Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere, Sirdal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-04-22-1921
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse22.04.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSirdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§40
Kunngjort08.11.2012   kl. 15.30
KorttittelForskrift om unntak fra vannscooterforbud, Sirdal

Hjemmel: Fastsatt av Sirdal kommunestyre 22. april 2010 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å regulere bruk av vannscootere og andre liknende motordrevne mindre fartøy konstruert for å føre personer, og som etter alminnelig språkbruk ikke kan betegnes som båter og lignende.

§ 2.Geografisk avgrensing

Forskriften gjelder for område avsatt til motorsport på Sirdalsvannet i kommuneplanen for Sirdal.

Området er ca. 450 x 750 m, og skal anlegges som vist på kart (område A) og eventuelt merkes med bøyer langs land eller på fjell.

Transport ut til område A og B skjer fortrinnsvis fra Tonstad småbåthavn.

§ 3.Aktivitetsmessig avgrensing

I området tillates konkurranser for vannscootere.

I forbindelse med større arrangementer o.l., kan rådmannen for en enkelt gang og i et begrenset tidsrom, gi tillatelse til bruk av «Stronde» (område B) til oppvisningskjøring.

Rådmannen kan for hvert arrangement stille krav om skriftlig plan for varslings- og sikringstiltak, med dokumentasjon som bl.a. kan omfatte beskrivelse av omfanget av personell, båter, utstyr mv. som skal benyttes til formålet, utforming og plassering av fysiske markeringer, kommunikasjonsprosedyrer, mv. Planen skal alltid angi hvem som er ansvarlig for varslings- og sikringstiltakene.

Rådmannen kan delegere administreringen av kjøring med vannscootere og lignende til en lokal organisasjon.

§ 4.Tidsmessig avgrensing

Områdene kan benyttes:

Hverdager mellom kl. 10.00 og 21.00.

Søndag og helligdager mellom kl. 13.00 og 21.00.

§ 5.Forskriftens ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. 

Kartvedlegg 

pdf.gif