Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner, Harstad kommune, Troms

DatoFOR-2010-09-13-1914
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-1998-07-27-784
Gjelder forHarstad kommune, Troms
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42, FOR-2009-12-15-1547-§2
Kunngjort24.11.2011   kl. 14.20
KorttittelForskrift om farvann og havner, Harstad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Harstad Havnestyre 7. august 2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 14 første ledd og § 42 første ledd. Godkjent av Harstad kommunestyre 13. september 2010 i medhold av forskrift 15. desember 2009 nr. 1547 om kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner § 2.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1-1.(virkeområde)

Forskriften her gjelder for havner i Harstad kommune og i kommunens sjøområde med mindre annet er bestemt i de enkelte paragrafer.

Om et tiltak krever tillatelse fra statlig myndighet etter lov om havner og farvann eller forskrifter gitt i medhold av denne lov, er det ikke nødvendig med tillatelse etter forskriften.

§ 1-2.(havnestyret)

Som kommunenes styringsorgan har Harstad Havns havnestyre (heretter havnestyret) ansvaret for, og oppsyn med all bruk av og virksomhet i den kommunale havnen. Havnestyret fører kontroll med den kommunale havneadministrasjonens virksomhet.

§ 1-3.(havneadministrasjonen)

Den kommunale havneadministrasjonen (heretter havneadministrasjonen) utøver den kommunale havnedriften. Havneadministrasjonen har det daglige tilsyn i havnen og kommunens sjøområder, og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven blir etterlevd.

Under utøvelse av sine tilsyns- og håndhevelsesoppgaver skal havneadministrasjonens tjenestemenn bære uniform i de tilfeller havnestyret finner det nødvendig, og ha tjenestebevis. Dette skal vises av tjenestemenn som ikke bærer uniform når det forlanges.

§ 1-4.(vedtak om bruk av sjø- og landområder)

Havnestyret kan nedlegge forbud mot bruk eller sette vilkår for bruk av sjø- og landområdene i havnen og kommunens sjøområder dersom:

-nyttetrafikken blir hindret
-fartøyers ferdsel i kommunens sjøområde blir vanskeliggjort
-havnevirksomheten på land blir hindret
-visse bruksformer helt eller delvis utelukker hverandre
-vedtatte planer for bruken gjør det nødvendig
-bruken kan volde fare eller skade.

Begrensningene skal ikke være større eller vare lengre enn det som er nødvendig.

I kurante tilfeller kan havneadministrasjonen nedlegge forbud eller sette vilkår som nevnt i foregående ledd. Det samme gjelder når det ikke er tid til å sammenkalle havnestyret før et nødvendig vedtak treffes.

§ 1-5.(vilkår)

Til enhver tillatelse etter denne forskriften kan havnestyret eller havneadministrasjonen fastsette vilkår.

§ 1-6.(unntak)

Havnestyret og havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften.

§ 1-7.(delegering)

Havnestyret kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.

§ 1-8.(sikkerhetskontroll)

Havnestyret eller havneadministrasjonen kan iverksette undersøkelser av personer og gods som befinner seg i havnen eller kommunens sjøområder når hensynet til sikkerheten i skipsfarten krever det. Dette reduserer ikke det ansvar rederen har etter sjøfartslovgivningen.

§ 1-9.(straff)

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

Kap. II. Fortøyning, opphold i havnen m.m.

§ 2-1.(fortøyning, oppankring mv.)

Havneadministrasjonen kan bestemme om, hvor og på hvilken måte et fartøy kan fortøye ved anlegg som eies eller disponeres av havnen. Fortøyning må ikke skje i bærende konstruksjonsdel for kai, bygning eller annen innretning. Havneadministrasjonen kan pålegge bruk av fortøyningsassistanse ved anløp til anlegg som disponeres eller eies av havnen.

Fortøyninger, anker eller spring, må ikke uten tillatelse plasseres i eller utsettes over farled, eller stenge adkomsten til kaien, landarealer og sjøområder eller på annen måte hindre ferdselen.

§ 2-2.(karantene m.m.)

Fartøyer som går i utenriks fart eller kommer fra områder med farlige smittsomme sykdommer, skal straks etter fortøyning ved kai ta de nødvendige forholdsregler for å hindre at skadedyr kommer i land, etter havneadministrasjonens nærmere bestemmelser.

Fartøyer som ankommer til havnen med karanteneflagg eller som beordres undergitt karantene, skal ankre på anvist ankerplass hvor fartøyet skal bli liggende inntil det gis ordre eller tillatelse til å gå til annen ankrings- eller fortøyningsplass.

Anvisning av eller ordre eller tillatelse til å gå til annen ankerplass eller fortøyningsplass gis av kommunens helsemyndigheter gjennom havneadministrasjonen.

§ 2-3.(flytting av fartøy)

Havneadministrasjonen kan bestemme at et fartøy skal flyttes eller fjernes, dersom hensynet til trafikkforholdene eller havnens drift gjør dette nødvendig, eller det er fare for skade.

Fartøyer med største lengde over 20 meter skal alltid ha tilgjengelig, tilstrekkelig mannskap for å kunne utføre havneadministrasjonens pålegg etter første ledd, med mindre havneadministrasjonen bestemmer annet. Havneadministrasjonen kan bestemme at dette også skal gjelder mindre fartøyer.

§ 2-4.(taubåtassistanse)

Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy bruk av taubåt dersom dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller av hensyn til den øvrige ferdsel.

§ 2-5.(bruk av propell og maskineri)

Fartøy må ikke under opphold ved kai bruke propell, herunder sidepropell, før umiddelbart før fartøyet skal gå. Under manøvrering til eller fra kai, skal det utvises forsiktighet slik at propellvannet ikke forårsaker skade på andre fartøyer eller havneanlegg. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler.

Hjelpemaskineri som forstyrrer arbeidsforhold og omgivelser kan havneadministrasjonen pålegge stoppet.

Under opphold ved kai er bruk av fremdriftsmaskineri som forstyrrer omgivelsene forbudt.

§ 2-6.(dekking av utløpsåpninger)

Under opphold ved kai skal fartøyer forsvarlig avstenge utløpsåpninger som vender mot kaien eller mot andre fartøyer i den utstrekning det er nødvendig for at spillvann, damp e.l. ikke skal være sjenerende eller volde fare.

§ 2-7.(røykutvikling)

Fartøyer i havnen må ikke forårsake sot eller røykutvikling som kan være til unødig sjenanse eller medføre skade.

§ 2-8.(støyende arbeid o.l.)

Havneadministrasjonen kan forby rustbanking eller annet støyende arbeid på fartøyer i havnen og kommunenes sjøområder.

Kap. III. Bruk av den kommunale havnens havnearealer og havneanlegg

§ 3-1.(virkeområde med definisjon)

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder havner og havneanlegg som eies eller disponeres av den kommunale havnen eller av selskap og sammenslutning der den kommunale havnen eier 50 % eller mer, her benevnt kommunens havner og havneanlegg.

§ 3-2.(adgang til havnens havnearealer og havneanlegg)

Havneadministrasjonen kan begrense eller forby adgangen til kommunens havner og havneanlegg.

§ 3-3.(bruk av kommunens havner og havneanlegg)

Enhver må rette seg etter de bestemmelser og pålegg som havneadministrasjonen gir i forbindelse med bruken av kommunens havner og havneanlegg.

Kommunens havner og havneanlegg må ikke uten havneadministrasjonens tillatelse brukes til virksomheter som faller utenom havnens normale aktiviteter.

§ 3-4.(handel, fabrikkdrift, lagring o.l.)

Kommunens havner og havneanlegg må ikke uten tillatelse fra havneadministrasjonen brukes til handel, produksjon, auksjoner, omsetningsvirksomhet, lagring av varer o.l.

Likeledes må ikke kommunens havner brukes til friluftstilstelninger o.l. som opptar stor plass eller medfører sammenstimling av mennesker, uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-5.(lossing, lasting og transport)

Lossing, lasting og transport må skje forsvarlig slik at kommunens havner og havneanlegg ikke påføres skader. Varer må ikke slepes på kai uten bruk av ruller eller traller og heller ikke styrtes fra kjøretøy eller fartøy uten forsvarlig underlag.

§ 3-6.(tungt godshåndteringsutstyr)

Ved bruk av tungt godshåndteringsutstyr må grensene for belastning bestemt for arealet eller anlegget ikke overskrides.

§ 3-7.(frist for utførelse av laste- og lossearbeid)

Havneadministrasjonen kan fastsette en rimelig frist for når lasting eller lossing skal være ferdig utført.

§ 3-8.(lagring av losse- og lastemateriell)

Losse-, laste- og transportmateriell skal etter bruk fjernes eller settes bort på det sted havneadministrasjonen anviser.

§ 3-9.(oppbevaring av varer o.l.)

Intet må opplegges på kommunens kaier, lager eller arealer uten havneadministrasjonens tillatelse. Varer som tillates opplagt, skal oppta minst mulig areal. Disse må ikke komme nærmere kaikant enn 1 meter og nærmere kran eller jernbanespor enn 1,4 meter. Adkomsten til lager, fartøyer, fartøysinnretninger, innretninger av betydning for sikkerheten eller landingstrapper må ikke sperres.

Varer o.l. skal fjernes snarest mulig etter endt lossing og senest 48 timer, hvis havneadministrasjonen ikke tillater dem opplagt i lengere tid. Havneadministrasjonen kan flytte varene for eierens regning og risiko, når forholdene gjør det nødvendig.

Kommunen er ikke forpliktet til å inngjerde eller føre tilsyn med opplagte varer på sine kaier, lager eller arealer.

§ 3-10.(ut- eller ompakking av varer)

Utpakking eller ompakking, bearbeiding o.l. som forurenser eller er til hinder for ferdselen eller arbeidet i havnen, er ikke tillatt på kommunens havner og havneanlegg uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-11.(fjerning av avfall)

Den som har benyttet havner eller havneanlegg til lossing eller lasting, plikter å fjerne avfall, emballasje, rester av last o.l. så snart om mulig etter at lossing eller lasting er avsluttet og senest innen arbeidstidens slutt eller til den tid havneadministrasjonen bestemmer. Avfall mv. må kun anbringes på anvist sted.

§ 3-12.(fjerning av kjøretøy)

Kjøretøyer som er parkert i strid med parkeringsforbud eller på en slik måte at det er til ulempe for havnevirksomheten, kan fjernes av havneadministrasjonen for eierens regning og risiko.

§ 3-13.(varsel om skade)

Den som har forårsaket skade på kommunens havner, havneanlegg eller innretninger, plikter snarest å melde dette til havneadministrasjonen.

Kap. IV. Forskjellige bestemmelser

§ 4-1.(vrak mv. som kan volde fare eller skade)

Vrak, synkeferdige fartøyer eller gjenstander som kan volde fare eller skade, må ikke føres inn i områder som nevnt i § 1-1 uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 4-2.(sikring av fartøyer og gjenstander)

Fartøyer og gjenstander må sikres slik at de ikke kan komme i drift eller på annen måte volde fare eller skade. Dersom fare eller skade likevel skulle oppstå, plikter eieren eller den ansvarlige straks å iverksette nødvendige tiltak for å hindre eller begrense faren eller skaden.

§ 4-3.(bruk av offentlige arealer til plassering av fartøyer m.m.)

Uten tillatelse fra havneadministrasjonen må fartøyer eller gjenstander ikke plasseres på kommunale havner og havneanlegg. Det samme gjelder for plassering på andre kommunale og offentlige arealer med mindre plasseringen er kortvarig.

§ 4-4.(overlastede fartøyer)

Havneadministrasjonen kan nekte overlastede eller ikke sjødyktige fartøyer å forlate kai eller fortøyning, samt beordre slike fartøyer til nærmeste land eller kai.

§ 4-5.(passering av flytende arbeidsredskaper m.m.)

Ved passering av mudderapparater, dykker- og arbeidsprammer, flåter o.l., eller hvor det pågår anleggsarbeid i eller ved sjøen, skal det vises særlig aktsomhet. Passerende må om nødvendig holde godt unna og redusere farten til minste styrefart slik at det ikke oppstår bølgeslag eller annen fare for skade.

§ 4-6.(isbryting)

Utenfor de alminnelig benyttede skipsleiene, må ingen bryte råk eller lage annen åpning i isen som kan volde fare eller ulempe, uten at det er innhentet tillatelse fra havneadministrasjonen.

Havneadministrasjon avgjør hva som kan regnes som alminnelig benyttet skipslei.

§ 4-7.(dykkerarbeid m.m.)

Dykkerarbeid skal ikke finne sted uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

Dykkerarbeid skal markeres med det internasjonale signalflagg «A» eller med tilsvarende merket skjerm. Om natten skal markeringen være belyst.

Bestemmelsen gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier, må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig foretas merking som nevnt i denne bestemmelsens annet ledd, og gis melding til havneadministrasjonen om dykkingen.

§ 4-8.(bruk av eksplosive varer)

Eksplosive varer skal ikke brukes før det er gitt tillatelse fra havneadministrasjonen.

Kap. V. Supplerende bestemmelser

§ 5-1.(forbud mot bruk av sidepropell)
§ 5-2.(ferje- og fløttmannstrafikk)

I kommunens sjøområder skal ingen drive ervervsmessig ferje-, fløttmannstrafikk eller rutetrafikk uten havnestyrets tillatelse. Bestemmelsen her gjelder ikke når det kreves tillatelse fra annen myndighet.

§ 5-3.(registrering av slepebåter, lektere o.l.)

Den som disponerer losjiskip, lektere, slepebåter, vannbåter, bunkersbåter, verkstedbåter eller produksjonsfartøyer som bare skal anvendes innenfor kommunens sjøområde skal, innen utgangen av januar hvert år, melde fra til havneadministrasjonen for registrering og gi de opplysninger havneadministrasjonen ber om. Fartøyer av denne art som tas i bruk innen kommunens sjøområde i løpet av året, skal innen 8 dager etter at de er tatt i bruk meldes til havneadministrasjonen. Dersom fartøy nevnt i foregående ledd ikke er påført registreringsnummer, kan det tildeles nummer av havneadministrasjonen som også bestemmer hvordan nummeret skal påføres fartøyet. Det registeret havneadministrasjonen fører etter denne bestemmelse skal være offentlig.

§ 5-4.(passering av broer, kanaler mv.)
§ 5-5.(tillatelse til anlegg og innretninger)

Ingen må, innenfor kommunens sjøområde, legge ut faste eller flytende anlegg eller innretninger slik som for eksempel flåter, kiosker, husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer og lignende uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen. Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til ulempe for ferdselen eller andre brukere av området.

§ 5-6.(vesentlige hindringer eller ulemper for ferdselen)

Når bruk av farvann kan skape vesentlige hindringer eller ulemper for den alminnelige ferdsel, skal det gis melding til havneadministrasjonen om bruken senest 24 timer før den iverksettes.

Havneadministrasjonen kan kreve at bruken ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-7.(arrangementer)

Arrangør eller ansvarlig for regattaer, båtstevner, fritidsbåtsamlinger eller andre arrangementer som kan være til ulempe for nyttetrafikken skal hvis mulig senest 24 timer før arrangementets begynnelse gi melding til havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen kan kreve at arrangementet ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-8.(dykking)

Dykking må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

a)I indre havneområde innenfor en linje trukket mellom Stangnesodden lykt og Trondenes kirke.

Havneadministrasjonen kan midlertidig forby dykking i andre områder, samt til enhver tid trekke gitt tillatelse tilbake.

Bestemmelsen her gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig gis melding til havneadministrasjonen om dykkingen.

§ 5-9.(motorisert ferdsel)
§ 5-10.(luftputefartøyer)

Luftputefartøyer må ikke brukes i følgende områder etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

a)Syd for en linje trukket mellom Larsneset og tankanleggene på Gansås.
§ 5-11.(seilbrett og vannskiaktiviteter)

Seilbrett må ikke brukes i følgende områder uten tillatelse fra havneadministrasjonen:

a)Se § 5-10 bokstav a.
§ 5-12.(luftfartøyer)

Luftfartøyer kan, med mindre havneadministrasjonen bestemmer annerledes, bare lande og starte i følgende områder:

a)I området nord for en linje trukket 280 grader fra nordspissen av L. Tjuvholmen og vest for en linje trukket mellom sydspissen av Mågøya og Larsneset.
§ 5-13.(opplag)

Fartøyer med største lengde over 20 meter, og som skal ligge i opplag i over en måned, skal meldes til havneadministrasjonen, som kan kreve at opplag ikke kan skje uten tillatelse.

Havneadministrasjonen kan forlange et opplagt fartøy flyttet eller fjernet.

Denne forskrift gjelder ikke fartøyer som omfattes av statlige forskrifter om opplag.

§ 5-14.(forbud mot visse typer motorisert ferdsel)

Bruk av jetski, vannscooter, vannmotorsykkel, vannmoped, motorisert surfbrett og lignende må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

a)se § 5-8.

Kap. VI. Avsluttende bestemmelser

§ 6-1.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 27. juli 1998 nr. 784 om bruk av og orden i havnen for Harstad havnedistrikt, Harstad kommune, Troms.

§ 6-2.(overgangsbestemmelse)

Tiltak det kreves tillatelse til etter disse forskrifter, og som allerede var foretatt eller igangsatt uten tillatelse før denne forskriftens ikrafttredelse, kan kreves omgjort med 3 måneders varsel. Dersom det ikke er mulig å varsle eieren av anlegg eller innretning, kan disse fjernes uten varsel.