Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 10, Lindesnes kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-06-21-925
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.09.2010
Sist endretFOR-2010-08-06-1165 fra 01.09.2010
EndrerFOR-1995-05-10-444
Gjelder forLindesnes kommune, Vest-Agder
HjemmelFOR-2009-12-15-1546-§4, LOV-2009-04-17-19-§13
Kunngjort24.06.2010
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjøen, Lindesnes

Hjemmel: Fastsatt av Lindesnes kommunestyre 22. april 2010 med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 13. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 21. juni 2010 med hjemmel i i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd. Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1165 (i kraft 1 sep 2010).

§ 1.(fartsbegrensning)

5 knop høyeste tillatte fart på sjøen i tidsrommet 1. mai til 31. august innfor 50 meter fra land, holmer, skjær som er synlige over vannflaten.

5 knop er høyeste tillatte fart hele året i følgende farvann:

a)Jåsundet avgrenset av en linje fra Kråkenesodden (posisjon 58° 4,080′ N, 007° 7,488′ Ø) til Kittelsenesodden (posisjon 58° 4,274′ N, 007° 7,543′ Ø), og av en linje fra den nordligste pynten av Jåsundholmen (posisjon 58° 4,452′ N, 007° 8,999′ Ø) til østligste pynten på Lyngdalsida (posisjon 58° 4,428′ N, 7° 8,883′ Ø).
b)Svinør avgrenset i vest av en linje fra Lundsodden (posisjon 58° 1,842′ N, 007° 13,127′ Ø) til Lussevika (posisjon 58° 1,934′ N, 007° 12,725′ Ø), i øst av en linje fra den nordligste pynten av Hammarøy (posisjon 58° 1,885′ N, 007° 13,803′ Ø) langs østsiden av Skipsrangholmen til fastlandet (posisjon 58° 2,028′ N, 007° 13,550′ Ø), en linje fra den østligste pynten av Hammarøy (posisjon 58° 1,739′ N, 007° 14,009′ Ø) langs østsiden av Gillerholmen til den nordligste pynten av Olavsøy (posisjon 58° 1,674′ N, 007° 14,053′ Ø), og i sør av en linje fra den vestligste pynten av Olavsøy (posisjon 58° 1,540′ N, 007° 14,013′ Ø) til hovedøya på Svinør (posisjon 58° 1,524′ N, 007° 13,951′ Ø).
c)Stokke til Båly og Spangereidkanalen, avgrenset i nord av en linje fra Ryvika/Storbakken (posisjon 58° 3,230′ N, 007° 8,603′ Ø) til andre siden av fjorden/Skavika (posisjon 58° 3,273′ N, 007° 9,076′ Ø), i sør av en linje fra østligste odden av Nyresnes (posisjon 58° 2,174′ N, 007° 8,845′ Ø) til den vestligste pynten på Bålyhove (posisjon 58° 2,268′ N, 007° 9,087′ Ø), og en linje fra den sørligste odden av Bålyhove (posisjon 58° 2,302′ N, 007° 9,265′ Ø) til det sørligste punkt på Terneholmen (posisjon 58° 2,415′ N, 007° 9,292′ Ø).
d)Narvesundet ved Underøy, avgrenset av en linje fra den sørligste pynten av Furuholmen (posisjon 58° 2,728′ N, 007° 15,418′ Ø) til holmen ved Tenteodden (posisjon (58° 2,695′ N, 007° 15,452′ Ø), og en linje fra sørligste odden på Narvesund (posisjon 58° 2,871′ N, 007° 15,988′ Ø) sør til hovedøya (posisjon 58° 2,828′ N, 007° 15,997′ Ø).
e)Svennevikbukta avgrenset av en linje fra den sørligste pynten på Skudnes (posisjon 58° 2,983′ N, 007° 11,764′ Ø) til vestligste pynt på Mekrelodden (posisjon 58° 2,884′ N, 007° 11,753′ Ø).
f)Tjøm avgrenset av en linje fra odden på Tjøm (posisjon 58° 1,775′ N, 007° 17,768′ Ø) til vestligste pynt på Kåfjordnes (posisjon 58° 1,742′ N, 007° 17,973′ Ø).
0Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1165 (i kraft 1 sep 2010).
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

-Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer
-fartøyer med lege om bord
-fartøyer i sjøredningstjenesten

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som er nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffansvar)

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. september 2010.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. mai 1995 nr. 444 om fartsbegrensning ved Svinør, Lindesnes kommune, Vest-Agder, sjøkart nr. 10.