmelsen her gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig gis melding til havneadministrasjonen om dykkingen.

Bestemmelsen gjelder ikke for Forsvaret i sjøområdene utenfor felt a - Vesterhavnen. Ved dykking utenfor felt a, og hvor det er innført dykkerrestriksjoner iht. til dette reglement, gir Forsvaret melding om dette til havnevesenet.

Melding om dykking gis til havneadministrasjonen når dykking ønskes foretatt i felt: 

D 1

Begrenset slik:

Fra Odderøyas østpynt langs Odderøyas nordøstside, videre langs land i Østerhavnen opp i Otra til Thygesons Minde brua (Lundsbrua). Herfra går grensen videre langs landet, militære områder unntatt, frem til Varoddbruas vestside, derfra langs Varoddbrua mot øst til og med seilingsløpet, derfra i en rett linje som tangerer Sømslandet til N br. 58°07,52′ Ø lgd. 008°02,05′, videre herfra til Olafsholmens sydpynt, derfra til det sydligste punktet på Herøya, langs Herøyas østlige side frem til det nordøstligste punktet på Herøya og derfra over til Sillevigodden. Fra Sillevigodden går grensen langs land frem til Mannevigodden, fra dette punkt i rette linjer til Stangoddens sydligste punkt og derfra mot øst til N br. 58°06,20′ Ø lgd. 008°10,50′, derfra i en rett linje mot syd til N br. 58° 05,82′ Ø lgd. 008°10,50′, videre mot vest i en rett linje over Haaskjær til Torsøs østligste punkt herfra følger grensen Torsøs nordøstside til det nordligste punktet på Torsø, i en rett linje herfra til det sydligste punktet på Stokken. Fra Stokkens sydligste punkt i en rett linje til nordpynten til Ledholmen, herfra i en rett linje til nordøstpynten av Dvergsøya videre herfra til N br. 58° 07,40′ Ø lgd. 008°01,72′ og fra dette punktet i en rett linje tilbake til Odderøyas østpynt. 

D 2

Begrenset slik:

En rett linje fra nordvestre pynt på Ytre Flekkerøy til Mettesholmen, videre herfra i en rett linje til sydpynten av Andholmen, langs østsiden av Andholmen til det nordligste punktet på denne, derfra i en rett linje til nordøstpynten av Andø. Grensen følger deretter landet på nordsiden av Andø ut i Kyresundet til brua over til Andø, derfra videre langs landet rundt Fiskaabukta til Jaktodden, derfra i en rett linje gjennom Timlingens sydpynt til Bragdøya videre langs Bragdøyas sydside østover til Hestehovedet. Fra Hestehovedet går grensen i en rett linje til N br. 58°06,30′ Ø lgd. 008°01,53′ og fra dette punktet i en rett linje tilbake til den nordvestre pynten på Ytre Flekkerøy.

Melding om dykking i feltene D 1 og D 2 gis til havnevesenets trafikkavdeling.

§ 5-9.(motorisert ferdsel)..........
§ 5-10.(luftputefartøyer)

Luftputefartøyer må ikke brukes i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

Området beskrevet i § 5-8 a.

§ 5-11.(seilbrett)

Seilbrett må ikke brukes i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

Områdene beskrevet i § 5-8 a, b og c.

§ 5-12.(luftfartøyer)

Luftfartøyer kan, med mindre havneadministrasjonen bestemmer annerledes, bare lande og starte i følgende områder:

a.Østerhavnen innenfor en rett linje trukket fra Prestboen jernstake til østpynten av Odderøya.
§ 5-13.(opplag)..........
§ 5-14.(forbud mot visse typer motorisert ferdsel)

Bruk av jetski, vannscooter, vannmotorsykkel, vannmoped, motorisert surfebrett o.l., må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

Områdene beskrevet i § 5-8 A, B og C.

Alle kommunale småbåthavner og i de farvann innen Kristiansand kommunes sjøområde hvor det ved forskrift er innført fartsrestriksjoner.

§ 5-15.(meldeplikt)

Fartøyer over 50 reg brutto tonn, skal ved passering Kinn gi melding om dette til havneadministrasjonen på V.H.F. Også ved skifte av posisjon innen Kristiansand kommunes sjøområde gis slik melding.

§ 5-16.(fiske)

Det er ikke tillatt å sette ut faststående fiskeredskaper samt drivgarn i kommunens småbåthavner. Det samme gjelder i:

Områdene beskrevet i § 5-8 A, B og følgende deler av C begrenset slik:

I leden inn til Kristiansand fra vest (Vestergabet) i et område mellom følgende punkter:

1- N 58°05,73′, Ø 007°59,70′
2- N 58°05,60′, Ø 007°59,90′
3- N 58°04,92′, Ø 007°58,67′
4- N 58°04,88′, Ø 007°59,00′
5- N 58°04,42′, Ø 007°57,55′
6- N 58°04,34′, Ø 007°57,82′
§ 5-17.(fortøyning ved kommunale kaier mv.)

Dersom fartøyer under 15 meter som er henlagt (fortøyd) ved kommunale kaier, brygger, installasjoner eller anlegg uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen, eller at slike fartøyer fortøyes på en slik måte at det er til ulempe for havnevirksomheten, kan slike fartøyer fjernes av havneadministrasjonen for eiers regning og risiko.

Kap. VI. Avsluttende bestemmelser

§ 6-1.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Fra det tidspunkt forskriften her trer i kraft oppheves forskrift 7. januar 1992 nr. 48 om bruk av og orden i havner, Kristiansand kommune, Vest-Agder.

§ 6-2.(overgangsbestemmelser)

Tiltak det kreves tillatelse til etter disse forskrifter, og som allerede var foretatt uten tillatelse etter tidligere gjeldende lovgivning og forskrifter, kan kreves omgjort med 3 måneders varsel. Dersom det ikke er mulig å varsle eieren av anlegget eller innretning, kan disse fjernes uten varsel.