Forskrift om anløpsavgifter, Røst kommune, Nordland

DatoFOR-2010-12-14-1585
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøst kommune, Nordland
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§25
Kunngjort16.12.2010   kl. 14.10
KorttittelForskrift om anløpsavgifter, Røst

Hjemmel: Fastsatt av Røst kommunestyre 14. desember 2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25.

§ 1.Formål

Anløpsavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie midler som havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging av havnen. Basis for avgiftene er havnens kostnader og utgifter.

Avgiftene gjelder anløpsavgift og strømutgifter.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for fartøyer som anløper havner i Røst kommune. Anløpsavgift innkreves uavhengig om fartøyet legger til private kaier eller ikke.

§ 3.Avgifter for anløp

Det kreves avgifter for følgende fartøyer som anløper havner i henhold til § 2: 

Registerte fiskefartøyer:Pris pr. anløpHelårs avgift
Under 6 meter00
Båter ikke hjemmehørende i Røst kommune 6 m til og med 15 meter75750
Båter ikke hjemmehørende i Røst kommune over 15 meter90900
Båter hjemmehørende i Røst kommune over 6 meter500
 
Frakt og nyttefartøyer:Pris pr. bruttotonn/anløp
Inntil 999 BT0,50 kr/BT
Fom 1000 BT tom 4999 BT0,40 kr/BT
Over 5000 BT0,30 kr/BT
 
Besøkende fritidsbåter:Pris pr. anløpHelårs avgift
Over 15 meter50500
 
Rutegående trafikk:Pris pr. anløp
Ferge i trafikk100

Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

§ 4.Unntak

Fritak fra avgifter er:

-alle fritidsfartøyer hjemmehørende i Røst kommune.
-alle besøkende fritidsfartøyer under 15 meter.
-fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødtilstand.
-bergingsfartøy under utførelse av berging.
-orlogsfartøyer.
-redningsselskapets redningsskøyter som er fast stasjonert på Røst.
-Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet.
§ 5.Andre bestemmelser
a)Renovasjon: Alle fartøyer som betaler avgift kan fritt bruke offentlige avfallsbeholdere utplassert på kommunale kaier. Gjelder ikke retur av tauverk, garnline, fiskeredskaper med mer, hvor det er egne betalingssatser.
b)Vann: Alle fartøy som betaler avgift kan fritt ta ut vann fra kommunale kaier i havna.
c)Strøm: Strøm på kommunale kaier kan tas ut med kjøp av eget kort til strømautomater.
§ 6.Administrasjon, innkrevning

Daglig ansvar for havnene er tillagt Røst kommune v/teknisk sjef. Røst kommune forestår registrering og innkreving av avgiften.

§ 7.Klage

Klage på fastsatt avgift sendes Røst kommune, teknisk hovedutvalg, 8064 Røst.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2011.