Forskrift om unntak fra forbudet mot bruk av vannscooter og liknende, Ørland kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-05-19-736
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse19.05.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrland kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§40
Kunngjort03.06.2010   kl. 16.20
KorttittelForskrift om unntak fra vannscooterforbud, Ørland

Hjemmel: Fastsatt av Ørland kommunestyre 19. mai 2010 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å regulere bruk av vannscooter og andre liknende motordrevne mindre fartøy som er konstruert for å føre personer, og som etter alminnelig språkbruk ikke kan betegnes som båter.

Forskriften gjelder i Ørland kommune.

§ 2.Forbud

All bruk av vannscooter og andre fartøy som nevnt i § 1 er forbudt.

§ 3.Unntak

Unntatt fra forbudet er øvingsbane nord for nordre molo i Brekstad havn. Øvingsområdet avgrenses slik:

a. Bredde 63° 41′ 34.15″, lengde 9° 41′ 31.15″

b. Bredde 63° 41′ 20.85″, lengde 9° 40′ 31.65″

c. Bredde 63° 41′ 20.80″, lengde 9° 40′ 22.20″

d. Bredde 63° 41′ 23.05″, lengde 9° 40′ 9.95″

e. Bredde 63° 41′ 34.05″, lengde 9° 40′ 20.35″

Området skal merkes med bøyer i sjøen etter anvisning fra Ørland havnevesen.

Rådmannen gis videre myndighet til å dispensere fra forbudet i § 2, for avvikling av stevner og liknende når avvikles mellom kl. 09.00 og kl. 19.00 og ikke varer mer enn 2 dager, og arrangementet ikke medfører vesentlig fare eller ulempe for samfunnet, flora og fauna.

§ 4.Avgrensninger

Gjeldende lovverk for bruk av småbåter skal følges.

Bruk av vannscooter er bare tillatt etter kl. 09.00 på hverdager og etter kl. 13.00 på søndager og helligdager. Bruk av vannscooter er forbudt alle dager etter kl. 19.00.

§ 5.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen i denne forskriften straffes med bøter.

§ 6.Virksomhetsperiode og ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og er ikke tidsavgrenset.