Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner, Vestfold

DatoFOR-2010-04-19-574
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2010
Sist endretFOR-2010-08-06-1164
EndrerFOR-1972-01-03-3045, FOR-1972-02-01-3046
Gjelder forTønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Sandefjord kommuner, Vestfold
HjemmelFOR-2003-06-19-748-§3, LOV-1984-06-08-51-§6, FOR-2009-12-15-1546-§4, LOV-2009-04-17-19-§13, FOR-1999-11-25-1234, LOV-1994-06-24-39-§506
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Tønsberg mv.

Hjemmel: Fastsatt av Tjøme kommunestyre 9. desember 2009 og Tønsberg bystyre 16. desember 2009 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd, gitt med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 6, og av Stokke kommunestyre 8. februar 2010 og Nøtterøy kommunestyre 17. februar 2010 med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 13, og av Kystverkets hovedkontor med hjemmel i forskrift 25. november 1999 nr. 1234 om opphevelse av forskrifter om lokal fartsbegrensning, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold punkt II, gitt med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten § 506. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 19. april 2010 med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd. Endret ved forskrifter 12 mai 2010 nr. 694 (i kraft 1 juni 2010), 6 aug 2010 nr. 1164.

§ 1.(fartsbegrensning)

5 knop er høyeste tillatte fart innenfor 100 meter fra land, øyer og skjær som er synlige over overflaten i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner.

5 knop er høyeste tillatte fart i følgende farvann:

a)I Husøysund i Tønsberg kommune vest for broen mellom Husvik og Jarlsø, innenfor en linje trukket gjennom Jarlsø lykt i posisjon 59° 14,50′ N, 010° 28,51′ Ø og posisjon 59° 14,36′ N, 010° 28,33′ Ø, og en linje trukket gjennom Kalvetangen lykt i posisjon 59° 14,71′ N, 010° 26,74′ Ø og posisjon 59° 14,91′ N, 010° 26,85′ Ø.
b)I indre havn og Tønsberg kanal i Tønsberg kommune innenfor en linje trukket gjennom posisjonene 59° 15,45′ N, 010° 25,59′ Ø (fast hvit lykt på Ørsnes) og 59° 15,57′ N, 010° 25,59′ Ø, og posisjonene 59° 16,06′ N, 010° 23,54′ Ø og 59° 16,53′ N, 010° 23,47′ Ø.
c)I Ekenessundet, Bjerkøysundet og Årøsund i Nøtterøy kommune innenfor linjer trukket gjennom posisjonene
1.59° 14,25′ N, 010° 26,10′ Ø og 59° 14,25′ N, 010° 26,29′ Ø,
2.59° 13,30′ N, 010° 27,91′ Ø (Fjærholmen), 59° 13,22′ N, 010° 28,70′ Ø (Varde) og 59° 12,46′ N, 010° 28,39′ Ø (Bjerkøy),
3.59° 11,78′ N, 010° 28,04′ Ø (Bjerkøy), 59° 11,48′ N, 010° 28,26′ Ø (Pølsa) og 59° 11,25′ N, 010° 28,15′ Ø (Nordre Årøy),
4.59° 10,65′ N, 010° 28,01′ Ø (Nordre Årøy), 59° 10,46′ N, 010° 27,96′ Ø og 59° 10,34′ N, 010° 27,77′ Ø (Søre Årøy) og
5.59° 10,18′ N, 010° 26,96′ Ø og 59° 10,18′ N, 010° 26,68′ Ø.
d)I Vrengen i Nøtterøy og Tjøme kommuner innenfor linjer trukket gjennom posisjonene:
1.59° 09,99′ N, 010° 24,38′ Ø og 59° 10,19′ N, 010° 24,78′ Ø og
2.59° 09,80′ N, 010° 22,79′ Ø og 59° 09,64′ N, 010° 22,56′ Ø og 59° 09,56′ N, 010° 22,57′.
e)I Håøyasundet i Nøtterøy kommune innenfor linjer trukket gjennom posisjonene:
1.59° 11,15′ N, 010° 21,39′ Ø og 59° 11,15′ N, 010° 21,63′ Ø og
2.59° 10,35′ N, 010° 21,93′ Ø og 59° 10,35′ N, 010° 21,77′ Ø og 59° 10,46′ N, 010° 21,42′ Ø.
f)I Røssesundet i Tjøme kommune innenfor linjer trukket gjennom posisjonene:
1.59° 04,27′ N, 010° 25,52′ Ø og 59° 04,27′ N, 010° 25,76′ Ø,
2.59° 07,27′ N, 010° 25,91′ Ø, 59° 07,49′ N, 010° 25,82′ Ø og
3.broen mellom Brøtsø og Hvasser.
g)I Sandøysund i Tjøme kommune innenfor linjer trukket gjennom posisjonene:
1.59° 05,05′ N, 010° 27,10′ Ø og 59° 05,05′ N, 010° 27,48′ Ø og
2.59° 04,73′ N, 010° 27,26′ Ø og 59° 04,73′ N, 010° 27,56′ Ø.
h)I Vasskalvsundet i Tjøme kommune innenfor linjer trukket gjennom posisjonene:
1.59° 05,91′ N, 010° 26,53′ Ø og 59° 06,02′ N, 010° 26,60′ Ø og
2.59° 05,81′ N, 010° 26,85′ Ø og 59° 05,96′ N, 010° 26,91′ Ø.
i)I Melsomvik havn i Stokke kommune innenfor en linje trukket gjennom posisjonene 59° 12,92′ N, 010° 20,61′ Ø og 59° 13,05′ N, 010° 20,72′ Ø.
j)I farvannet vest av Gåsøkalven, Gåsø og Ravnø i Stokke kommune innenfor linjer trukket gjennom posisjonene:
1.59° 12,71′ N, 010° 20,53′ Ø og 59° 12,52′ N, 010° 20,83′ Ø og 59° 11,90′ N, 010° 20,41′ Ø og
2.59° 11,66′ N, 010° 20,20′ Ø og 59° 11,57′ N, 010° 19,94′ Ø.

30 knop er høyeste tillatte fart vest og nord for en linje trukket gjennom følgende posisjoner i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner:

1.59° 15,32′ N, 010° 30,23′ Ø (østkanten av Batteriet på Vallø),
2.59° 12,25′ N, 010° 34,72′ Ø (nordligste punkt på Garnholmen),
3.59° 10,52′ N, 010° 35,98′ Ø (Fulehuk fyr),
4.59° 08,53′ N, 010° 29,74′ Ø (Leistein lykt),
5.59° 06,23′ N, 010° 30,32′ Ø (Lille Fjærskjær varde),
6.59° 02,85′ N, 010° 27,82′ Ø (Laksskjær lykt),
7.59° 03,25′ N, 010° 21,90′ Ø,
8.videre derfra langs kommunegrensen mellom Tjøme og Sandefjord gjennom posisjonene 59° 04,70′ N, 010° 21,50′ Ø, 59° 05,86′ N, 010° 20,75′ Ø, 59° 07,50′ N, 010° 20,00′ Ø, 59° 08,05′ N, 010° 20,40′ Ø, 59° 08,40′ N, 010° 19,90′ Ø og 59° 09,07′ N, 010° 19,80′ Ø og
9.videre derfra langs kommunegrensen mellom Stokke og Sandefjord mellom posisjonene 59° 09,28′ N, 010° 19,55′ Ø, 59° 09,48′ N, 010° 19,50′ Ø, 59° 09,57′ N, 010° 19,35′ Ø og 59° 10,10′ N, 010° 19,68′ Ø.
0Endret ved forskrifter 12 mai 2010 nr. 694 (i kraft 1 juni 2010), 6 aug 2010 nr. 1164.
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)Fartøy med lege om bord,
c)Fartøyer i sjøredningstjenesten, hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å fa utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser innenfor vedkommende kommunes sjøområde. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffansvar)

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. juni 2010.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 3. januar 1972 nr. 3045 om fartsgrenser for fartøy i Nøtterøy kommune, Vestfold og forskrift 1. februar 1972 nr. 3046 om fartsgrenser for fartøyer i Tjøme kommune, Vestfold.