Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscooter, Berg kommune, Troms

DatoFOR-2011-04-28-442
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forBerg kommune, Troms
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§40
Kunngjort05.05.2011   kl. 14.40
KorttittelForskrift om bruk av vannscooter, Berg

Hjemmel: Fastsatt av Berg kommunestyre 28. april 2011 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40 tredje ledd.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å tillate begrenset bruk av vannscooter til næringsvirksomhet i Berg kommune.

§ 2.Geografisk avgrensning

Forskriften gjelder:

Bileder 1) og andre fartøyleder 2) i Bergsfjord, Steinfjord, Ersfjord og Mefjord.

1)Kystverkets definisjon.
2)Andre oppmerkede seilingsleder, samt småbåtleder etter kommunalt ansvar. (Eksempler på slike leder er leia forbi Bøvær, innseilinga til Straumsnes, innseilinga til Hamn (mellom Baran og Hamn) og Svartskjærleia (Bergsøyan).
§ 3.Aktivitetsmessig avgrensning
a)Forskriften gjelder ferdsel innafor områder som angitt i § 2 med næringsaktørs representant som veileder/guide.
b)Det kan etter søknad dispenseres fra forbud mot bruk av vannscooter innafor klart definerte områder i et begrenset tidsrom i forbindelse med spesielle arrangement. Slik dispensasjon kan kun gis i områder som ligger utenfor farleder iht. § 2. Det kan gis inntil fire – 4 – slike dispensasjoner pr år. Dispensasjon kan gis for inntil tre – 3 – dager av gangen.
§ 4.Tidsmessig avgrensning

Unntak fra forbud mot bruk av vannscooter og liknende mindre fartøyer i Berg kommune kan gis til næringsaktør etter søknad for en periode på fem – 5 – år.

Unntaket fra forbudet gjelder:

a)Hele døgnet på lik linje med annen småbåtferdsel.
b)Av hensyn til hekkende sjøfugl er det i perioden 15. april til 31. juli ikke tillatt å kjøre nærmere enn 100 m fra øyer i Bergsfjorden landskapsvernområde nevnt i landskapsvernforskriften § 3 nr. 3.
§ 5.Andre avgrensninger
a)Med hensyn til støy skal vannscooter og liknende mindre fartøyer ha CE-godkjenning etter ISO 14509.
b)Gjeldende lovverk for bruk av fritids- og småbåter skal følges.
c)Kommunestyret kan begrense antall dispensasjoner.
d)Ved særskilte anledninger vil rådmannen kunne begrense/stoppe aktiviteter som ellers ville ha vært tillatt.
§ 6.Ansvar

Rådmannen foretar fortløpende ulempesvurdering og bestemmer tiltak i samråd med næringsaktør for å sikre at krav til hensynsfull, aktpågivende og varsom ferdsel innafor forskriftens avgrensninger oppfylles.

Denne forskriften og senere endringer vedtas av kommunestyret selv.

§ 7.Forskriftens ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 2011.

§ 8.Andre bestemmelser

Forskriften skal rulleres innen 3 år.