Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde, Namsos kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-05-27-1101
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-1995-07-31-722
Gjelder forNamsos kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42
Kunngjort22.07.2010   kl. 13.45
KorttittelForskrift om bruk av havner mv., Namsos

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Namsos kommunestyre 27. mai 2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 14 første ledd og § 42 første ledd.

Kap. 1. Namsos kommunes sjøområde og havnemyndighetene.

§ 1-1.(virkeområde)

Grensene i sjøen for Namsos kommunes sjøområde, skal være rette linjer mellom følgende punkter:  

Punkt Nr.UTM-koordinaterN-breddeE-lengdeUTM-soneGradnett
N-verdiE-verdi°°Sjøkart
Namsen
171518006222506428051132334732WED
271514006224006427521132434732WED
Bangsund
371440006148256424031122554732WED
471385006146006423581122384732WED
Lyngenfjorden
571389856103106421261117054732WED
671396006099006421461116364732WED
771420006121006423031119274732WED
871425006115506423181118474732WED
Namsenfjorden, Folla, Rødsund, Lyngenfjorden
971466456125406425311120124732WED
1071469006132506425381121064732WED
1171500006136506427181121444732WED
1271512006125506427581120254732WED
1371512006100006428011117154732WED
1471491006057506426581111514732WED
1571493006053006427051111184732WED
1671515006058256428151112034732WED
1771540006053506429361111344732WED
1871560006034506430431109174732WED
1971602006010006433011106244732WED
2071624006011006434121106374732WED
21716560059655064360011360046,4732WED
2271699005928006438231056314632WED
2371697005840506438251045324632WED
2471750005873006441131049484632WED
2571781504923006442501056124632WED
2671756005925506441261057414632WED
2771738006000006440211105434732WED
2871689006039006437391110244732WED
2971686006073006437251114394732WED
3071648006103506435191118184732WED
3171648006122506435171120414732WED
3271656006133506435421122054732WED
3371657006141506435441123064732WED
Årbustraumen
3471649006182006435131128084732WED
3571653006183506435261128204732WED

Unntatt fra Namsos kommunes sjøområde er farvannet utenfor forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand på 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje.

De nye grensene er gjort gjeldende fra 1. januar 2010. Om et tiltak krever tillatelse fra statlig myndighet etter lov om havner og farvann eller forskrifter gitt i medhold til denne lov, er det ikke nødvendig med tillatelse etter forskriften.

§ 1-2.(havnestyret)

Som Namsos kommunes styringsorgan har havnestyret (Namsos kommunes utvalg for drift) ansvaret for og oppsyn med all bruk av og virksomhet, i Namsos kommunes havner og sjøområder. Havnestyret (Namsos kommunes utvalg for drift) fører kontroll med havneadministrasjonens virksomhet.

§ 1-3.(havneadministrasjonen)

Havneadministrasjonen utøver den kommunale havnedriften.

Havneadministrasjonen har det daglige tilsyn i Namsos kommunes havner og sjøområder og skal påse at havne og farvannsloven samt forskrifter, enkelt vedtak og andre avgjørelser truffet i medhold til denne loven blir etterlevd.

Under utøvelsen av sine tilsyns og håndhevelsesoppgaver skal havneadministrasjonens tjenestemenn bære uniform i de tilfeller havnestyret (Namsos kommunes utvalg for drift) finner det nødvendig og ha tjenestebevis. Dette skal vises av tjenestemenn som ikke bærer uniform når det forlanges.

§ 1-4.(vedtak om bruk av sjø og landområder)

Havnestyret (Namsos kommunes utvalg for drift) kan nedlegge forbud mot bruk eller sette vilkår for bruk av sjø og landområder i Namsos kommunes havner og sjøområder dersom:

-nyttetrafikken blir hindret.
-fartøyets ferdsel innen Namsos kommunes havner og sjøområder blir vanskeliggjort.
-havnevirksomheten på land blir hindret.
-visse bruksformer helt eller delvis utelukker hverandre.
-vedtatte planer for bruken gjør dette nødvendig.
-bruken kan volde fare eller skade.

Begrensningene skal ikke være større eller vare lengre enn det som er nødvendig.

I enkelte tilfeller kan havneadministrasjonen nedlegge forbud eller sette vilkår som nevnt i foregående ledd. Det samme gjelder når det ikke er tid til å sammenkalle havnestyret (Namsos kommunes utvalg for drift) før nødvendig vedtak treffes.

§ 1-5.(vilkår)

Til enhver tillatelse etter forskriften her kan havnestyret (Namsos kommunes utvalg for drift) eller havneadministrasjonen fastsette vilkår.

§ 1-6.(unntak)

Havnestyret (Namsos kommunes utvalg for drift) eller havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften.

§ 1-7.(delegering)

Havnestyret (Namsos kommunes utvalg for drift) kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.

§ 1-8.(sikkerhetskontroll)

Havnestyret (Namsos kommunes utvalg for drift) eller havneadministrasjonen kan iverksette undersøkelse av personer og gods som befinner seg i Namsos kommunes havner og sjøområder når hensynet til sikkerheten i skipsfarten krever det. Dette reduserer ikke det ansvar rederen har etter sjøfartslovgivningen.

§ 1-9.(straff)

Overtredelse av forskriften straffes etter lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

Kap. 2. Fortøyning, opphold i havnen m.m.

§ 2-1.(fortøyning, oppankring m.m.)

Havneadministrasjonen kan bestemme om, hvor og på hvilken måte et fartøy kan fortøye ved kommunens anlegg. Fortøyning må ikke skje i bærende konstruksjonsdel for kai, bygning eller annen innretning.

Fortøyninger, varp eller spring, må ikke uten tillatelse plasseres i eller utsettes over farled, eller stenge adkomsten til kaier, arealer eller på annen måte hindre ferdselen.

§ 2-2.(karantene)

Fartøyer som går i utenriksfart eller kommer fra områder med farlige smittsomme sykdommer, skal straks etter fortøyning ved kai ta de nødvendige forholdsregler for å hindre at skadedyr kommer i land, etter havneadministrasjonens nærmere bestemmelser.

Fartøyer som ankommer til sjøområdet med karanteneflagg eller som beordres undergitt karantene, skal ankre på anvist ankerplass, hvor fartøyet skal bli liggende inntil det gis ordre eller tillatelse til å gå til en annen ankrings eller fortøyningsplass.

Anvisning av eller ordre eller tillatelse til å gå til annen ankerplass eller fortøyningsplass gis av kommunens helsemyndigheter gjennom havneadministrasjonen.

§ 2-3.(flytting av fartøy)

Havneadministrasjonen kan bestemme at et fartøy skal flyttes eller fjernes, dersom hensynet til trafikkforholdene eller havnens drift gjør dette nødvendig, eller det er fare for skade.

Fartøyer med største lengde over 20 meter skal alltid ha tilgjengelig, tilstrekkelig mannskap for å kunne utføre havneadministrasjonens pålegg etter første ledd med mindre havneadministrasjonen bestemmer annet. Havneadministrasjonen kan bestemme at dette også skal gjelde mindre fartøyer.

§ 2-4.(taubåtassistanse)

Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy bruk av taubåt dersom det er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller hensyn til den øvrige ferdsel.

§ 2-5.(bruk av propell og maskiner)

Fartøy må ikke under opphold ved kai, bruke propell, herunder sidepropell før umiddelbart t før fartøyet skal gå. Under manøvrering til og fra kai skal det utvises forsiktighet slik at propellvannet ikke forårsaker skade på andre fartøyer eller havneanlegg. Det samme gjelder andre typer fremdrifts og manøvreringsmidler.

Hjelpemaskineri som forstyrrer arbeidsforhold og omgivelser kan havneadministrasjonen pålegge stoppet.

Under opphold ved kai er bruk av fremdriftsmaskineri som forstyrrer omgivelsene forbudt.

§ 2-6.(dekking av utløpsåpninger)

Under opphold ved kai skal fartøyer forsvarlig avstenge utløpsåpninger som vender mot kaien eller mot andre fartøyer, i den utstrekning det er nødvendig for at spillvann, damp eller lignende ikke skal være sjenerende eller volde skade.

§ 2-7.(røykutvikling)

Fartøyer i havnen må ikke forårsake sot eller røykutvikling som kan være til unødig sjenanse eller medføre skade.

§ 2-8.(støyende arbeid og lignende)

Havneadministrasjonen kan forby rustbanking eller annet støyende arbeide på fartøyer i Namsos kommunes havner og sjøområder.

Kap. 3. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg

§ 3-1.(virkeområde med definisjon)

Bestemmelsene i dette kapitel gjelder havnearealer og havneanlegg som eies eller disponeres av kommunen eller av selskap og sammenslutning der kommunen eier 50 % eller mer, her benevnt kommunens havnearealer og havneanlegg. Som havnearealer og havneanlegg regnes enhver bygning, innretning eller land og sjøareal som brukes til havneformål.

§ 3-2.(adgang til kommunens havnearealer og havneanlegg)

Havneadministrasjonen kan begrense eller forby adgangen til kommunens havnearealer og havneanlegg.

§ 3-3.(bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg)

Enhver må rette seg de bestemmelser og pålegg som havneadministrasjonen gir i forbindelse med bruken av kommunens havnearealer og havneanlegg.

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten havneadministrasjonens tillatelse brukes til virksomheter som faller utenom havnens normale aktiviteter.

§ 3-4.(handel, fabrikkdrift, lagring og lignende)

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten tillatelse fra havneadministrasjonen brukes til handel, produksjon, auksjoner, omsetningsvirksomhet, lagring av varer og lignende.

Likeledes må ikke kommunens havnearealer brukes til friluftstilstelninger og lignende, som opptar stor plass eller medfører sammenstimlinger av mennesker, uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-5.(lossing, lasting og transport)

Lossing, lasting og transport må skje forsvarlig slik at kommunens havnearealer og havneanlegg ikke påføres skader. Varer må ikke slepes på kai uten bruk av ruller eller traller og heller ikke styrtes fra kjøretøy, jernbanevogner eller fartøy, uten forsvarlig underlag.

§ 3-6.(tungt godshåndteringsutstyr)

Ved bruk av tungt godshåndteringsutstyr må grensene for belastning bestemt for arealet eller anlegget ikke overskrides.

§ 3-7.(frist for utførelse av laste- lossearbeid)

Havneadministrasjonen kan fastsette en rimelig frist for når lasting eller lossing skal være ferdig utført.

§ 3-8.(lagring av losse- lastemateriell)

Losse-, laste- og transportmateriell skal etter bruk fjernes eller settes bort på det sted havneadministrasjonen anviser.

§ 3-9.(oppbevaring av varer og lignende)

Intet må opplegges på kommunens kaier, lager eller arealer uten havneadministrasjonen tillatelse. Disse må ikke komme nærmere kaikant enn 1 meter og nærmere kran eller jernbanespor enn 1,4 meter.

Adkomsten til lager, fartøyer, fortøyningsinnretninger, innretninger av betydning for sikkerheten, eller landingstrapper, må ikke sperres.

Varer og lignende, skal fjernes snarest mulig etter lossing og senest 48 timer, hvis havneadministrasjonen ikke tillater dem opplagt i lengre tid. Havneadministrasjonen kan flytte varene for eierens regning og risiko, når forholdene gjør det nødvendig.

Kommunen er ikke forpliktet til å inngjerde eller føre tilsyn med opplagte varer på sine kaier, lager eller arealer.

§ 3-10.(ut- eller ompakking av varer)

Utpakking eller ompakking, bearbeiding og lignende som forurenser eller er til hinder for ferdselen eller arbeidet i havnen, er ikke tillatt på kommunens havnearealer og havneanlegg uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-11.(fjerning av avfall)

Den som har benyttet havnearealer og havneanlegg til lossing eller lasting, plikter å fjerne emballasje rester av last og lignende så snart som mulig etter lossing eller lasting er avsluttet og senest innen arbeidstidens slutt eller til den tid havneadministrasjonen bestemmer. Avfall mv. må kun bringes på anvist sted.

§ 3-12.(fjerning av kjøretøy)

Kjøretøyer som er parkert i strid med parkeringsforbud eller på en slik måte at det er til ulempe for havnevirksomheten, kan fjernes av havneadministrasjonen for eierens regning og risiko.

§ 3-13.(varsel om skade)

Den som har forårsaket skade på kommunens havnearealer og havneanlegg eller innretninger, plikter snarest mulig å melde dette til havneadministrasjonen.

Kap. 4. Forskjellige bestemmelser

§ 4-1.(vrak mv. som kan volde fare eller skade)

Vrak, synkeferdige fartøyer eller gjenstander som kan volde fare eller skade, må ikke føres inn i Namsos kommunes havner og sjøområder uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 4-2.(sikring av fartøyer og gjenstander)

Fartøyer og gjenstander må sikres slik at de ikke kan komme i drift eller på annen måte volde skade eller fare. Dersom fare eller skade likevel skulle oppstå, plikter eieren eller den ansvarlige straks å iverksette nødvendige tiltak for å hindre eller begrense skaden.

§ 4-3.(bruk av offentlige arealer til plassering av fartøyer m.m.)

Uten tillatelse fra havneadministrasjonen må fartøyer eller gjenstander ikke plasseres på kommunale havnearealer og havneanlegg. Det samme gjelder for plassering på andre kommunale og offentlige arealer med mindre plasseringen er kortvarig.

§ 4-4.(overlastede fartøyer)

Havneadministrasjonen kan nekte overlastede eller ikke sjødyktige fartøyer å forlate kai eller fortøyning, samt beordre slike fartøyer til nærmeste land eller kai.

§ 4-5.(passering av flytende arbeidsredskaper m.m.)

Ved passering av mudderapparat, dykker og arbeidsprammer, flåter og lignende eller hvor det pågår anleggsarbeid i og ved sjøen, skal det utvises særlig aktsomhet.

Passerende må om nødvendig holde godt unna og redusere hastigheten til minste styrefart slik at det ikke oppstår bølgeslag eller annen fare for skade.

§ 4-6.(isbryting)

Utenfor de alminnelig benyttede skipsledene, må ingen bryte råk eller lage annen åpning i isen som kan volde fare eller ulempe, uten at det er innhentet tillatelse fra havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen avgjør hva som kan regnes som alminnelig benyttet skipslei.

§ 4-7.(dykkerarbeid m.m.)

Dykkerarbeid skal ikke finne sted uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

Dykkerarbeid skal markeres med det internasjonale signal flagg «A» eller med tilsvarende merket skjerm. Om natten skal markering være belyst. Bestemmelsene gjelder ikke dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier, må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig gis melding til havneadministrasjonen om dykking.

§ 4-8.(bruk av eksplosive varer)

Eksplosive varer skal ikke brukes før det er gitt tillatelse fra havneadministrasjonen.

Kap. 5. Supplerende bestemmelser

§ 5-1.(bruk av sidepropell) .........
§ 5-2.(ferje og fløttmannstrafikk)

Innen Namsos kommunes havner og sjøområder skal ingen drive ervervmessig ferje og fløttmannstrafikk eller rutetrafikk uten havnestyret (Namsos kommunes utvalg for drift) tillatelse. Bestemmelsen her gjelder ikke når det kreves tillatelse fra annen myndighet.

§ 5-3.(registrering av slepebåter, lektere og lignende)

Den som disponerer losjiskip, lektere, slepebåter, vannbåter, bunkersbåter, verkstedbåter eller produksjonsfartøyer so skal anvendes innenfor Namsos kommunes havner og sjøområder skal innen utgangen av januar hvert år, melde fra til havneadministrasjonen for registrering og gi de opplysninger havneadministrasjonen ber om.

Fartøyer av denne art som tas i bruk innen Namsos kommunes havner og sjøområder i løpet av året, skal innen 8 dager etter at de er tatt i bruk meldes havneadministrasjonen.

Dersom fartøy nevnt i foregående ledd ikke er påført registreringsnummer, kan det tildeles et nummer av havneadministrasjonen som også bestemmer hvordan nummeret skal påføres fartøyet. Det registeret havneadministrasjonen fører etter denne bestemmelse skal være offentlig.

§ 5-4.(passering av broer, kanaler mv.) ...........
§ 5-5.(tillatelse til anlegg og innretninger)

Paragrafen her gjelder innenfor hele Namsos kommunes havner og sjøområder.

a: Indre Namsos kommunes havner og sjøområder, definert som: Sjøområdet innenfor en rett linje fra Kiskai Tiendeholmen (posisjon N 64° 27,59′ Ø 11° 30,05′) til tidligere Shell kai, Anfinnvika (posisjon N 64° 27,73′ Ø 11° 28,68′)

Indre del av Bangsundstrømmen fra nordlig ende av Kjølsø (posisjon N 64° 24,49′ Ø 11° 21,58′)

Ingen må legge ut faste eller flytende anlegg eller innretninger slik som for eksempel flåter, kiosker, husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer og lignende uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen. Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til ulempe for ferdselen eller andre brukere av området.

§ 5-6.(vesentlig hindringer eller ulemper for ferdselen)

Når bruker av farvann kan skape vesentlige hindringer eller ulemper for den alminnelige ferdsel, skal det gis melding til havneadministrasjonen om bruken senest 24 timer før den iverksettes.

Havneadministrasjonen kan kreve at bruken ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-7.(arrangementer)

Arrangører eller ansvarlig for regattaer, fritidsbåtsamlinger eller andre arrangementer som kan være til ulempe for nyttetrafikken, skal hvis mulig senest 24 timer før arrangementets begynnelse gi melding til havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen kan kreve at arrangementet ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-8.(dykking)

Dykking må ikke finne sted i følgende områder uten tillatelse fra havneadministrasjonen:

a: Samme område som beskrevet i § 5-5 a.

Havneadministrasjonen kan imidlertid forby dykking i andre områder, samt ti en hver tid trekke gitt tillatelse tilbake.

Bestemmelsene gjelder ikke dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier, må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig gis melding til havneadministrasjonen om dykking.

§ 5-9.(motorisert ferdsel) .......
§ 5-10.(luftputefartøy)

Luftputefartøyer må ikke brukes i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

a: Samme område som beskrevet i § 5-5 a.

§ 5-11.(seilbrett)

Seilbrett må ikke brukes må ikke brukes i følgende område uten tillatelse fra havneadministrasjonen:

§ 5-5. a: Indre Namsos kommunes havner og sjøområder, definert som: Sjøområdet innenfor en rett linje fra Kiskai Tiendeholmen (posisjon N 64° 27,59′ Ø 11° 30,05′) til tidligere Shell kai, Anfinnvika (posisjon N 64° 27,73′ Ø 11° 28,68′)

§ 5-12.(luftfartøyer)

Luftfartøyer) kan, med mindre havneadministrasjonen bestemmer annerledes, bare lande og starte i følgende område:

Utenfor § 5-5 a

a: Indre Namsos kommunes havner og sjøområder, definert som: Sjøområdet innenfor en rett linje fra Kiskai Tiendeholmen (posisjon N 64° 27,59′ Ø 11° 30,05′) til tidligere Shell kai, Anfinnvika (posisjon N 64° 27,73′ Ø 11° 28,68′)

§ 5-13.(opplag)

Fartøyer med største lengde over 20 meter, og som skal ligge i opplag i over en måned, skal meldes til havneadministrasjonen, som kan kreve at opplag ikke kan skje uten tillatelse.

Havneadministrasjonen kan forlange et opplagt fartøy flyttet eller fjernet.

Denne forskrift gjelder ikke fartøyer som omfattes av statlige forskrifter om opplag.

§ 5-14.(forbud på visse typer av motorisert ferdsel)

Bruk av jetski, vannscooter, vannmotorsykkel, vannmoped, motorisert surfbrett o.l. må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

a: Samme område som beskrevet i § 5-5 a

Kap. 6. Avsluttende bestemmelser

§ 6-1.(opphevelse)

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Fra det tidspunktet forskriften her trer i kraft, oppheves forskrift 31. juli 1995 nr. 722 om bruk av og orden i havner, Namsos kommune, Nord-Trøndelag.

§ 6-2.(overgangsbestemmelser)

Tiltak det kreves tillatelse til etter disse forskrifter, og som allerede var foretatt uten tillatelse etter tidligere gjeldene lovgivning og forskrifter, kan kreves omgjort med 3 måneders varsel. Dersom det ikke er mulig å varsle eieren av anlegget eller innretning, kan det fjernes uten varsel.