Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 21, Knappensundet, Dolviken og Kviturspollen, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2010-06-21-924
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelFOR-2003-06-19-748-§3, LOV-1984-06-08-51-§6, FOR-2009-12-15-1546-§4, LOV-2009-04-17-19-§13
Kunngjort24.06.2010
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Bergen

Hjemmel: Fastsatt av Bergen og Omland havnestyre 13. november 2009 med hjemmel i forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 3 første ledd, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 § 6 andre ledd. Stadfestet 21. juni 2010 av Kystverkets hovedkontor med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 13.

§ 1.(fartsbegrensning)

5 knop er høyeste tillatte fart på sjøen i følgende farvann:

a)i Knappensundet og Dolviken innenfor området avgrenset av Straume bro (60° 19,27′ N, 05° 16,14′ E) i øst og en rett linje trukket fra Stamneset i posisjon 60° 19,31′ N, 05° 14,95′ E til Knappen i posisjon 60° 19,35′ N, 05° 15,26′ E.
b)i Kviturspollen innenfor området avgrenset av Ådlandsstraumen bro (60° 16,07′ N, 05° 15,11′ E) i øst, og en rett nord-sør linje gjennom skjær i Synningasundet i posisjon 60 ° 15,75′ N, 05° 14,27′ E.
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet i første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffeansvar)

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.